Nil Pam Ke' Minh Lamb Alangana Kuuy Thonangan Ngul Thuth
81Ngul anpalaniya, nil pam ke' minh lamb alanganiya, kuuy thonangan ngul thuth lat anpalan. Nil kuuyan kanan thuth-a, aak anam kenyana aak enyanam wun aak nath-nathan, manyam yaana wun. 2Ngula, ngay ngaantiyongk seven anangan thathang thanang, than um God.antan than-thantan; a' nil pam ke' minh lamb alanganiya, yuk trumpet thon-thonam thee' thant.
3Ngula, ngaantiyongk thonaniya iiy, a' altar angman than. Nilaniya yuk bowl pi'an ma'ang pi'-pi' yuk opar awal minan kal-kalanakan yuk incense.an waa'antan, than thumangan kiingk-kiingkantan. Than opar yot-yotaman thee'in nungant thumangan kiingkowa, yipam prayers thampangan karpaman nenchanow, than pam wanch God.antaman thaw-thawin, nilan yipam wunpow thanang ngul yuk altar angman goldaman yumpin, angmanan than-thanan um chair pi'an God.antamakan. 4Thok opar awal min alantaman-a, keny mat ma' ngaantiyongkantam amanaman nilan than-than um God.antangan, thok opar min alantaman-a, putha prayers pam wanch God.antam al-alantaman-a, pul karpam matpul. 5A' anpalaniya, nil ngaantiyongk alangan yuk bowlan maay ngul, a' thum altarang angan pench-pench-a, maay-a, a' bowlangan wunp, a' aak earthang ingan thee'an. Ngul amanamaniya ngak othamayan peey-peey, aak muutathiy ween, a' ngaay pal-puy thaw-thaw a' puth aakan wunyath earthquake.angan.
Than Ngaantiyongk Seven Al-Alangana Trumpets Thanttaman Kan-Ngul Wuu'ayn
6A' anpalaniy-a, than ngaantiyongk seven al-alangana, yuk trumpet seven anangan thaa'ang kanam wunpin thanang, than yipam kan-ngul wuu'ayn thanang. 7Anpalaniya, nil ngaantiyongk keenkan than-a, alangan trumpetan wuu'. Ngul anpalaniya, yuk ice a' thuma chaap-chaapariya uk-uk anpal kenyan aak earth iikanakan. Aak earth inmana, aak wiy anangana, thumang pench, a' putha yuk wiy anangana, a' wak yiikan ma'mangkaman thama thumanganiy pench.
8Ngula, ngaantiyongk thonangan alangan trumpet nungantaman ngul wuu'. Ngul wee'ang nath yuk way wuut pi'an thee' ngak wo'uwangan -- an yuk ananiya, ke' yoyk pi'an yimanangan thumangan pench-pench. A' anpalaniya, ngak wo'uw wiyangan-a, chaap-chaapariy weenin. 9Minh wiy anangana wuut pi'an anangan a' putha minh nga' thakan ngak thompangan wun-wuninan-a, uth-uthamin ngul, a' puth chukkun wiy anangan ngakangan mo'-mo'in-a, an ya' thuth-thuthin ngul.
10Anpalaniya, ngaantiyongk thon alangan ngul wuu' trumpet nungantamana. A' thunp wuut pi'an ke' yuk uuch yimanangan pench-pench, pek kecha, anpal kenyan keek, wo'uw wiy angana, a' putha ngak mee'angan-a, angan keek thama. 11(Namp nungant thunp alantaniya “Ngangk Kul”.) Ngak wiy anangan lokath weemin, a' than pam wanch yot-yotam anangan ya' uth-uthamin ngak anan mungk-mungkin, puth ngak way lokath weema.
12Ngul anpalaniya, ngaantiyongk thon alangan ngul wuu' trumpet nungantaman, a' kincha, kepa, putha thunp anangan manyam wayath thanang, nganth thanttamana yipam manyam parkowa; puth kinch ongkana a' putha aak ngutang ongkana nganth yaam ke' parkan; nganth wiy-wiyam pentin.
13Ngul anpalaniya, ngayan um keny thathanga, a' ngay minh nhomp thathangan yuw nath kenyan weent-weenta, wik othamayan pech-pech, a' ngayan ngeeyang nunang thawa, “Than ngaantiyongk ko'alam al-alangan yuk trumpets thanttaman wuu'ayn-a, aak way-wayam paththam wampow thant al-alantan aak ingan earthangan wuntan!”