Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Ephesus.angan Wuntan
21A' anpalaniya, nil thaw ngul ngathar, “Nint inaniya kan-ngul wik ngatharaman latang umpān thant pam wanchantan seven churchesang wuntan. Ka'athamaniya, nungant umpān ngaantiyongk alantan church aak Ephesus.an pi'-pi'ana, pam wanch al-alangan yipam wik ngeeyayna. Wik inangan umpāna:
“Ngay wik inana kuchang niiyant. Ngay ilangan thunp seven anangan ma' malang mamangan pi'-pi'ang thanang a' putha seven lampstand goldaman yumpin ngay um-menhang wakan iiy-iiyanga. 2Ngay mee'miya niiy min-minam ngul iiy-iiyaniya. Niiy work pi'an iiy-iiyaniy, a' niiy ngayang anman monkan-wak-wakaniy. Than pam way al-alangan wik way-wayakan waa'antan niiyant-a, niiyana thawaniy thant, ‘Niiy ke'a wik way-wayan waa'ān nganta’, a' puth niiyana ke'am wik thanttaman ngeeyaniy, ya'a. Pam wiyangana muukamathantan niiyang, thanan thawantan niiyant ke' nil God.angan thanang mi' a' kuch thanang yipam wik nungantaman thaa'-aath-aathayna, puth ya'a, than pam anangana pam way-wayam paththam. Niiy mee'miy than wik aak-ya'angan waa'-waa'antan. Puth niiyana kan thath-thathan thanang nath min iiyantan, nath ya'a, a' kan ngaantam-ngeeyan thanang than pam way-wayama. 3Than pam puungk wiyangan way yumpin niiyant puth niiy ngayangan monkan-wak-wakaniya, puth niiy ngayangan ke'am wantaniy, ya'a, niiyan ngayang anman monkan-wakaniya. 4Puth nungkway niiy ngayang anman monkan-wak-wakaniy-a, puth ngangk ngathan way wun-wunan niiyantamana. Ka'athamaniya, niiy kan-kanam kaangk wunan ngathara, yimanang ngulana, niiy manyam ngul kaangk wunaniy ngathar. 5Niiy kan ngaantam-ngeeyāna niiy ka'athamana kaangk paththam wunan ngathara! A' yimanangana ya'-ngula, ke'-ngul kaangk wunaniy ngatharana, an waya. Niiy way anangan kan wantān a' palam kan wampān ngathar, a' niiy kaangk wunān ngathar ke' keenkan yimanangana. Niiy ke'wey-a, yaa, puth ngayana wampāng niiyant a' way yumpāng niiyant. An ke' yimananga ngayaniya yuk lampstand nganth thamana maayāng niiyantamana, a' nath ngul kalāng. 6Puth inan epa niiy min iiyaniya: niiy woyan way thanttaman Nicolaitans.antamana niiy ngangk-wayangam kal-kalaniy thanang, puth thanan woyan God.antamana way-way thaa'-aath-aathantana. Ngay thampa kaangk ke' woyan thanttamana.
7“Niiy kon thamp iiyaniy ey? Yaa, niiy puth wik ngeeyān nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan waa'an thant pam wanch al-alantan aak churchesangan aak thon-thonangana, ‘Niiyana ngayang anman monkan-wak-wakāna, a' woyan wayakana ke'-ngul weentān. Than wiyangan nath way yump-yumpiythan niiyanta, niiyan puth woyan min ngatharam anman wak-wakān. Niiy anmanwey iiy-iiyān-a, yaa, puth niiyaniya God.antang aak min nungantamang in kenyana ngul wunān, niiyaniya ngangk min paththam ngul wunān -- ananiya, an niiy ke' may nhepan yimanangan mungkaniy yuk min anpalan, yuk inaniy namp ngangk man-yethamanaka an ke' aak anan gardena Eden.ana.’ ”
Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Smyrna.angan Wuntan
8A' anpalaniya nilan thaw ngathar, wik inangan latang umpān ngaantiyongk alantan church aak Smyrna.an pi'-pi'an, pam wanch al-alangan yipam ngeeyayn. Wik inangan umpāna:
“Ngay wik inan kuchāng niiyant. Ngay inman thonam ka'athaman man-yethaman iiy-iiyangan aak nathpalman a' ngay aak umpuyam ngul wunāng. Ngay mul wunangan puth man-yetham koyam ngul weenāng. 9Ngay mee'miy than pam wanch wiyangan way yumpin niiyant. A' ngay mee'miy niiy wukal many tham, yuk way min ko'alama, uuy ya'a, puth niiyana ke' than pam wanch ma'mangkiy anangan paththam, yuk way min yotan pi'antan, puth niiyan pam wanch God.antama. Ngay mee'miy than pam wanch nal-nalangana wik way-way tham waa'antan niiyang -- than pam wanch nanangan Jews.an waa'wuntan, puth thanan woyan God.antaman ke'am wakantan, than ma' oony way alantangan iiyantan! 10Aak wayan ngul wampow niiyanta, puth niiyan ke' winynyang mo'ān. In ngeeyāna! Nil oony way alangan ngul thaachow thanang pam wayanang al-alangan mamayn niiyang wiy anangan a' aawuch thaa'-ngathanam angan thenchayn niiyangwey kinch ten aakanakaman wun-wunān. Nil oony way alangan paathow niiyang, niiy yipam eenchān ngul woyan min ngatharam anpalana. Puth niiyana kan-kanama monkan-wakān ngayangana, ngayang anman ngaantam-ngeey-ngeeyān. Nungkway than ke' niiyangan mulathaynwey-a, niiy anman ngayang monkan-wak-wakāna! Niiy yimanangwey iiy-iiyanan-a, niiyana man-yetham anman iiy-iiyān aak ngatharamanganiya a' ngayana min paththam iiyāng niiyant.
11“Niiy kon thamp ey? Yaa, niiy puth wik ngeeyān nil Ngeen-Wiy Min alangan waa'an thant pam wanch al-alantan aak churchesangan, ‘Than wee'-wee'anangan ngayang anman ngangk thayanaman monkan-wak-wakayn-a, yaa, ngay aak wayakan ke' kuchāng thanang, ya'a, thanan puth man-yetham aak umpuyam wunayn aak piip God.antamangan.’ ”
Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Pergamum.angan Wuntan
12A' anpalaniya, nilana thaw ngul ngatha, “Ayyang, nint wik inangan latang umpān ngaantiyongk alantan aak church Pergamum.an pi'-pi'an, pam wanch al-alantan yipam waa'owa:
“Ngay wik inan kuchāng niiyanta. Ngay ilangan yuk nhengk-peempan pepan wonk kuchamang pi'-pi'angan. 13Ngay mee'miy aak niiyan wunaniy -- than pam wanch yot nanangan ma' oony way alantangan iiy-iiyantan. Puth niiyan ngayang ke'am wantan, ya'a. Keenkanamana, than pam wayanang al-alangan pam min Antipas.an mulathin nunang, pam nil ke'-ngoongkam wik ngatharaman waa'-waa' thanta -- puth niiyan ngayang anman monkan-wak-wakaniy. 14Puth nungkway niiy ngayang monkan-wak-wakaniy-a, ngangk ngatharamana way wunan niiyantamana. Pam wanch wiy al-alangan niiyantangan wuntan pam way anan monkan-wak-wakantan nunang Balaam.an, wik nungantam ngeey-ngeeyantan. Nil keenkanamana wik wayanang waa'-waa' pam thon alantan namp nungantiya Balak. A' anpalmaniya nil Balak alangan mee'-wich-wich thanang pam wanch Israelites anangan way yumpanakan. Nil thaach thanang may mungkayn than wiyangan may gods thanttamakan ka'athaman thee'in, yuk ngeen-wiy thanttam aakanakan. A' nil thaach thanang maarich kee'-kee'ayn pam wanch wiyantan. A' than yotam ngul iiyin, way anangan yump-yumpin. Inaniya way-wayam paththama, niiy ke' ngeeyān wik nungantam Balaam alantaman. 15Niiy wiy tham il-ilangan woyan way wakaniy, woyan thanttam Nicolaitans al-alantaman maakaniy. Than wik God.antam way-wayan waa'antan niiyant. 16Niiyana weentān ngul way niiyantam amanamana. Nath ya'wey-a, ngayana yip-yipam wampāng niiyant a' ngayana wayathāng niiyang nhengk-peempan ongk pepan alangan thaa'aman pent-pentanara.
17“Niiy kon thamp ey? Yaa, niiyan puth wik ngeeyān nil Ngeen-Wiy Min alangan waa'an thant pam wanch al-alantan aak churchesangan aak thon-thonangana, ‘Nil ngayang wee'angan kan-kanamwey monkan-wakow-a, yaa, ngayan thanang minam paththam pi'āng thanang -- ana ke' ngay may manna kuch-kuchāng thant, ke' ngay keenkanaman kuchang thant, pam wanch Moses.antangan iiy-iiyin. May manna inana nil-nil, ngay thenchanaman pi'-pi'angan. A' ngay nungant kunttow pach thee'āngant. A' kunttow kenyangk angana, ngay namp nyiingkanam umpāng nungant. Than pam wanch wiyangan ke' thiichiythan nampaniya, ya'a. Nilam thonakam epa yuk kunttowan uwow nilam anman mee'miyan iiyow.’ ”
Nil Wik Inangan Kuch Thant Pam Wanch Al-Alantan Aak Thyatira.angan Wuntan
18A' anpalaniya, nilan thawar wik inangan latang umpāng ngaantiyongk alantan church Thyatira.an pi'-pi'an, nil yipam waa'ow thant pam wanch al-alantan aak anangan wuntana:
“Ngay puk nhengk God.antam wik kuchāng niiyant. Mee' ngatharaman ke' thum nganth yimanangan parkana, a' tha' ngatharamana wewm min park-parkan, ke' yuk puunch thumangan parkathantan, a' kekang ngulan minathantan, an parkan ngul. 19Ngay kan mee'miy niiy want-wanttakan wunaniy. Ngay mee'miya niiy kaangkan wunaniy ngathara, a' niiy pam wanch wiyantan kaangk wunaniy. Ngay mee'miy niiy ngayang anman ngaantam-ngeey-ngeeyaniy ngayanga. Ngay mee'miy niiy minaman workan iiy-iiyaniy ngathara. A' ngay mee'miy nungkway aak wayan wampan niiyantan-a, niiyan ngayang anman monkan-wak-wakaniy. Puth ka'athaman niiy minam iiy-iiyana, puth ngay mee'miy yimanang ngulana niiy minam paththam ngul iiy-iiyaniy. 20A' puth thon inpalana ngangk ngatharamana way wunan niiyantama. Nil wanch thonam nanman wun-wunan niiyantanga, nil nungamang waa'-waa'an ke' God.ang nunang kuch nil yipam thaa'-aathow niiyanga. Puth ya'a nil ke' wanch way ke' Jezebel yimananga aak keenkanaman wun-wun. Nil way-wayak thaa'-aath-aath niiyang, a' nil niiyang thaach-thaachan maarich kee'anaka a' putha may mungkanak thaachan niiyang may anana than wiyang ka'athaman yuk ngench thanttamak thee'in gods thanttamakana. 21Ngay ka'athaman kan thawang nungant nil woyan wayan kan wantow a' woyan minak ngul weentowa, puth ngay ya'angam kuup-kuupang nungant, nil woyan way nungantaman kaangk ke' wantow. 22Ngay puth aak way kuchāng nungant nil yipam weechow nunang, kemp poch-pocham yipam wunow nungant, a' putha than pam anangan thamp maarich nungantan kee'-kee'in, thant thamp aak way kuchāng. Thanan way-wayam paththam ngul wunayn. Than pam anangan way thanttam anpalan erkam ke'wey wantayna than nungantan iiy-iiyin-a, yaa, ngayan wench way-wayam kuchāng thanta a' erkam weechow thanang. 23Ngay anangan tham ma'mangkam mulathāng thanang thanan monkan-wak-wakantan nunang. A' anpal ngulana than pam wanch yotam aak churchesangan yipam mee'miy ngatharam iiyayn ngay kan mee'miy pam wanch yotamang ngeenan ngaantam-ngeeyantan a' ngangkangan pi'-pi'antana, ngay ngangk thanttaman thathang thampa. Ngay mee'miy thanttama. Than anangan woyan minan min-minan wak-wakantana, ngayan ngangk minangam iiy-iiyāng thant. Than anangan woyan wayan wak-wakantan-a, ngayan aak wayak kuchāng thanang.
24“Puth niiy wiy anangan aak Thyatira.angan wunaniya woyan way wanch alantaman ke'am wak-wakaniy. Ya'a, niiyan wik way paththam oony way alantaman ke'am ngeey-ngeeyaniy, ya'a. Ngay niiyant wik thayanaman putham ke' thawinga, an kana, niiy yot kan ngeeyan, putham ngulan ke'-ngul ngeeyin. 25Ngay puth inan thawang: anpalman-a, ngayam ngulan wampāng-a, niiyan woyan ngatharam anman wak-wakāna. 26-28Nil wee'angan woyan ngatharaman wak-wakow-a, a' ke'an wantow ngayangan-a, puth ngayang anman monkan-wak-wakow ngayang mulakaman-a, yaa, ngayan thanang moom pi'-pi'anam yumpāng thanang ke' piip ngatharamang ngayang moom pi'an yump. Ngayan moom pi'-pi'anam yumpāng thanang aak umyompanama aak nath-nathana, thanan moom thay-thayaniy ngulan iiy-iiyayn, a' aak thayanam ngulan pi'-pi'ayn. Than pam wanchang ngangk-wayangam kal-kalayn thanang-a, thanan wayathayn thanang ke' nil pamangan nga'alangkan nganthakaman pichathan. A' puth inan thampa, nil wee'angan woyan ngatharaman wak-wakow-a, ngayan thamp thunp thee'āng thant, thunp pal kaawan pentana, aakan pachaman.
29“Niiy kon thamp ey? Yaa, puth niiy wik ngeeyān nil Ngeen-Wiy Min alangan wikan waa'an thant pam wanch aak churchesangana.”