Ngay Minh Kulliy Kucham Thathang Pulang
131Ngul anpalaniya, ngay minh kulliy thathangan ngak wo'uw um-menham anpal pent. Niliya horns ten anangaman pi'-pi' a' kuchek seven pi'-pi'a. Horns thon-thonamang anganiya, yuk kuchek olk pi'-pi'in. A' putha kuchek thon-thonang anganiya, namp way-wayama paththam wunpin, God.an nunang thaa'-thengkathin. 2Minh kulliy anan ngayan thathangan ke' leopard yimanangana, tha' thampa ke' nungantam bearantam yimanangana, a' thaa' nungantamana ke' lionantam yimananganweya. Ngul anpalaniya, nil thuuk wuut pi'an alangana work nungantaman ma' nungantang ngul thee' a' nilan moom thayan paththam yumpan, nilan yipam pam wanch anangan ma' nungantamang pi'ow thanang. A' chair pi'anan-a, nungant ngul thee', nil yipam pi'-pi'ow thanang, ma' nungantang ngul. 3Kuchek thonam minh kulliy alantamaniya an ke' mulathinweya, puth nil marp ngul kal-kal, an puth kan wuthanama. Pam wanch yotaman aak earthangan mee' ikin thathin nunangana a' puth nunangam monkan-wakin. 4Than pam yotamangan thuuk pi'anan ngul thaa'-kuump-kuumpin puth nilan work thee' nungant minh kulliy alantan, a' thayan yump nunang yipam workan iiyow. Than pam wanch al-alangan minh kulliyan thaa'-kuump-kuumpin nunangam ngul a' thawin, “Nil wee'a thayan ke' minh kulliy yimanangan iiy-iiyan e? An ya'a! A' putha wee'ang piikowana? An ya'-ya'ama!”
5A' nil thuuk pi'an alangan minh kulliyan kuchan wikan thawow ulp-ulpanang thawow thaa'-thengkathow nunang God.ana, a' nilan yipam kuchow nunang mooman iiyow thantan kaap ko'alamakamana. 6Nil minh kulliy alangan kan-ngul paththam God.an konch nunang a' namp nungantamana, a' puth aak nungantaman nilan wun-wunan, puth than pam wanch anangan thamp aak heavenangan wuntana, konch thanangweya. 7Nilan thamp work ma' nungantamang pi'-pi', work inana, nilan pam wanch God.antam anangan piik-piikow thanang, maalathow thanang a' thanan puth ke' ma' thee'ayn nungant ya'a, minh kulliy alantan; a' nilan thamp ke' moom thanttam thamp pam wanch thaa'nganth wiy-wiyaman thakan thaw-thawantana al-alantan moom thampa putha aak umyompanamakan niliy moom thamp, nil wee'ang nath mooman yumpana. 8A' putha than pam wanch yotamangana aak nath-nathan wuntan-a, nunangam ngul thaa'-kuump-kuumpayn, than anangana, namp thanttam lat pi'anangan ke'aman namp wun thant, pam ke' nil lamb anana, lat nungantamang namp ke'aman wuntan, pam anana, than mulathin nunangana. Keenkanamana aak world inan ke'aman yippak wun-a, nil pam ke' lamb alangan namp latang ump thanttam al-alantaman than God.antangana aak umpuyaman wun-wunayn ngul. Namp pam wanch wiyantaman thanttama ke'am ump lat nungantamangan ya'a.
9Niiy kon thampwey-a, yaa, niiy puth wik inangan ngeeyāna; 10nil God.angan aak anan mi' thant wiyantan jailangan wunayna, yaa, an puth kan-kanam jailanganiy thenchayn thanang. A' putha nil anan aak mi' thant wiyantan than wiyangan nhengk-peempan ongkangan mulathayn thanang, yaa, an puth kan-kanamwey mulathayn thanang nhengk-peempanangan. A' aak way inangan kanan wampow-a, than pam wanch God.antamana anman God.an ngangkangam pi'-pi'ayn nunang, a' way anangana thana thaamp-thaampayn.
11A' anpalaniya ngay minh kulliy thonangan ngul thathangan aakam pent. Nil horns kucham pi'-pi' kuchek nungantamangan, ke' minh lambantam yimanangan, a' nilan ke' thuuk wuut pi'an yimanangan thaw. 12Nil minh kulliy thon anana, ka'athaman wamp-a, nil moom pi'an yumpan ke' nilam yimanangana, yaa, puth nilan work pi'an ngul iiy-iiya angman nungantang ngul. Nilan pam wanch aak earth inpalana thaach-thaach thanang minh kulliy anan ka'athaman wamp-a, thaa'-kuump-kuumpayn nunang, minh kulliy anana wench thaa' kanan wuthanamantana, anana. 13Nil minh kulliy thon inaniya, koy-koyyuwan wamp-a, nilan ma'-kunch iiya, work pi'an wiy-wiyam thakan yump-yumpa. Nil mee' keny thath-a, nil thumana heavenaman ukath aak earth iikanakana, mee' thanttang pam wanch yotantangan. 14A' nilan pam wanch yotaman thanang muuk-muukamath thanang aak inganan wun-wuninweya, earthangan, thanan nunang ngaantam-ngeeyin ke' nil moom pi'an yimanangan, puth nilan work pi'-pi'anam yump-yump mee' minh kulliy thon alantangan. Nil minh kulliy nyiingkanamana thaw thant pam wanch al-alantan aak nath-nathan wuntana, nil thaw thant yuk ngeen-wiyan yumpayn, ke' nil minh kulliy thonamana yipam thaa'-kuump-kuumpayn nunang, minh kulliy anan nil ka'athaman wamp, nhengk-peempanangan thu'in nunang, puth nil man-yetham anman wuna.
15Nil minh kulliy nyiingkanamana pi'an paththam iiy-iiy, a' nil ngangk pi'an thee' yuk ngeen-wiy alantangan, nilan yipam man-yetham ngul weenow, a' nil yipam wik thawow, a' putha nil yipam mul-mulathow thanang anangan than ke'an thaa'-kuump-kuumpayn nunang yuk ngeen-wiyana. 16Puth nilan pam wanch yot-yotaman thaach-thaach thanang, yipam than yotamang kompan thamp kal-kalayn, ma' malang thanttangan nath kalayn, ya'amiya ngul-ngangkang kalaynweya, kompan aniya, pam wanch yotamangan, than pam wanch pi'-pi'anamanga a' putha than pam wanch pi'-pi'anam ya' al-alangana, pam wanch ma'mangkiyanga puth than pam wanch ma'mangkiy ya' al-alangan puth than slaves al-alangana a' slaves ya' al-alanganweya kompan thamp kal-kalaynweya. Nil yotam anangan thaach-thaach thanang. 17Nil pam kompan ke'anangweya, thananiya kaangk ke' nil yuk way min thee'owana a' yuk way minan piiyow thanttaman.
Kompan wiyiya ke' namp minh kulliy alantamana kal-kalantan a' puth wiyiy kompan-a, number kalantan. Number inaniy ke' namp nungantam anman waa'an. 18Wik inan kan-kanam thayan paththam ngaantam-ngeeyanakana. Puth than wee'-wee'anangan kuchek min paththaman-a, thanan erkam mee'miy iiyayn number minh alantaman, puth number inaniya, namp pamantam waa'ana ananiy numbera, six hundred and sixty-six.