Aak Inan Babylon.ana Ke' Wanch Way-Wayama Maarichan Kee'-Kee'an
171A' anpalaniya nil ngaantiyongk thonamana yuk bowl thampan pal wamp ngatha a' thawar, “Awey, ngay in meenathāng nungkar nil God.angan way-wayathan thanang pam wanch anangan aak pi'an anana aawuch thaa'-wantanaman than-thantan, Babylon.ana aak ananiy kikkiy yot thintha than pam wanch ananganiya ke' nil wanch thonam way-wayam paththam yimanangana, nil maarich pam yot-yotantangan kee'-kee'ana. 2Than pam pi'-pi'anam kings aak umyompanam nath-nathan wuntan-a, than thamp way yump-yumpin wanch alantangana. Pam wanch aak nath-nathan umyompanaman wuntan way paththam yump-yumpin, than woyan way wanch alantaman wak-wakin. Puth amanamana than weenth-weenthamin ngula, puy-puyam wayan yump-yumpin.”
3A' anpalaniy-a, nil Ngeen-Wiy Min God.antaman wamp ngathar, an ke' pithang yimanang thathang nunanga. A' anpalaniya nil ngaantiyongk alangana kal ngayang aak pintalaka. Aak anganiya, ngay wanch thathang nyiin-nyiin minh kulliy wewm alantangana, pikpungkangan, namp way-wayam paththam umpin angan kemp umyompanam minh alantangan. Minh kulliy alangana kuchek seven pi'-pi'a a' putha horns anangana ten pi'-pi' thanang. 4Kulich wanch alantamana purple-a, putha wewma a' putha nil ring yot-yotam ngoonch, man uch yot-yotam ngooncha, ma'-punth kuuy yot-yotam kal-kalan, yuk brooches yot-yotam kal-kalan a' way min wiy anangan thakan kal-kalan. Yuk way min anangan yumpin thananga goldama, yuk pearlsama a' putha kunttow min paththam anpalana. Nil ma'angan pi'-pi'a yuk cup goldaman yumpin, a' cup ananiya thaa' mul mat way anangan paththam nilan yump-yump puth than pam yot-yotangaman pi'-pi'in nunang. 5Ngul-ngangk wanch alantangan-a, namp nungantaman umpina, an puth wik thayana, ke' thiichiythan ya'a an want-wanttak nath nampaniya. Puth an yimanangana: “Aak pi'an Babylon.ana an ke' kaath pi'ana, kaath al-alantaman than ma'-yotaman maarich kee'-kee'antana a' putha way wiy-wiy thamp thakan yump-yumpantana.” 6A' puth-a, ngay wanchan thathangan ngak way mungka a' way-wayam iiy-iiya. Nilaniya chaaparan mungk-mungk thanttam pam wanch God.antam al-alantamanwey puth than keenkanamana pam way al-alangan mul-mulathin thananga than puth Jesus.an monkan-wakin nunang.
Ngay nunangan wanchan thathangan-a, ngay kan-kanam paththam mee'am ikanga. 7A' anpalaniya nil ngaantiyongkan thaw ngathara, “Nint ngul ngeenam mee'-ikangan e? Ngay kan waa'āng nungkar wanch alantaman a' putha minh kulliy alantamana, nilan nyiin-nyiin pikpungkangan, nilan alangaman pi'-pi'an kuchek seven a' puth hornsana ten. 8Minh kulliy anan nintan thathan-a, an man-yetham iiy-iiy keenkana, puth in-inmana nil man-yetham ya'-ngula. Aniya kan-ngul matowa aak awar thangk pek kech anpalan-a, a' nil God.angana wayathow nunang. Than pam wanch God.antam ya'ana aak inmanan wuntan-a, earthangan-a, thaniy-a, ngul mee'-ikayn than minh kulliyan thathayn. Aak ka'athamana nil God.angan aak inan ke'aman yump-a, nilana namp thanttam al-alantaman lat nungantamangana ke'am ump. Lat nungantamangan-a, aniya pam wanch al-alantakaman namp umpa than nungantangan aak wun-wunayn ngangk aak umpuyamana. Puth puungk wiy anangan pam wanch than God.antam ya'ana, an than mee'am ikayn anan thathayn nunang minh kulliy wayan ka'athaman man-yetham iiy-iiy, puth inmana nil man-yetham ya'-ngulweya. A' ngul-ngulana aniya koyam man-yethamowa.
9“Wik inan kan-kanam thayan paththam ngaantam-ngeeyanakana. Puth than wee'-wee'anangan kuchek min paththaman-a, thananiya ngul wikan thiichayn. Kuchek seven minh kulliy alantamaniy-a, ke'a yoyk sevena yimanangan nil wanchan aak angan nyiin-nyiinana. 10Than kuchek seven ananganiy-a, ke'a pam seven pi'-pi'anam yimanangan thampa, than pam pi'-pi'anam five anangan-a, uthamin ngul, nil thonamana aak nungantaman yaam aak wak-wakana, a' putha nil pam thonangana ngul wampowa. A' niliya moom pi'an yaan iiyowa, ngulakaman ya'a. 11Nil minh way kulliy anan-a, nil pam pi'an thamp, a' niliya pam pi'-pi'anam seven wiy al-alantangan thampa iiy-iiyan. Nil ka'athamana man-yetham iiy-iiy, puth in-inman nil man-yetham ya'-ngula. Nil palaman wampowan-a, nil piip God.angana wayathow nunang.”
12Ngaantiyongkan in thaman thawar, “Nint horns ten anangan thathangan-a, anangan ke' pam ten pi'-pi'anam thana ke'aman yippak aakan wak-wakantan. Ngul-ngulana an ep-paththam than karpam ngul nyiinayn ke' pam pi'-pi'anam nungantang minh way kulliy alantangana, puth yaan manyam thonakama aakan wakayna. 13Than pam ten pi'-pi'anam al-alangana karpam monkan-wakayn nunang minh kulliy anan a' moom yumpayn nunang thamp, puth wik erkam ngeeyayn nungantaman. 14Thananiya kulak wenkayn nungant Lamb alantana; a' nil Lamb.angana putha than pam wanch nungantam al-alangan thana umang kalayn thanang a' aakang keekathayn thanang minh kulliy wee'anang anangan. Pam wanch Lamb.antam anangan-a, ka'athaman nilan ump thanang, a' mi' thanang monkanan-wakayn nunang. A' thananiya ke'-ngoongkam anman monkan-wak-wakayn nunang. Than Lamb wee'anangan al-alangan-a, minh way kulliyana putha pam wanch nungantam anangan aakang ngulan keekathayn thanang, nil puth Lamb anana moom wuut pi'an paththama.”
15A' nil ngaantiyongkan thaw ngathar, “Nint wo'uw pi'an anan kanam thathana nil wanch wayan nyiin-nyiin. Wo'uw ananganiya ke' pam wanch thaa'-wantanam yimanangana aak nath-nathan wun-wuntan umyompanama, pam wanch kemp wiy-wiyam puth thaa'nganth thon-thonan wik thaw-thawantan thaka, wo'uwan ke' yimanangan. 16A' putha nint horns ten anangan thathana, minh kulliy alantangana, puth yuk horns inanganiya than ke' pam ten pi'-pi'anam anangan yimanangan. Nil minh way kulliy alangan a' puth pam pi'-pi'anam al-alangan wanchana ngangk-wayang kalayn nunang. A' putha way min ma'mangkam nungantamana maayayn a' ma'lip kulich ke'anang ngul wantayn nunang; puth kemp nungantaman mungkayn a' thumang thamp wayathayn nunang. 17Nil God.an thaw, ‘Than pam pi'-pi'anam al-alangan mak monkan-wakayn nunang minh way kulliyan putha moom thanttam yumpayn nunang thamp, a' wik ngeeyayn nungantaman.’ Nilam God.ang puth kuchek waapang wunp thant minh kulliyan monkan-wakayn nunang, nil puth kaangk minh way kulliy alangan aakan wak-wakowa aak-aakanakaman wik piip God.antaman kan-kanaman yipam wampow. 18Wanch anan nintan thathan-a, nilan ke' aak wuut pi'an Babylon yimanangan aawuch thaa'-wantanaman than-thantan, yimanangan niliya. Aak anganiya nil moom pi'an paththaman wun-wuna, nilan aak wak-wakan, pam pi'-pi'anam ma'mangkam anangan ma' nungantangan pi'-pi'an thanang.”