Pam Wanch Yota One Hundred And Forty-Four Thousand Namp Umpin Ngul-Ngangk Thanttang
71Ngul anpalana ngayana ngaantiyongk four thathangan man-um-yaark than-thanin. Nil thonaman aak mal kungk than, thonaniya, mal yiip than, a' nil thonaniya, aak mal kuuw than, a' thonaniya, mal kaaw than. Thanan wuntan mam-mamin nunang, nil wuntan yipam ke' wunpow aak earthang inganiy, a' puth ngak thompang, a' putha yuk thon-thonang thakan ke' wunpow. 2A' anpalaniya, ngay ngaantiyongk thonangan thathangan anpal kaaw iiy-iiy, nilana ma'angan yuk ke' stamp yimanangan kal-kal, yipam pam wanch al-alantangan namp umpow ngul-ngangk thanttang, yipam meenathow thanang than pam wanch God.antan, nilan man-yetham aak umpuyaman wun-wunan. Nil ngaantiyongkan wik othamayan pech thant ngaantiyongk wiy four al-alantan. Nilan God.angan ka'athaman work kan thee' thant, than yipam aak inan a' putha ngak thomp thampan wayathayna. 3Nil ngaantiyongk anman thaw ngul thant, “Kan kuupāna! Aak earth nanana a' putha ngak thompana, yuk thakan ke' yippak wayathāna! Kuupāna, ngamp kan namp umpāmp ngul-ngangk thanttang yuk stamp ilangan, pam wanch God.antam al-alantangan than pam wanch anangan work nungantan iiy-iiyin, nil namp ilangan waa'ow thanang pam wanch God.antamana.” 4Anpalaniya, nil wee'ang nath waa' ngathara, thanang pam wancha puk thaa'-wantanamana, one hundred and forty-four thousand thanan namp umpin ngul-ngangk thanttang stamp alangan, thananiya, wuut mangk twelve al-alantaman wampin, aak Israel amanamana. 5Than pam wanch puk yota twelve thousand ananganiya, wuut mangk Judah.antam wampin, ngul-ngangkang namp kalin, a' putha than twelve thousand wuut mangk Reuben alantaman; a' putha than twelve thousand wuut mangk Gad alantaman; 6puth twelve thousand nungantam wuut mangk Asher alantaman; puth than twelve thousand wuut mangk Naphtali alantaman; a' putha than twelve thousand wuut mangk Manasseh alantaman; 7a' putha than twelve thousand wuut mangk Simeon alantaman; putha twelve thousand wuut mangk Levi alantaman; putha twelve thousand wuut mangk Isaachar alantamana; 8a' putha twelve thousand wuut mangk Zebulun alantaman; putha twelve thousand wuut mangk Joseph alantamana, putha twelve thousand wuut mangk Benjamin alantaman.
Ngay Pam Wanch Puk Thaa'-Wantanam Thathangan Thanang
9Ngul anpalaniya, ngayan pal yuup thathanga, pam wanch puk thaa'-wantanam thathangan thanang -- puth wee'angam countimpungiy thananga? Ya'am paththama. Than pam wanch puk kemp wiy-wiyaman, aak nath-nathpalman aak umyompanaman a' puth thaa'nganth thon-thonan angman yalamathwin. A' than angman chair pi'an umang than-thanin, a' um pam alantangan than-thanin, nilan ke' minh lamb yimanangan. Thananiya ngook pach ngoonchina, a' ma' thanttanganiya yuk punth ke' coconutantam yimanangan pi'-pi'in. 10Thanan wik othamayan pech-pechin, “Nil God thonamang kaa'-piichanathan ngampang! Nil chair pi'anangan nyiin-nyiinan! A' putha pam anan ke' minh lamb yimanangana, nil thamp yimanang kaa'-piichanathan ngampang.” 11Than ngaantiyongk yot ma'mangkaman-a, chair pi'an thinthan-a, weentanam than-thanin, pam wuut manth-thayan anangan-a, a' putha than pam four ke' minh anangan thamp um-menhang angan. Than ngaantiyongk anangana pungkang thuchin aakangan um chair pi'an aakanakan, kaa'wal thanttaman natham pek aakangan wunpin, a' thanana God.an thaa'-kuumpin nunang. 12Thanan thawina, “Ngampan nunang God.an thaa'-kuumpāmpana! Nil puth min-minam paththama, a' putha nil ma'-kunch thampanga! Nil pi'an a' thayan paththama! Ngampan thankyou thawāmp nunganta! Ngampan anman thaa'-kuumpāmpan a' thankyou thawāmpant, aak umpuyamaka!”
13A' ngul anpalaniya, nil wuut manth-thayan thonaman engk ngathar, “Pam wanch nanangan than ngook pachangan wee'-wee'ananga? A' puth aak want-wanttinpal wampin e?” 14Ngayan puth thawangan nunganta, “Ngay ngoongk-ngoongkama, nintar ep mee'miy thananga.” Yaa, nilan putha thaw ngathara, “Than pam wanch inanganiya, pam wanch wiy al-alangana thaa'-thengkathin thanangwey a' piik-piikin thanang. Thanan putha min-minam pentina. A' nil God.ana way thanttaman kanam kon-ngath nunang, a' puth ngangk thanttaman pachath puth nil pam ke' minh lamb alangan chaapar nungantaman theetath thant. 15Ke'-paal thanan um chair pi'an God.antamakan thantana, a' puth ma'-yotam than workan iiy-iiyantan nungant aak ngench nungantamangan. Nil pam chairangan nyiin-a, an nil thanttang angman a' nilan min-minakam ngul pi'ow thanang. 16Thanan ke'-ngul ngakaman uth-uthamayn a' putha meechan ke'-ngul iiy-iiyayn, a' putha kinch karkanangan ke'-ngul wukow thanang ya'a. 17Puth ngeenama? Nil puth pam ke' lamb alangana, nil anan menhang chair pi'anangan-a, ngul minam pi'-pi'ow thanang ke' pam shepherdangan minh sheep nungantam anangan pi'an yimanangan. A' puth nil thanang ngangk min ngul yumpow, ke' than pam wanch anangan ngangk min weemin ngakan uwin aak e'angan. A' nil God.angan mee' kam thanttaman ngul e'athow, ke'-ngul peeyayna.”