Yuk Bowls Thaa' Piimpanakaman Mat Man Kul Piip God.antamana
161A' amanamaniya ngay wik ngeeyangan othamayan thawa aawuch ngench thayan God.antam anpalana thanta ngaantiyongk seven al-alantana. Nilan thawa, “Niiy iiyāna, a' yuk bowls seven anangana kalān thanang, a' yeechān man kul God.antamana yuk bowls amanam aak-aakanak pekan earthaka.”
2A' nil ngaantiyongk thonaman-a, iiy a' yeech bowl nungantam anpalan aak iikanakan earthaka. Puth anpalmana an aak way wamp thant pam wanchantan than namp minh kulliy alantaman kemp thanttamangan pi'-pi'ina, a' putha thant al-alantana thanan thaa'-kuumpin yuk ngeen-wiy anan nunang minh kulliyan yumpin. A' thanan paththam wenchathiy weenin, putha ngencham kemp thanttamangan uw-uwinwey, an poch-pocham paththam wun thanta.
3A' nil ngaantiyongk thon ngulan iiy a' yuk bowl nungantaman maay a' man kul God.antamana churrr yeech ngak wo'uwang. A' ngak wo'uwangana ke' chaapar pam mulan thamana yimanangan weena a' minh nga' ma'mangkamana puth wiy anangan thaka uthamin ngul. Minh puuy anangana, minh miintin anangana, puth minh kont anangana, a' wiy anangan ma'mangkaman wo'uwangan wun-wuntan-a, uthamina.
4A' nil ngaantiyongk thon alangan ngul bowl nungantaman maay a' yeech punth many thon-thonanganwey putha ngak mee'ang thakana, a' ngakaniy chaaparak weenin. 5-6A' ngay ngaantiyongk thonangan ngul ngeeyangan thawa, nil moom pi'an ngakan pi'-pi'an. Nilan thawa, “Ayyang God-ang, nintiya min-minam paththama, nint puth yimanang man-yetham ngula, a' puth aak nathpalman nint man-yetham wunana, an kan-kanam nintiya ngak chaaparakan yumpana. Ke'-wiy-paththama than pam wanchangan chaaparan mungkayna, an puth thanam wayan iiy-iiyin, an kan way inan paththam yumpana! Puth thanan pam wanch nungkaram anangan mul-mulathin thananga putha pam prophets anangan mul-mulathin thananganwey wik min nungkaraman waa'-waa'ina, a' chaapar thanttaman yeechina, nint nanpalan chaapar thee'an thant mungkanakana.” 7A' ngay wik ngul ngeeyangan paththama aak altar amanaman thawa, “Nint Goda, moom pi'an nganttam thayan paththama, nint wanttak-ma' yumpangan-a, puth wik thawangan-a, an minam anmana. Nint ngeen-nathan ngaantam-ngeeyangana yumpanakan-a, an minama.”
8A' nil ngaantiyongk thon ngulan iiy bowl thampana a' kinchang angan yeecha. A' nil God.an thaw, “Mak penchayna pam wanch way anangana kinch karkanangana.” 9Than pam wanch yot-yotaman pench-penchin kinch karkanangan. A' thananiya koonhang akin nunang God.an, a' waa'in nunang nil aak wayan kuch thant kinch karkan alangan penchaynana. Puth thananiya ke'am weentin way anpalan ya'a, way yaam yump-yumpin, putha thanan ke'am thaa'-kuumpin nunang nil puth wuut pi'an paththama.
10A' nil ngaantiyongk thonangan ngulan iiy a' bowl nungantaman maay a' chair moom way alantamangana angan yeecha minh kulliy alantaman. A' amanamana an aak ngaa' paththam wun aak pal-puy nilan pi'-pi'. An aak ngaa' nyim paththam wun-wuna. Than pam wanch anangan minh kulliy alantamana than thaa'-eench-eenchin, weech-weech thanangweya, thaa'nganth thak pathin thanttakaman, puth kemp poch-pocham wunina. 11A' putha thananiya koonhang akin nunang God.an in kenyan heavenangan wuna, puth anpalan kemp poch-pocham wunin wench al-alantaman. Puth than ke'am weentin woyan way anpalan woyan min aakanakan ya'a, way anman iiy-iiyin.
12A' nil ngaantiyongk thon ngul iiy yuk bowl thampa a' churrr yeech punth we'arang Euphrates angana. A' anpalana punthaniya e' paththam ngul weena, than pam pi'-pi'anam anangan mal kaaw anpalana yipam woyan e'ang wampayna. 13A' amanamaniya ngay oony way ko'alam thathangan thanang ke' that yimanangana. Nil thonamana thuuk pi'an alantaman thaa'am penta, nil thonana minh kulliy alantaman thaa'am penta, nil thonaniya pam alantaman thaa'am pent pam anman nil wik God.antaman way-way thaa'-aath-aatha thanang. 14Than anangana oony way ko'alam al-alangana yuk pi'-pi'anam yump-yumpantan. A' thanana iiy-iiyantan pam pi'-pi'anam moom al-alantan aak umyompanam puy-puyan iiyantan, than karpam yipam yalmathayn thananga kul pi'anakana. Kul pi'anan wampow-a, nil God.angana thaampow nunang minh kulliyana. Nil puth God.ana ep thayan paththama.
15A' amanamana ngay Jesus.an wik ngeeyangan nilan thawa, “In ngeeyāna! Niiy ke' mee'miya aak ngeen nathan ngay palaman wampānga. Ngay nath ma'-pil-wayathāng niiyanga! Yaa, niiy aak thathāna! Niiy mee'atham anman iiy-iiyāna, a' ngook puth kulich niiyantam anangan min-minam pi'-pi'āna, niiy ke' yipam ma'lip iiyāna a' ngul nyaa'an wunāna mee' yotantangan.”
16A' anpalaniya than oony way al-alangana pam pi'-pi'anamana karpam yalmathin thananga aak angana aak namp alantaniya Armageddon namp inaniy thee'ina wik Hebrew.anga.
17A' ngaantiyongk thonangan ngul iiy bowl nungantam anpalana yeech ngul keny-kenyama. A' nil God.an wik othamayan paththam thaw yuk chair wuut pi'anam anpalan aawuch ngench thayan anpal pekan, nilan thawa, “Aak kan mincha! Ya'-ngula.” 18A' ngaay paththam mal-mal thaw, putha ngak peeya, a' aak inana ya' wuny-wunyath paththama. Aak keenkanam anpalman nil God.angan ka'athaman pam wanchan yump-a, a' in-inman, aak inan ke'aman wunyath yimanangan keenkana! Puth inaniya an way wuut pi'anang paththam aak inan wuny-wunyath earthquake.angana, an in-ngulan yimanangana! 19Aak city wuut pi'anana ya' ikath nhok ko'alamaka, a' aak towns wiy anangan aak nath-nathan thantan aak umyompanam ingana an ya' wayath thanang. Nil God.an man kul paththam wampanta pam wanch al-alantan aak Babylon.an wun-wuntana. A' nil aak wayath thanta. A' aak way wamp thant thaa'-eench-eenchin thaka, aak ananiya nil God.angana way-wayam yumpa. 20Aak pik-otang ma'mangkamana an lam-lam ya'amin, putha yoyk ma'mangkamana lam-lam ya'amin thampa. 21A' iceblocks wuut pi'-pi'anam anangan inpal kenyan keek-keekin pam wanchantang. Iceblocks anangana an anhana, ke' kunttow pi'-pi'anam yimananganwey. Puth anpalana than pam wanchangana koonhang ak-akin nunang piip God.an, an aak way-wayam paththam wamp thanta.