Ngay Pam Ke' Minh Lambana Puth Pam Wanch Nungantam Anangan Thathang
141Ngul anpalaniya, ngay thathanga, a' nil pam anan ke' minh lamban yoyk namp Zion.angan than-than, a' than pam wanch yot thaa'-wantanam angman nungantangan than-thanin, one hundred and forty-four thousandwey, thananiya pam wanch than il-ilanganiya, namp nungantam a' puth namp piip nungantam alantaman ngul-ngangk thanttamangan pi'-pi'in. 2A' putha wik thamp ngeeyangan anpal keny aak God.antaman thawa, ke' yeelal thompangan thuth-thuthan yimanangan, a' puth ke' ngak yimanangan othamayanan peeya, ke' yuk guitars yimanangan thamp kee'-kee'athin. 3Than pam wanch yot thaa'-wantanaman um karpam thanin chair wuut pi'anak aakanakan a' um thant al-alantan thampa pam four ke' minh yimanangan, a' putha than pam wuut manth-thayan al-alantan. Thananiya aak puukam pathin, thanam anman aak anan thiichin, wiyangan ya'a, ke' pathiythan, than ep, thanang anangaman nil God.angan kaa'-piichanath way thanttam anpalan a' kal thanangan pam wanch wayanang al-alantaman aak inpalan. 4Than pam anangamaniy-a, minaman iiy-iiyin; than wanch wiy maarich ke' kee'athanam, ya'a; than min-minam paththam iiy-iiyin. Puth thananiya pam ke' minh lamb anan monkan-wak-wakantan nunang nil want-wanttinakan iiyan thak. Nil God.angan way thanttam anpalan kaa'-piichanath thanang a' kal thanang aak inpal pekan pam wanch wiyantam. Than anangan-a, pul God.angan a' puth Jesus.angan pul ka'athaman kaa'-piichanathpul thanangan. 5Than wiy al-alangan mee'miy thanang than ke'aman wik uuy-uuyamin ya'a. Thananiya min paththam mee' God.antangan iiy-iiyin.
Ngay Ngaantiyongk Wiy Ngul Thathangan Thanang
6Ngul anpalaniya, ngayan ngaantiyongk thon ngul thathangan achantang yuw wakan mo'-mo', wik God.antam thamp, waa'ow thant pam wanch thaa'nganth wiy-wiy al-alantan aak thon-thonangan wun-wuntan -- wik inana aak umpuyangam ngul wunow. 7Nilana wik othamayan thawa, “Ngampa God.ana ngaantam-ngeeyāmp nil pi'an paththamana a' thaa'-kuumpāmp nunanga! Puth aak anan kan wamp pam wanch aak inpal pekan aak nath-nathan wuntan-a, nil mep-mepow ngul thanang. Yaa, ngampiy paththam thaa'-kuumpāmp nunang, puth nilan aak in kenyan yump, a' putha aak in pekana, a' putha ngak wo'uwangan yump, putha ngak mee' thakan nilam yump.”
8Ngula, ngaantiyongk thonangan ngul thathangan achantang yuw wakan mo'-mo', a' nilan thaw, “Aak aawuch pi'anan Babylon.an ya'-ngula! Than kanam wayathin aak pi'anana! Aak anan way-wayam paththam wuna puth than pam wanch aak angan wun-wunin-a, thanan pam wanch yot anangan aak umyompanamana thaach-thaachin thanang way yumpayna, a' puth maarich kee'ayn thakan, ke' thanam yimanangan yump-yumpin. An puth amanamana, nil piip God.ant man kul paththam wampanta.”
9A' ngul anpalaniya, nil ngaantiyongk thonangan ngul thathangan achantang yuw wakan mo'-mo', a' thaw wik othamayan paththam, “Nil wee'angan minh kulliyan thaa'-kuumpow-a, a' puth yuk ngeen-wiy minh kulliy alantaman yumpina thaa'-kuumpowana, a' namp nungantaman ngul-ngangkangan kalowa, putha ma'angan thamp-a, 10nil God.antan man kul paththam wampow nungant, kul karkan enchow thanta! Thumang thee'ow thanang, thum karkanang wukow thanang, a' thokang kaachow thanang, thok polpeyanang, thanan thaa' eenchayn thum anpalan, mee' ngaantiyongk ngench thayan al-alantangan, a' puth mee' pam ke' minh lamb alantangan. 11Thum thok anan anman aak umpuyam kenyam mat-matow, thuman pench-penchow. Thanan puth pam wanch wayanang anangan thaa'-eenchanang aak wayanganiy pench-penchayn. Than anangamanweya yuk ngeen-wiy anan putha minh kulliy anan thaa'-kuump-kuumpinana, a' puth namp nungantaman kal-kalin kempangan. Than ngutang a' kinchang anman thaa' eench-eenchayn, ngangkang ke' thee'anam anman.”
12Than pam wanch God.antam al-alangan inangan thathaynan thanang-a, thanan piip God anman monkan-wak-wakayn nunang ngul, ke' eenchayn nungantam -- than puth wik God.antaman ngeey-ngeeyantan, a' puth Jesus.an ngangkangan pi'-pi'antan nunang. 13A' amanamaniya ngay wik ngeeyangan inpal kenyan thawara, “Wik inangan latang umpāna! Than wee'-wee'anangan God.antan work iiy-iiyantan-a, an than uth-uthamayn ngulan-a, than ngangk minangam paththam iiy-iiyayn aak in kenyana.” A' nil puth Ngeen-Wiy Min God.antaman thaw, “Ee'a, nan kan-kanama. Thananiya ngangkang ngul thee'ayn work pi'-pi'anaman iiy-iiyin, ngangk minangam paththam wunayn, a' nil God.angan min-minakam ngul pi'-pi'ow thanang aak ing kenyan, puth thanan work minam iiy-iiyin nungant.”
Nil Pamang May Menchan Anangan Yalmathow
14Ngul anpalaniya, ngay yuw pach thathanga anganiya an wee'-nath ke' pam yimanangan nyiin-nyiin yuwanga. Nilan kuchek olk goldam ngoonch a' yuk pepan ma'ang pi'-pi' ke' yuk hook mango.akan yimanangan. 15Ngulana, nil ngaantiyongk thonangan ngul yoon pent aawuch ngench thayan anpalan, a' wik othamayan pech nungant pam alantan yuwangan nyiin-nyiin, “Yuk nhengk-peempan nungkaraman kalāna, a' nint may menchan anangan umpān thananga, puth aak anan kanam wampa, may aak in pekana kan-ngul menchan weenina, than pam wanchangan kan-ngul may anangan yalmathayn thanang.” 16Ngul anpalana, nil pam anan yuwangan nyiin-nyiin-a, nil nhengk-peempan nungantamana um pekam weentath aak iikanak pekan a' may menchan anangan kan-ngul ump-ump thanang a' karp-karp ngul yal-yalmath.
17Ngul ngay ngaantiyongk thonangan thathangan anpal keny uk, aawuch ngench thayan anpalan penta, a' nil thamp nhengk-peempan pepan paththam pi'-pi'.
Than May Kaangk May Kamakan Inth-Inthayn
18A' anpalana, ngay ngaantiyongk thonangan ngula thathangan, nil thum pi'anan pi'-pi'a, nil ngul wamp altar anpalan. Nilan wik othamayan pech ngaantiyongk alantan nhengk-peempan pepanan pi'-pi', “Nhengk-peempan nungkaraman kalāna, a' may kaangk yuk kuuy anpalan kan ump-umpāna! Aak inpal pekana, puth may kaangkan kanam menchan weenina.” 19A' nil ngaantiyongk alangan nhengk-peempan nungantaman kaa' um pekam aak iikanak pekan weentath a' may kaangk anangan ump-ump thanang kuuy anpalmana, a' aak-aakanakan thee'-thee' thanang may kaangk kamakan inth-inthin thanang. Inan ke' yimanangana nil God.angan pam wanch wayanang anangan wayathow puth than pam wanch wayanang paththam iiy-iiyin, nil anpalan man kul wampow thant. 20Than may kaangkan inth-inthin ngul aak angana, aak city yoon angan a' chaapar pent-pent. An ke' ngak yee' pi'an yimanangan pipa uk-uk, we'ar a' achantang wun, ke' ngak yimanangan. Chaaparaniy-a, thaa' puy pent, two hundred milesa, a' achantang wun ke' yaraman yimanangan thantan.