221A' nil ngaantiyongkangana punth meenath ngathar ngak pach-pacham paththam punthangana, ke' kinchan park-parkan yuk glassangana yimanangan ngakaniy min pach paththama. Than wee'-wee'anangweya ngak min punth anpalan mungkaynan-a, aniy thana ngangk aak umpuyam man-yetham iiy-iiyayna. A' punthaniya chair pi'an pulantam anpalan uk-ukan God.antam-a, puth Lamb alantaman, 2a' ngakana churr uk-ukan woyan um-menhang wakan aak wuut pi'ananga. Punth wonk-wonkangan-a, yuk yot than-thantan may thamp. Than wee'-wee'anangan nath may mungkiythan yuk anpalan-a, thaniya man-yethamayn aak umpuyama. May yukang anangana an erkam polpeyantan menchan ngul wuntan kep thon-thonangana. Than pam wanchangana kangk yuk min anpalan uwiythanwey-a, an than miyal ngul weeniythana kangk anpalan, pam wanch yotantakam, aak nath-nathpalan. 3Way min wayanang anangan-a, an aak angana ke' wuniythan ya'a, nil piip God.angan wayanang anangan nil kaangk ke'-ke'ama, nil wayathow thanang.
Chair pi'an God.antamana putha Lamb alantamana an aak pi'anang angmana, a' pam wanch God.antam al-alangana thaa'-kuump-kuumpayn nunang. 4Thananiya kaa'wal nunangana thathayn, putha namp nungantamana ngul-ngangk thanttamang kal-kalayna. 5Aak anganiy aak ngaa' ke'-ngulan ween-weenow an ya'-ngul, an than nganthan ke' pi'ayn puth kinch alantaman ngantha an ya'-ngul, an puth nil Lord God.antaman nganth park-parkan aak pal-puyana. Niliya nganth thanttama, thananiya angman nyiin-nyiinayn ke' moom, than thamp God.antangan aak pi'-pi'ayn aak umpuyama.
Nil Jesus.ana Palam Ngul Wampowa
6A' amanamaniya nil ngaantiyongkan thaw ngathar, “Wik inangana an kan-kanama. Niiyiya kan-kanam paththam ngangkangam pi'-pi'ān thananga. Aak keenkanamana nil Lord God.angan-a, ma'-aath thanang pam prophets anangan than yipam wik nungantaman thaa'-aath-aathayn thanang pam wanch wiy anangana. A' amanamaniya nil ngaantiyongk nungantaman kuch ngul nil yipam meenathow pam wanch nungantam al-alantan ngeenan wampow yaam ke'anamana.”
7Nil Jesus.an thawa, “In ngeeyāna! Ngay palam yaam ke'anam wampānga! Wik anangan lat ilangan waa'anana an kan-kanam ngul wampowa. Than wee'-wee'anangan wik anangan ngeeyayn-a, an than ngangk minang iiy-iiyayn ngula!”
8Ngay, Johna, ngay wik anangana ngayam ngeeyangan putha thathangan thakana. Ngay kanan ngeeyangan-a, a' thathangan-a, ngayiya pungkang nyiinangan um ngaantiyongk alantan, nilan meen-meenath ngathar ananganiya, a' ngayan ke' thaa'-kuumping nunang. 9Puth nilan thaw ngathar, “Ke' thaa'-kuumpān ngayanga! Ngay yimanang thamp work iiy-iiyang God.anta ke' nint yimanangana, a' putha ke' than pam prophets anangan thanan wik God.antaman waa'-waa'in ke' nintaman wik waa'-waa'angan, a' puth ke' anangan thamp thana wikan ngeey-ngeeyantan God.antaman lat anpalana. Nint God ep thaa'-kuumpān nunanga! Ngayang ya'a!” 10A' nilan thaw ngathara, “Nint wik lat inpalana, wik nungkarakaman ke' pi'-pi'ān ya'a, nint waa'ān thanta, puth aakan thinth kan wampana wik inangan kan-kanaman wampowa. 11Than wee'-wee'anangan natha way-wayaman iiy-iiyayn-a, an mak way iiy-iiyayn, a' way thakan mak yump-yumpayn maarich anman mak kee'-kee'ayn thakan. Than wee'-wee'anangan minan yump-yumpayn-a, an than maka min anman yump-yumpayn; than wee'-wee'anangan nathwey woyan min piip God.antaman koochanaman wak-wakayn-a, an than mak ke'-ngoongkaman wak-wakayn woyan minana.”
12Nil Jesus.an thaw, “Ngeeyiya! Ngay yaam ke'anam palaman wampānga! Ngay niiyang ma'mangkam thanathāng um ngatharang. Niiy nath pam minam iiy-iiyin-a, ngay yipam kalāng niiyangan karpam aak ngatharamaka. Niiy nath way yump-yumpin-a, an niiy aak way aakanakan iiyāna. 13Ngay inana man-yethamana wun-wunanga aak nathpalmana aak nanan earthana ke'an yippak wuna, a' in-inman man-yethamang, puth ngay man-yetham aak umpuyam wun-wunāng.”
14Than nath pam wanchangweya kulich thanttaman pachan pi'-pi'ayn-a, an than ngangk minangam iiy-iiyayn. Ngay kuchāng thanang may mungk-mungkayn yuk ma'mangkam anpalana, punth wonk-wonkangan than-thantan, than yipam man-yetham aak umpuyaman wun-wunayn. Ngay thawāng thant aak wuut pi'an aakanakan ngoonchayn thaa' gates wakanana. 15Puth pam wanch wayanang anangana than pekana ke' ngoonchiythan aak pi'anangan ya'a aakiya yoon anman wun-wunayn, than pam wanch anangan way-wayam paththaman yump-yumpantan, a' puth pam anangana ma' wop anangana, a' putha than anangana maarich yaaman kee'-kee'athantana, a' putha anangan thana pam wanch puk wiyan mulathantana, a' putha anangan thana yuk ngeen-wiy thakan thaa'-kuumpantan thanang a' puth anangan than wikan uuy-uuyamantan a' puth anangan than yaanan muukamantan thawantan ke' piip God.an ngangkangam pi'-pi'antan nunang puth ya'a, than pam wanch inangan-a, yoon angmanan wun-wunayn.
16“Ngay, Jesusa, ngay ngaantiyongk ngatharaman kan kuchang wik inangan waa'ow niiyant ma'mangkamant churchesangan. Wuut mangk ngatharamaniya David, ngay anpalan wampangan nungantam. Ngayaniya ke' thunp wuut pi'an aak paanthanangan pent-pentan yimanangan.”
17Nil Ngeen-Wiy Min Piip God.antaman thawana, “Awey!” A' nil wanch anana nil Lamb alangan ngentowana, thawan, “Awey! pal iiyāna!” Than ma'mangkamangan wik inan ngeeyantanana than thampana thawayn, “Awey, pal iiyāna! Niiy wee'-wee'anangan ngakaman uthamaniy-a, pal wampān a' ngak mungkān! Nil piip God.angan ngangk minangam thee'ow ngak anana niiyant niiy wee'-wee'anangan kaangk ngak ananiya, a' niiyaniya man-yetham anman wun-wunān aak umpuyama.”
Niiy Wik Inangan Kan-Kanam Ngeeyāna!
18Ngay, Johna ngay kan waa'ang niiyant lat ilantaman aakan thinth ngul kan wamp-wampana. Ngay inmana wik thaa'-thayanam thawang niiyant, ngay niiyant ma'mangkamant thawang niiy wik kanaman ngeeyan lat ilantamana. Nil nath wee'angana wik puy-puyaman umpow lat ngenchang-a, yaa, nil piip God.angana wayathow nunang paththama. Aak way paththam wamp-wampow nungant ke' pam wanch way al-alantan wampantan thant ngay kan waa'ang niiyant lat ilantamanwey. 19A' nil wee'angan nath wik puungk wiy lat ngench anpalman wayathiywey-a, nil piip God.angana ke' ngoonchathow nunang aak pi'an aakanakan, aak pi'an ngench thayan nungantamakan, puth nil God.an ke' thawiy nungant mayan mungkow yuk yot al-alantaman ya'a, yuk anangan ngayaniy waa'-waa'ang niiyant lat ilantamana, yuk min paththam. (Pam wanchang than mayan mungkantan yuk anpalan-a, an than man-yetham anman iiy-iiyantan.) 20Nil Jesus.ana mee'miy wik inaniya kan-kanam paththama. Nilan thaw, “Ee'a, ngay kan-kanam palaman yaam ke'anang wampānga!” Putha ngamp yimanangan thawāmp thampa, “Ee'a, Moom Jesusa, pal wampāna!”
21A' nil ngul Lord Jesus.angan ma'-aath-aathow niiyang a' kaangk wunow niiyant ma'mangkamantana.
Anman Kan.