91Ngul anpalaniya, nil ngaantiyongk thon alangan trumpet nungantaman ngul wuu'. A' ngay pam ke' thunp yimanang thathangan nilan kanam aakang keek aak anpal kenyan aak earth iikanakana. Aak anganiy aak awar thangk wun-wuna, aak awar pi'an nath peka, thangk anman wuna. Than yuk key thee'in pam thunp alantan aak awar aakanakan. 2A' nilan aak awar thaa'an tha' ngul key alangan. A' ngul amanamaniya aak awar anpalan thok wuut pi'an pent-pent, ke' thoka ke' thum nhoom wuut pi'anantam yimanangan. Kincha a' ngew anana ngaa' ngul ween thok aak awar alantaman. 3Yuk pongkok anangan pek uk-ukin thok anpalan aak earthak, a' nil God.angan thayan yump thanang yipam pam wanch anangan path-pathayn thanang ke' thalang yimanangan pathayn thanang. 4Nil God.an thaw thant wak anangan ke' wayathayn thanang, a' puth yuk anangan thamp ke' wayathayn, a' putha yuk manyiy anangan thakana; thananiya pam wanch anman thonakam path-pathayn, anangan namp God.antam ke'aman ngul-ngangkangan kal-kalantan. 5Nil God.an thawa, than pongkok al-alanganiya pam wanch anangan path-pathayn thanang than yipam thaa'-eenchanang wunayna kep five.akam, puth than pongkok al-alangana ke' mulathayn thanang. Than pam wanch anangan kemp poch-pocham weemayn ke' thalangan pathan thanang. 6Aak way anan ngulan wampow thantan-a, than pam wanch anangan mul kaangk wunayna, puth thanan ke' uthamiythanweya, ya'a: thanan ke' pam thonamant wenk-wenkiythan yipam mulathow thanang, puth ya'angama, an ke' nil appenchan thanttama.
7Than pongkok ananganiya ke' yaraman yimanangan war kul pi'anak ngulan iiyayn; yuk ke' kuchek olk goldam yumpin yimanangan kuchek thanttamangan pi'-pi'in, a' putha kaa'wal thanttamana ke' pamantam yimanangan. 8Yangan thanttamana ongka ke' wanchantam yimanangan; a' koonh thanttamaniya ke' koonh lionantam yimanangan. 9Um-ik thanttamanganiya ke' yuk shields yimanangan ngoonch-ngoonchin, yuk kiir thayan anangan, um-ik yipam weekow thant, a' punth-paam thanttamangana peny-penyin, muutaniya ke' yaraman thaa'-wantanamang pam anangan mo'-mo'athin thanang yuk wagonsangan, warakan pekwayn. 10Thananiya, mut thampang a' putha yuk thaa' pepan tham kalantan ke' thalantam yimanang anchan a' than mut thanttamangan pam anangan wayathayn kep five.akaman. 11Thaniya, pam pi'an king tham yipam pi'-pi'ow thanang, nilaniya ngaantiyongk wayan, niliya aak awar thangkan pi'-pi'ana. Namp nungantaniya wik thaa'nganth Hebrew.anganiy waa'antana Abadon; a' puth wik thaa'nganth Greek.anganiya waa'antan-a, Apollyon. An ngamp wik ngamparanganiy waa'anampa, “Nil pam anana nil wayathan ngampang.”
12An-aniyangana, aak way ka'athaman wamp-a, kanam ngul minch: ngul-ngulana, aak way putham ma'-kucham ngul wampow aak iikanakan. 13Ngul anpalaniya, nil ngaantiyongk thon alangan trumpet nungantaman ngul wuu'. Ngay wik ngeeyangan kung-ench thon-thon anpalman gold altar um God.antangan than-thanan anpalmana. 14Nil wikan ngaantiyongk alantan thaw, yuk trumpetan wuu'an, “Ngaantiyongk way four anangan kuchān thananga! Than kathanaman wuntan wo'uw Euphrates.angana, kuchān thananga.” 15Ngul anpalaniya, than ngaantiyongk four anangan kuchin thanang ngul. Aak keenkan kathin thanang a' pi'-pi'in thananga aak yimanangaka, thanan yipam pam wanch wiy anangan aak earthangan wuntan-a, mul-mulathayn thanang. Nil God.angan aakan mi'a, kaap ngeen nathan, a' putha kep ngeen nathana, putha, kinch ngeen nathana a' puth hour ngeen nathan. 16Ngayaniy ngeeyanga pam soldiers ngeen-ngeen anangan yaramanangana nyiin-nyiinin -- thananiya, two hundred milliona! 17Ngayan yaraman anangan pithang thathangan thanang, a' than soldiers al-alangan matin thanang: thananiya yuk shields anangan ngoonchina an wewm paththam ke' thum nganth yimanangan; a' putha blue-a, a' yellow thampa. Nil yaraman al-alantamaniy kuchek-a, ke' lionantam yimanangan. Thaa' thanttam anpalana, ke' thum nganth yimanangan pent-pent, a' putha thoka, a' putha thok yellow pent-pent thamp. 18Than pam wanch puungk wiy aak earthangan ya' uth-uthamin thum anpalana a' puth thok anpalana, thaa'angan ngoonch thant, a' puth thok yellow anpalana yaraman al-alantaman thaa'aman pent-pentin-a, anpalan uthamin. 19Puth than yaraman anangan way karangk paththam thaa' thanttamangana a' putha mut thanttamangan thampa -- thum thok thaa' thanttam alanganiya, pam wanch way-wayath thanang, pench-penchin thanang, a' putha mut thanttaman ke' thuuk yimanangan, kuchek thampa, a' mut al-alangana, pam wanch way yump-yump thanang.
20Than pam wanch puungk wiy anangan aak earthangan wun-wunin-a, anangaman ke'aman mul wunin thok al-alantaman-a, than ke'am yuk ngench thayan thanttam anangan wantin, thanaman yumpin. Thanan anman oony wayan thaa'-kuump-kuumpin nunang a' putha yuk ngeen-wiy thanttakam thaa'-kuump-kuumpin thanan goldam yumpin, a' silverama, a' kiir pacham a' putha kunttowama a' yukam thakan yump-yumpin. Yuk ngench thanaman yumpin-a, wik ke' ngeeyiythan ya'a, puth ke' thathiythan ya'a, a' putha ke' iiyiythana, ya'a. 21Than woyan way thanttaman anman wak-wakin. Than anman pam wanch wiy anangan mul-mulathin thanang, a' putha ma' wop anman iiy-iiyin, a' maarich anman kee'-kee'in, a' putha, yuk way min ma'-kuchanang maay-maayin thaka.