Ngay Pam Anan Thathangan Lat Ma'angam Mam-Mam
51Anpalaniya, ngay pam anan thathangan chair pi'anangan nyiin-nyiin, lat ma' malang mam-mama. Wonk kuchamang ananiya, wikan ump-umpin yota alangaman ngatha latangan a' kuuyangam kathanam ngul wun, a' putha womanga kung-makan lat anangana, seven anangana, than yipam wiyangan ke' tha'ayn yuk lataniya. 2A' anpal ngulaniya, ngay ngaantiyongk ma' punth yuk a' thayan paththam thathangan. Nilan wik othamayan yimanangan pech, “Nil pam min wee'ang kuuy inaniy thuthowweya? A' puth lat inaniy thaa' tha'owwey e? Nilan pam min paththam pal iiyowa!” 3Puth pam min paththam ya'-ya'ama -- aak heavenangana a' putha aak inana ya'-ya'ama a' puth aak pek-pekamana ya'-ya'am thampa, yipam lataniy tha'owa a' thathowan, ya'a. 4Ngayan puth peey-peeyangan a' ngangk way paththam wunar, puth pam min paththam ya' latan tha'anakaniy. 5Anpalaniya, pam wuut manth-thayan thonam thaw ngathar, “Ke' peeyāna! Thatha! Pam thonam nana ke' lion yimanangan iiy-iiyana. Kampan nungantaman aak Judah.angan wunina, wuut mangk nungantamiya, David anana. Nilan puth moom pi'an ngul weena, nilan puth ep pam wanch way thanttam anpalan kaa'-piichanathow thanang, puth nilam thonakam ep kuuyan thuthiw a' woman tha'iw a' latan thaa' tha'iwa.”
Ngay Pam Thathangan Ke' Lamb Yimanangan
6Anpalana, ngay pam thathangan ke' lamb yimanangan. Nilan um-menhang than-than thanttang chair pi'anangan thinth than-than, a' pam four an-anangan kaa'wal ke' minh yimanangan a' wuut manth-thayan al-alantangan. A' ngayana marp anangan thathangan pe'an nungantamangan than wiyangan ka'athaman mulathin nunang. Nil horns seven a' mee' seven anman pi'-pi' thanang -- mee' inanganiya, ke' oony min God.antam anangan, nilan kuch thanang aak nath-nathakan aak umyompanaman. 7Anpalaniya, nil pam anan ke' lamb anan iiya, a' latan maay ma' mal nungantam pam alantaman chair pi'anangan nyiin-nyiin. 8Nil latan kanan maay-a, than pam four ke' minh anangan a' putha than pam wuut manth-thayan twenty-four anangana, pungkangan thuchin aakangan um nungantang pam ke' lamb alantangan. Than yotamangan yuk ke' guitars yimanangan pi'-pi'in ma'angana a' puth bowls goldaman yumpin-a, anangan ma'ang pi'-pi'in thanang. Yuk bowls anganiya opar awal minan wunpin. Opar inaniya an ke' prayer yimanangan pam wanchan thawantan nungantan God.antana. 9Than aak ngul pathina, aak nyiingkanaman, yimanangan wik inanganiya:
“Nint min-minam paththama, nanpalan nintam thonamang lat inaniy maayin
a' wom a' kuuyan nintam thuthin.
Than wiyangan mulathin nintang, nint chaapar nungkaraman theetathan pam wanchant.
Puth nanpalan nil God.ana way thanttaman kon ngul ngath nunang
a' nil pam wanch nungantam waa'an thanang,
pam wanch thaa'nganth thon-thonan aak nath-nathan wuntana.
10Nintan thanang priests anangan a' puth pam pi'an kingsan yumpan thanang,
thanan yipam God.antan work iiy-iiyayn.
A' than pam wanch thaa'-wantanaman ma' thanttang ngul pi'ayn thanang.”
11A' anpalaniya, ngayan putham ngul thathangan a' ngayana wik ngeeyangan thanttam ngaantiyongk thaa'-wantanamang aakan path-pathin paththama! Chair wuut pi'an thinthan-a, than ngaantiyongk yot ma'mangkamana weentanam than-thanin, pam four ke' minh anangan-a, a' puth wuut manth-thayan anangan-a, um-menhang angan. 12Than ngaantiyongk yot al-alangan aak othamayan path-pathin, wik inanganiya:
“Nil pam inan ke' lamb ananiya, thanan mulathin nunang aak keenkana, nilan pam min paththama!
A' pi'an paththama, ma'-kunch a' kuchek waap min paththama.
A' nil karangk paththama.
Ngamp mak thaa'-kuumpāmp nunang a' min-minam paththam waa'āmpan.”
13Anpalaniya, ngay yotam anangan ngeeyangan thanang aakan path-pathin, than pam wanch ma'mangkaman a' minh thaka, a' minh nga' thakan aak heavenang-a, aak ingana a' puth aak pal pekamana, a' puth ngak thompangana. Than yotamangan aak path-pathin:
“Ngamp nunang anman thaa'-kuump-kuumpāmpan, pam nilan chair pi'anangan nyiin-nyiinan.
A' puth pam anan ke' lamb anan thaa'-kuump-kuumpāmpan.
Ngampana min anman waa'-waa'āmp pulangan!
Ngampan puth anman min paththam waa'āmp pulang!
Puth pulan min paththam a' pam karangk a' pam pi'an thamp.”
14A' anpalana, than pam four ke' minh anangana thawin, “Yey, kan-kanama!” A' than wuut manth-thayan anangan pungkang thuchin a' thaa'-kuumpin pulang.