Than Ngaantiyongk Seven Al-Alangan Aak Wayan Wampathayn
151A' anpalaniya, ngayan yuk ngeen nath yaaka' thathangan ing kenyan yuwangan, yuk ananiy wuut pi'an paththama, puth ngayaniya mee'am ikangan. Than ngaantiyongk seven God.antam anangan angman. Than ngaantiyongk il-ilanganiya, aak wayan wampathayn thant pam wanch way al-alantan, weech-weechow thanang, thaa'-eench-eenchayn thakan. Ma'-yotam aak wayan wampathayn thant pam wanchantan, nil puth God.an man kul wampan thant pam wanch wayana yump-yumpantan. A' ngul anpalaniya, than ngaantiyongk al-alangan aak way thakan ke'-ngul wampathayn thantwey ya'a, puth nil God thampan ke'-ngul man kul wampow thant.
2A' anpalana, ngayaniy ngak wo'uwayn thathanga ngak apalecha, parka mee' mungkany ke' yuk glass yimanangan thathang, min-minam paththam wun-wun. A' puth thum thamp pench-pench ngakang ang pekana. A' ngay pam wanch yot thama thath-thathang thanang than-thaninwey, than al-alanganiya ke'aman ngeeyin nunang minh kulliyan a' puth yuk ngeen-wiyan ke'am thaa'-kuumpin nunang ya'a, -- minh kulliy anana number inan waa'-waa'in nunanganiya six hundred and sixty-six. Than pam wanch ananganiya angman than-thanin thomp wonkang a' thananiya yuk ke' guitars anangan ma'ang pi'-pi'in thanang nil God.angan thee' thanta. 3Thananiya aak anan path-pathin Moses.antamana, nil pam inmana keenkan work iiy-iiy nungant God.antan, a' putha aak anan path-pathin thama minh lamb many alantamana. Thananiya wik inangan path-pathin:
“Lord God-ang, nintiya thayan paththama!
A' putha nint ma'-yotam min anman iiy-iiyangan paththama!
Nint way min ngeenan yumpangan-a, an min-minam paththam yumpangan!
Nint moom wuut pi'an paththam ma'mangkamantana pam wanch thaa'nganth wiy-wiyam thakan thaw-thawantan aak nath-nathan wuntana!
Aak woyan nungkaramana an kan-kanam mina, nint puth way ke'am yumpangan ya'a,
a' puth nint kan-kanam anman thaw-thawangan, ke'am wik uuyamangan ya'a.
4Pam wanch yotamangana ngaantam-ngeeyantan nintang thonam anman thonakam wuut pi'an
a' putha ma'-thayan paththam a' min-minam paththam nintam thonam anman.
Pam wanch ma'mangkamana aak nath-nathan wuntan aak umyompanaman-a,
an than wampayn a' thaa'-kuumpayn nintang,
puth thanan thathayn nintang min kan-kanam paththam yump-yumpangan.”
5A' amanamana, ngay aawuch ngench thayan anan thathang aak an kenyan, aniya thaa' pa'ant wun a' ngayaniy mee' engkanang thath-thathang aak anan ngench thayan paththaman an pekan aak anan nil God.an wun-wuna. 6A' amanamana than ngaantiyongk seven anangana than il-ilangan way thakan wampathayn yipam weechow thanang pam wancha puth thaa'-eench-eenchayn thama, thananiy pentin ngul aawuch ngench thayan anpalana, a' ngook min pach a' park-park thampana, anan ngoonchin. A' putha than kuuy goldangan kathin thanttakam um-ikangan. 7A' nil pam thonam anana kaa'wal ke' minh alangana, nil yuk paath manyiy seven goldaman-a, thee' thant ngaantiyongk seven al-alantan, man kul God.antaman paath manyiyangan pi'-pi'in, thaa' piimpanak. Nil God.an man-yetham aak umpuyaman wun-wunana! 8A' amanamaniya aawuch ngench thayananiya thokangam ngatha, puth nil God.an angam pek nyiin-nyiin. Nil min-minam paththaman ma'-kunch, a' thayan paththam. An aawuch ngench thayan, nungantakam thonakam, wiy-wiyan ke' yippak ngoonchiythan aawuch ngench thayanangan ya'a aak-aakanakaman aak wayan kan-ngulan minchow, aak way inangan than ngaantiyongk seven al-alangan wampathayn.