Nil Wanchana A' Putha Thuuk Wuut Pi'anana
121A' ngul anpalaniya, ngeen nath yaaka' yuwangan wun ang kenyan. Nil wancha, a' nilan pach-pach paththam park-parka, an nil ke' kath nungamang kinchang yimanangan. Nil kepaniya, tha' nungantangan pek-pekangk wun, a' kuchek nungantangana, yuk olk ngoonch kuchekangan thunp twelve.am yumpin. 2Nil wanchan iimpanang iiy-iiy, a' wanchan kan iimpan pek-pekan ngulwey, puk manyan yipam aak-ngeeyow, a' nilan wik-thaa' pech-pechwey iimpan pek-pekanan, puk manyan kan aak-ngeeyowa, puth pi'anangwey uw-uwana.
3Ngul anpalaniya, ngeen nath yuwang ang kenyan wun. Thuuk wewma, wuut pi'an paththama, nilan kuchek seven a' horns ten thamp a' puth yuk olk kuchek thon-thonang angan pi'-pi'. 4Nil thuuk alanganiya, mut nungantaman pal-puy thee'-thee' nungamang a' thunp wiy anangan wich-wich thanang yuw anpalmaniy, a' aak iikanakan thee' thanang ngul. Nilan wanch alantangan umang than ngul, puk manyan kan-kanangan aak-ngeeyowa, nilan yipam puk many nungantaman mungkow, nil aak-ngeeyowana. 5Ngula, nil wanch alanganiya, puk many wuut kalan, nilan yipam aak nath-nathan ma'-thayanam ngul pi'-pi'ow. Puth nil wee'ang nath puk manyan wow maay nunang a' kal nunang piip God.ant a' chair wuut pi'an nungantamakan kalan. 6Nil puth wanchan natha aak pintalak mo' ngul. Nil God.angan aak anmanan umputh mi' nungant wanch alantan angman paanth-paanthow than wiyangan yipam angman pi'ayn nunang ngul aak kinch one thousand and two hundred and sixty.akamana, murkanim wun-wunow.
7Ngula amanamaniya, thanana kul pi'an yumpin aak ing keny heavenangana. Nil ngaantiyongk God.antaman Michael.an, nila moom ngaantiyongk min al-alantamana, a' puth than ngaantiyongk min wee'anangan kul yumpin thuuk alantan a' puth ngaantiyongk wayanang nungantam al-alantan, than puthangkan kul koyam yumpin thant. 8Than ngaantiyongk Michael wee'anang al-alangan piik-piikin thanang, than ke'am ma' thee'in thant, ya', a' than aak anpal kenyan-a, woo' kenthin thanang puth yaaman ke' wuniythana, ya'. 9A' than thuuk pi'anan yoon ngul thee'in nunang. Nil thuuk anmana, aak nathpalman wun-wun, oony way Satan.an waa'antan nunang, nil alangaman pam wanch yotan muukamathan thanang. Than anpal kenyan aak iikanak earthak thee'in nunang, a' puth ngaantiyongk way nungantam anangana, thanang thamp thee'in thananga aak iikanakan.
10A' ngul anpalaniya, ngay wik ngeeyang ang kenyan heavenangan othamayan thaw-thawa, “Aakan kan wamp yimanang ngulan nungant God.antan, nil yipam thanang pam wanch anangan kaa'-piichanathow! Nil God.angan kan-ngul meenath nungamang nilan moom kan-kanam paththamana! A' puth Christ.angan thamp kan-ngul meenath nungamang nil moom pi'an paththam ngul God.antangan. Puth pulana oony way Satan.an kanam thee'pul nunang anpal kenyan heavenaman, nil oony way anman ka'athaman um God.antang than-than, thanang pam wanch Christians anangan waa'-waa' thanang, ngutang a' kinchanga. 11Puth than il-ilangan Christians.angan-a, ep-paththam min-minam wayathin nunang oony way Satan.an puth anpalan nil pam ke' lamb alangana Jesus.angan chaapar nungantam theetath ngampar a' puth thanan wik Christ.antaman anman wiyantan waa'-waa'in ngul. A' puth nungkway than mee'miy wiyangan mulathiythan thanangan-a, thanan thanttakam ke' ngaantam-ngeeyin, ya'a, thanan ke'-ngoongkam anman wik minan waa'-waa'in. 12Puth ngay inan thawang niiyant yotamant heavenangan wunaniy: ngangk minangam anman iiy-iiyāna! Puth niiyant al-alantan aak earthangan wunaniy a' puth ngak thompangan wunaniy-a, an ep-paththam aak way paththam wampow. Puth nil oony Satan.an kan uk niiyantan, a' nilan man kul paththam wampant, puth nilan mee'miy aak nungantan kan-ngul otang ngul wampan nungant.” Ngay wik inangan ngeeyangan anpal keny yuwaman, heaven anpal.
13Nil thuuk pi'an alangan thath nungantakam aak earthakan pek thee'in nunangan-a, yaa, nilan putha wanch anan wak-wak nunang puk many wuutan kalan. 14Puth nil wee'ang nath punth-paam kucham wuut pi'an nhompantaman thee' nungant, wanch alantanweya, nilan yipama ekow punth-paam alangan nath mo'ow ngula thuuk pi'an alantaman, aak nungantamak aak pintal aakanakan, than wiyangan yipam pi'ayn nunang kaap ko'alamakan. Nilan yipam minam wunow. 15A' ngul anpalaniya, nil thuuk wuut pi'an alangan, ngak thaa' nungantam anpalan kuch, ngakan ke' ngak yee' wuut pi'an yimanangan uk-uk, yipam wanchan ngak yee'angan nath wochow nunanga. 16Puth nilaniya ke' aak ilangan earthangan wanchanweya ma'-aath nunang, anana aakan ik, thaa' pa'ant wun aakaniya a' ngak yee'ana nil thuuk alangan kuch thaa' nungantam anpalan-a, an ya'-ngul ween, puth aak ikana ang pekan uk-uka ngakaniy. 17Ngul anpalan nil thuukan man kul wampant wanch alantan, a' nilan iiy ngul yipam thanang pam wanch anangan Jesus.an monkan-wakantan nunangan piikow thanang, than anangan wik min God.antaman pi'-pi'antan a' puth wik min Jesus.antaman wiyantan waa'antan. 18A' nil thuuk wuut pi'anana, thomp wonkang than-than.