Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Sardis.angan Wuntan
31Anpal ngulana, nil ngathar thawar wik inangan latang umpāna ngaantiyongk God.antam alantan aak church Sardis.an pi'-pi'an, pam wanch al-alantan yipam waa'ow. Ngay inan wik niiyant kuchānga:
“Ngay ilangan oony min anangan seven anangan pi'-pi'ang thanang, than nungantang God.antangan nyiintan a' puth ngay ilangaman thunp seven anangan pi'-pi'ang thanang. Ngay mee'miy niiy want-wanttakan wun-wunaniya; than pam wanch wiyangan ngaantam-ngeey-ngeeyantan ke' niiyan ngayang ngangk niiyantamangan pi'-pi'aniy, puth ya'a, niiyan ke' pam wanch mul yimanangan iiy-iiyaniy, puth niiyan thaa'am thonakam thaw-thawaniya, ngangk niiyantamangan ngayang min-minan ke'am ngaantam-ngeeyaniy, ya'a. 2Niiyaniy-a, ngaantam-ngeeyāna niiyantakama, niiyana woyan wayangan iiy-iiyaniy. Niiyan woyan way anman ke' iiy-iiyāna, puth niiyan eenchin ngul piip God.antama, ngulaniy-a, wantin nunang ngul. Niiyan puth koyam wampān nunganta, a' ngangk thayanam monkan-wakān nunang! Puth niiyan minam ke' wun-wunaniy mee' God.antangan, ya'a. 3Wik God.antaman ngaantam-ngeey-ngeeyān than pam wanch God.antamangan waa'-waa'in niiyantan: woyan wayan kan wantān, niiy woyan min anman wak-wakān. Niiy woyan minwey ke' wakin-a, puth ngayan erkam wampāng niiyant, ma'-pil-wayathāng niiyanga, ngay ke' pam ma'-kuchan yimanangan wampāng niiyant, niiyan puth mee'miy ya' ngay aak ngeenan wampāng niiyant. 4Puth niiywey ko'alaman epa minaman iiy-iiyaniya, aak anan Sardis.angan. Niiyan ke' pam wanch anangan ngook pachan kal-kalaniya, ngotan ke'aman pi'-pi'aniy, ya'a, puth niiyan kaangk ke' pam wanch way al-alantangan ngotan ngoonchāna. Ngul-ngulana, niiyan ngatharang ngul iiyān aak ing kenya ngulana, ngook pach-pachangam ngulan iiyāna, anpalman puth niiyan minam anman monkan-wak-wakan ngayang. 5Nil wee'ang nath ngayang anman monkan-wak-wakiywey-a, a' ke'an eenchiywey-a, yaa, niiyan putha ngook pach ngoonchān aak ing keny heavenang ngulana, a' ngayan namp niiyantam lat ngatharam anpalan ke' wayathāng, ya'a, namp niiyantaman lat angman wunow, namp pam wanchantam ma'mangkamantam wuntan than ngatharangan aak achantang angan aak umpuyam ngulan wunayn. Ngayan ngul thawānga mee' piip ngatharamantang a' puth ngaantiyongk nungantamantangana than pam wanch inangan ngatharama.
6“Niiy kon thampweya, yaa, puth niiyan wik ngeeyān Ngeen-Wiy Min God.antam alantaman nilan thawan thant pam wanch aak churchesangan.”
Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Philadelphia.angan Wuntan
7A' anpalana, nilan thaw ngul ngathara, wik inangan latang ngul umpān ngaantiyongk alantan church aak Philadelphia.angan pi'-pi'an, pam wanch al-alantan yipam waa'ow:
“Ngay wik inan kuchāng niiyanta. Ngay min-minam paththama, a' ngay wik kan-kanaman thaw-thawanga. A' ngay inan waa'āng niiyanta: aakan kan-ngul wampow nil God.angan pam wanch yotam ma' nungantamang ngulan pi'ow thanang. Aak an-aniyangana, ngayan ke' moom pi'an ngul iiyānga, an ke' ngay key yimanangan pi'-pi'āng thaa' door aak God.antamakan -- key wuut mangk David alantaman. Ngay thaa' dooran tha'ingwey-a, than pam wanch anangan yipam ngoonchayn-a, than wiyangan ke'-ngul ngathiythan. A' ngay thaa' dooran ngathingwey-a, yipam pam wanch ke'an ngoonchiythan-a, than wiyangan ke' tha'iythan thaa' dooraniy. 8Ngay mee'miy niiy want-wanttakan wunaniya, a' putha ngay mee'miy niiy pam wanch yot ya'a, chil-chil thonakama, a' puth niiyan pam pi'-pi'anam ya'a puth niiyan ngayang anman monkan-wak-wakaniya, a' puth niiyan ke'am eenchaniy ngatharamana ya'a. Ngay thaa' dooran kan tha'angan niiy yotaman yipam pek aak God.antamakan ngoonchāna, than wiyangan ke' thaa' dooran ngathiythan, ya'a. 9A' inan ngeeyāna! Than pam wanch wiy nanangan ma' Satan.antang oony way alantangan iiy-iiyantan. Than pam wanch il-ilangan thanttakam Jews waa'-waa'wuntana, puth thanan yaan muuk-muukamantan thanan puth woyan God.antaman ke'am wak-wakantan. Ngayan ngul thaachāng thanang wampayn niiyant a' pungkang thuchayn tha' niiyantang a' anpalana niiy yotaman mee'miy ngul iiyān ngay kaangkan wunang niiyant. 10Ngay ka'athaman thawangan niiyant niiy anman monkan-wak-wakān ngayanga, a' ke' eenchān ngatharaman, a' anpalaniy-a, niiy ngayangan ke'am wantan, a' niiy wik anangan ngeeyana -- a' ngayana thamp niiyang ngul ma'angam pi'-pi'āng niiyang. Aak wayan ngul wampowa pam wanch yotamantan aak umyompanamantan. Ngayan ngul thathāng pam wanch wee'-wee'anangan kan-kanaman monkan-wak-wakantananya. Aak an-aniyangan-a, ngayana ngul ma' kee'-enchāng niiyanta, niiyan ke' yipam woyan wayan wakāna. 11Ngul-ngulana, ngay niiyant palaman wampāng. Niiyan ngayang kan-kanam anman monkan-wak-wakāna wiyangan ke' mee'-wichiythan niiyang niiy ngayangan wantāna. Niiy nathwey ngayang wantān-a, yaa, niiyan puth ngatharang ke' wunān aak ing kenyana. 12Nil wee'ang nath ngayang anman monkanan-wak-wakow-a, a' ke'an eenchow ngatharam-a, yaa, ngayan puth church God.antamang wunpang nunang, church an kenyan aak min nungantamangan. Church anganiya, yuk posts thay-thayanama than-thanayn aak umpuyaman aak anganiy. Than anangan ngayang anmanan monkanan-wak-wakantan-a, thanan ke' yuk post thay-thayanaman yimanangan iiy-iiyayna, a' thanan aak God.antamang aak umpuyam ngul wunayn, nil nathan ke' kuchow thanang, ya'a, a' ngayan kemp thanttangan wik umpānga, namp God ngatharamantama, a' puth namp city aak God ngatharamantamana, aak namp Jerusalem ananiya, puth Jerusalem anan aak earthangan ya'a puth aak Jerusalem thonangan an kenyana. Aak inaniya, aak Jerusalem nyiingkanamana, anpal kenyan ukow aak God.antam anpal ukow. A' ngayan thamp namp ngatharam nyiingkanam ngul umpāng kemp thanttanga.
13“Niiy kon thampwey-a, yaa, niiy wik ngeeyāna nungantam Ngeen-Wiy Min God.antam nilan thawan thant pam wanch aak churchesangan!”
Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Laodicea.angan Wuntan
14A' anpal ngul.ana, nilan ngathar thaw wik inangan Ngeen-Wiy Min God.antaman latang umpān ngaantiyongk alantan church aak Laodicea.an pi'-pi'ana, nil yipam waa'ow thant pam wanch al-alantan:
“Ngay inan wik kuchang niiyanta. Ngay ep wik God.antaman kan-kanam paththaman waa'-waa'angan niiyant, wik thonangan ya'a, puth wik anman. A' aak in umyompanamana ngan piip God.ang yumpan a' yuk way min ma'mangkaman thampa. 15Ngayan puth mee'miy niiy wanttakan wunaniy; niiy ngangk-wayang ke' kal-kalaniy nganyanga, puth niiy ngangk pal-pekkuwaman ke' kaangk monkan-wakān ngayangana, niiyan ke'-ngoongkam iiy-iiyaniya, thaa'am thonakam thawaniya. Niiy kan kaangk wunin ngathar ee! Nath ya'weya, niiy maka ngayang ngangk-wayangaman kalāna! 16Puth niiyan ke'am ngaantam-ngeeyaniya, niiyan ke'-ngoongkam iiy-iiyaniya, niiy ke' pam wanch ngangk way anangan iiy-iiyaniy. Niiy puth min thakan ke' ngaantam-ngeeyaniy, niiy puth kemp koonchan-peyaniya, a' puth nanpalana, ngay niiyang thaa'aman ke' oyngk yimanangan thee'āng. 17Niiyan puth niiyantakam waa'-waa'wuniy ke' niiy ngayangan min-minakam monkan-wak-wakaniya, a' niiyan ulp-ulpanang iiy-iiyaniy, puth ya'a -- niiy mee'miy ya'a niiy ngayang min-minakaman ke'am monkan-wak-wakaniy, ya'a. Ngay ngangk way wunang niiyantama, puth niiyan ke' pam wanch anangan ma'mangkiy ya'ana, ngook ke'anang, a' mee' ko'anch anangan iiy-iiyantan! 18Puth ngay inan waa'āng niiyant: pal wampān ngathar a' ngay niiyang thaa'-aathāng wik God.antamana niiyan yipam kan-kanam thiichān woyan min nungantamana. An ke' niiyan yuk gold min paththaman piiyān ngatharamana. A' wampān ngathar, a' engkān ngathar, ngayang yipam way niiyantaman kon-ngathowanya -- an ke' niiy ngook pach yimanangan piiyān niiyantakam yipam kangow niiyang, ngul-nyaa'ama. A' pal wampān a' wik ngatharaman min-minakam ngeeyān. An ke' niiy opar yimanang piiyān mee'akana niiyan yipam aak min-min putham ngulan thathān. 19Ngay pam wanch anangan ngayan kaangk wunang thant-a, ngay wak-wakang thanang, a' ngay thaa' poch-pocham thaw-thawang thant, thanan yipam way thanttam anpalan epankayn ngula. Puth niiy way niiyantaman kan wantān, thaa'am thonakaman ke' thawāna, ya'; puth ngangk niiyantam anpalan thamp. 20In ngeeyāna; ngay thaa' door ngangk niiyantam thinth than-thanang a' muut piik-piikang: nil wee'angan wik ngatharaman ngeeyow a' thaa'an tha'owwey-a, yaa, ngayan puth ngangk nungantamang ngoonchāng a' angman wunāng a' putha nganan ngurp-ngan iiy-iiyāna. 21Nil wee'ang ngayang anmanan monkanan-wak-wakowwey-a, a' ke'an ngayang wantowwey-a, yaa, ngayan thawāng nungant ngul ngatharang thinth nyiinow ang keny heavenangan, nilan moom ngul iiyow heavenangan. An ke' yimanang ngatharan thampa: ngayan puth anman wik ngeey-ngeeyangan piip ngatharamantaman aak-aakanakaman mulan wunang, puth yimanang ngulana, ngay piip ngatharamantang ngul nyiin-nyiinang a' moom pi'an ngul iiy-iiyang.
22“Niiy kon thampwey-a, yaa, puth niiy wik ngeeyān nungantam Ngeen-Wiy Minan thawan thant pam wanch aak churchesangana.”