REVELATION
Nil John Alangan Inan Pitha
1. (1:1 - 1:3)
2. Ngay Lat Inan Niiyant Ngul Kuchang Churches Sevenakana (1:4 - 1:8)
3. Nil Ngeen-Wiy Min God.antamana Pithang Wamp Ngathar (1:9 - 1:20)
4. Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Ephesus.angan Wuntan (2:1 - 2:7)
5. Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Smyrna.angan Wuntan (2:8 - 2:11)
6. Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Pergamum.angan Wuntan (2:12 - 2:17)
7. Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Thyatira.angan Wuntan (2:18 - 2:29)
8. Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Sardis.angan Wuntan (3:1 - 3:6)
9. Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Philadelphia.angan Wuntan (3:7 - 3:13)
10. Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Laodicea.angan Wuntan (3:14 - 3:22)
11. Than Aak In Kenya Thaa'-Kuump-Kuumpantan God.an (4:1 - 4:11)
12. Ngay Pam Anan Thathangan Lat Ma'angam Mam-Mam (5:1 - 5:5)
13. Ngay Pam Thathangan Ke' Lamb Yimanangan (5:6 - 5:14)
14. Nil Pam Ke' Minh Lamb Alangan Kuuy Thuth Thanang, Thon-Thonaman (6:1 - 6:17)
15. Pam Wanch Yota One Hundred And Forty-Four Thousand Namp Umpin Ngul-Ngangk Thanttang (7:1 - 7:8)
16. Ngay Pam Wanch Puk Thaa'-Wantanam Thathangan Thanang (7:9 - 7:17)
17. Nil Pam Ke' Minh Lamb Alangana Kuuy Thonangan Ngul Thuth (8:1 - 8:5)
18. Than Ngaantiyongk Seven Al-Alangana Trumpets Thanttaman Kan-Ngul Wuu'ayn (8:6 - 9:21)
19. Nil Ngaantiyongk Thonan Uk, Lat Many Pi'-Pi' (10:1 - 10:11)
20. Pam Kucham Ngul Wampowpul (11:1 - 11:14)
21. Nil Ngaantiyongk Thon Alangan Trumpet Nungantaman Ngul Wuu' (11:15 - 11:19)
22. Nil Wanchana A' Putha Thuuk Wuut Pi'anana (12:1 - 12:18)
23. Ngay Minh Kulliy Kucham Thathang Pulang (13:1 - 13:18)
24. Ngay Pam Ke' Minh Lambana Puth Pam Wanch Nungantam Anangan Thathang (14:1 - 14:5)
25. Ngay Ngaantiyongk Wiy Ngul Thathangan Thanang (14:6 - 14:13)
26. Nil Pamang May Menchan Anangan Yalmathow (14:14 - 14:17)
27. Than May Kaangk May Kamakan Inth-Inthayn (14:18 - 14:20)
28. Than Ngaantiyongk Seven Al-Alangan Aak Wayan Wampathayn (15:1 - 15:8)
29. Yuk Bowls Thaa' Piimpanakaman Mat Man Kul Piip God.antamana (16:1 - 16:21)
30. Aak Inan Babylon.ana Ke' Wanch Way-Wayama Maarichan Kee'-Kee'an (17:1 - 17:18)
31. Aak Wuut Pi'an Babylon.an-a, God.ang Kanam Thuth, Aakang Ngul Keekin (18:1 - 19:4)
32. Aakan Kan Wampant Lamb Alantan Wanchan Ngentowa (19:5 - 19:10)
33. Nil Pam Anan Yaraman Pachangan Nyiinana (19:11 - 19:21)
34. Oony Way Satan.ana Kathayn Nunang A' Yaam Angman Wunow Kaap One Thousandakama (20:1 - 20:6)
35. Nil God.angan Oony Way Satan.ana Thum Pi'an Karkanang Thee'ow Nunang (20:7 - 20:10)
36. Nil God.angan Mep-Mepow Pam Wanch Ma'mangkaman (20:11 - 20:15)
37. Aak Heaven Nyiingkanaman Putha Aak Earth Nyiingkanaman (21:1 - 21:8)
38. Aak Wuut Pi'an Nyiingkanam Jerusalem.ana (21:9 - 22:5)
39. Nil Jesus.ana Palam Ngul Wampowa (22:6 - 22:17)
40. Niiy Wik Inangan Kan-Kanam Ngeeyāna! (22:18 - 22:21)