Nil Pam Ke' Minh Lamb Alangan Kuuy Thuth Thanang, Thon-Thonaman
61Ngul anpalaniya, ngay pam anan ke' minh lamban thathang kuuy thonam lat alantaman thuth. A' ngula, ngayan wik ngeeyang pam thonam kaa'wal ke' minh alantaman, wik othamayan thaw ke' ngak yimanangan peeyan “Awey! Pal iiya!” 2Ngay ngul thathang-a, a' yaraman pach thathangan. Nil pam alangan yaramanan matan, yuk bow ma'ang pi'-pi', a' nil wee'ang nath yuk kuchek olk thee'ant, yipam meenathow nilan ke' moom pi'an yimanangan. A' nilan ngangk thay-thayanam ngul mo'-mo' yaramanangan ke' moom pi'an kulakan iiyantan, than yipam piikayn thanang anangan kul thantan wunp-wunpin, than yipam pam pi'an wee'anangan aakangam yipam keekathayn thanang.
3Ngul anpalaniya, nil pam alangan ke' minh lamb alangan kuuy thonangan ngul thuth lat alantaman a' ngayan wik ngeeyangan pam ke' minh thon anan thaw ngul, “Awey! Pal iiya!” 4Anpalaniya, yaraman thon ngul pent, pench nungantamiya wewma. Thanan pam alantan thawin nungant yaramanan mata, work nungantaniya, nilan thaach-thaachow thanang pam wanch wiy anangan kulakan wenk-wenkayn. Nil alangan thaachow pekwunakan a' mulathanakan thak thaachow thanang. Yaa, thanan puth yuk sword pi'an thee'in nungant.
5Anpalaniya, nil pam ke' minh lamb alanganiya kuuy thonangan manyam ngul thuth lat alantaman; a' ngay wik pam ke' minh thonantam ngul ngeeyangan thaw, “Awey! Pal iiya!” Ngayan thathanga, a' yaraman thuu' ngotanan thathangan. Nil pam alangan yaramanan matana, yuk scales pi'-pi' ma'anganiy, ke' puk many anangan nyiintana, puk many anhan yaaka'a, nath puk many ey yaaka'a. 6Ngul anpalaniya, ngay ngeen nath ngeeyangan ke' wik yimanangan, anpalan pam four ke' minh al-alantaman. Nil nath pam anan wik yimanangan thawa, “Kinch thonamangan-a, wukal uwowa, nil pamangan may breada a' putha may rice manyam piiyow mungkanakan, may yot ya'a, anman piiyow. Puth yuk olive anangan niiy ke' thuthān a' puth may kaangk kuuy anangan thamp ke' thuthān than may kam wine.an yump-yumpantan.”
7Ngul anpalaniya, nil pam ke' minh lamb alanganiya kuuy thonangan ngul manyam thuth lat anpalaniy; a' ngay wik pam ke' minh thonangan alantaman ngul ngeeyangan thaw, “Awey! Pal iiya!” 8Ngayan thathanga, a' yaraman pench pacha thathangan. Nil anan yaramanan matana, namp nungantaniya, “Pam Mul”. Nil pam thonangan angman thinth kul-kulam monkan-wak-wak nunang, namp nungantaniya, “Aak Pam Mul Al-alantaman”, alanganwey monkan-wak-wak nunang. Work ma' pulantamangan wuna, moom iiy-iiyowpul aak nath-nathakan, a' pul pam wanch anangan mul-mulathowpul thanang. Pul thaachowpul pam wanch wiy anangan kul umyompanam pekwayn mulathwayn thanttakaman, wik pulantam ngeeyayn-a, an than pekwayn. Than wiy anangan mul wunayn, puth anpalan than meechan iiyayn, wiyiya weechow thanang nanpalan mul wunayn a' wiyiya minh ngangk kulliyang mul-mulathayn thanangweya.
9Anpalaniya, nil pam ke' minh lamb alangana, kuuy thonangan ngul thuth lat anpalan. Ngul anpalaniya, ngay ngangk thanth pam wanchantam ngul thathangan thanang yuk altarang pekangk anganiya, thanttam al-alantaman thanang pam wanchang keenkan mul-mulathin thananga, puth thanan wik min God.antaman waa'-waa'in thant pam wanchantan, than anman wik waa'-waa'in thant Christ.antaman, ke'am eenchin. 10Thanan wik othamayanan pechin, “Goda, nint wuut pi'an paththama, a' puth min-minam paththama a' nint ma'-yotam wik kan-kanaman thaw-thawangan. Nint aak ma' ngeen-ngeenak kuupān e? Nint pam wanch aak nath-nathpalan yipam umangan thanathān thananga a' putha wayathān thanang ngula, than puth nganangan mul-mulathina.” 11A' amanamana, nil pam ke' lamb alanganiya ngook pach thon-thonamant thee' thant, keenkan mul wunin, a' nil thaw thant, “Niiy kan mak manyam ngangkang thee'āna. Than pam wanch wiy anangan ngayangan monkan-wak-wakantan-a, than wiy anangaman mak mulathayn thanang ke' than niiyang keenkanaman mulathin. Than kanan mulathayn thanang-a, nil piip God.angan kan-kanam wayathow thanang pam wayanang anangan.”
12A' anpalaniya, ngay pam ke' minh lamb anan thathangan kuuy thonangan ngul thuth lat anpalaniya. Ngul anpalaniya, aak way wamp thant, earthquake.angan aakan wunyathan, aak nath-nathan ya' wunyath, a' kinchan ngotan weem, a' yuk kepan wewm weena ke' chaapar yimanangan. 13Thunp inanganiya, yuwam inpal kenyan aak ingan earthang keek-keekin ke' may mango erp yimanangan keek-keekina ke' wunt pi'anangan yukan wunyathana. 14Yuwan ke' aak ya' lam-lam ya'aman, ke' thonamang lat yimanangan ak-kul pipana, a' yoyk ma'mangkaman a' puth pik-otang ma'mangkaman thechath aak thonaka.
15Ngul anpalaniya, than pam wanch yotamangan aak nath-nathpalan, aak cavesang ngoonch-ngoonchin a' puth kunttow pi'-pi'anam yoykangan-a, pekangk thuch-thuchin -- than pam kings anangan a' putha than pam moom anangan, than pam moom soldiers anangan, than pam ma'mangkiy anangana, puth than pam wanch pi'-pi'anam anangan, a' than pam wanch wiy anangan thampa, puth than slavesa a' putha than slaves ya' anangan thamp -- than yot thaa'-wantanam anangan cavesang ngoonchina winynyanga. 16Than yotaman pechin yoykaka a' kunttowaka, “Maakān ngananga, a' kangān nganang pam alantaman chair pi'anangan nyiinana, nilan yipam nganang ke' thathowa! A' puth nil pam ke' lamb alangan ke' yipam wayathow nganang man kulangana! 17Puth aak anan kanam wampa pul God.angan a' pam ke' minh lamb alangan umangan thanathowpul ngampangan, puth nil wee'-nathweya ngangk thay-thayanaman umang mee' pulantangan thanow e? Ya' paththama! Yotaman winynyang mo'ayna!”