Pam Kucham Ngul Wampowpul
111Ngul anpalaniya, yuk wee'ang nath thee'ara, ngay aawuch thakan yipam mipangāng yuk alangana. Yuk ananiya, ke' yuk pil thaampanak yimanangan. Anpalaniya, nilan thaw ngul ngathar, “Eka, a' aawuch an pekan ngench thayan God.antaman nint mipangāna a' putha altaran thampa. Yuk ongk wunpān wuuyan, thathān aakan nath uluthan nath-a, nath we'ar, a' puth pam wanch anangan thamp nint countimpungān thanang than anangana God.an thaa'-kuump-kuumpantan nunang an pekan aawuch ngench thayanangana. 2Puth aak yoonan than-thantan-a, ke' mipangāna, ananiya mak wunow. Puth nil God.angan aak anangan ma' thanttang thee' pam wanch al-alantang than God.an ke'aman ngaantam-ngeeyantan nunang. Ngul-ngulana, thanan aak Jerusalem.an aawuch yot ngench thayanan tha'ang ngul maakayn a' wayathayna, yaama, kaap ko'alam aakanakaman, a' thuth-thuthayna. 3A' ngayana, pam kucham kuchāng pulang yipam wik ngatharaman waa'-waa'owpul aak an-aniyangana, an puth aak ngaa' thon-thonangana waa'owpul, yaama, aakanakaman, kinch one thousand and two hundred and sixty.akama. Pulaniya, ngook way kach-kachar ngoonchowpula, ke' sack-bags yimanangan.”
4Pul pam kucham ananganiya, ke' yuk may maak yimanangana than-thananpul um God.ant ke' olive tree yimanangan, yuk inaniya oil thamp. A' putha pulana ke' yuk lamp thananak yimanangan thamp, than-thananpul um God.ant, nilan puth moom pi'an aak umyompanamak. 5Nil wee'angan pulangwey ngangk-wayang kaliy-a, a' putha ma' meen-meenathiy pulant ma'ang thanpanakan pulangan-a, an thum nganth paththam thaa' pulantam anpalan pent-pentiy a' mulathiy thananga. Puth aak woyan yimanangan: nil wee'angan kaangk mulathanak pulangan-a, yaa, puth thananiy mul wunayn. 6Nil God.ang pulang inangan thayan yump pulang, pul yipam yuwan thaa'an ngathowpul ngakan ke' yipam ukow, pulan yippak wik God.antaman waa'-waa'owpul. Puth inan thampa, nil God.angan thayan yump pulang, pulan yipam ngak mee' inangan ke' chaapar yumpowpul, a' puth aak way yot anangan wiy-wiyam wampathowpul aak earthang ingan, yipam pam wanch anangan weechow thanang, eenchayn thakana. Pul il-ilangan kaangkanwey-a, an pulana way inangan thaa'-thaa' yump-yumpiypul.
7Pul wik God.antam kanan waa'-waa'owpul-a, minh way ngangk kulliy aak awar thangk wuut pi'an anpalan pentow a' thanan pek-pekwayn ngul. Nil minh alanganiya, mulakam piikow pulangan, 8a' pam mul kucham anangan woy-woyanangam angman wun-wunowpul aawuch tha'iyang, angman wunowpul, aak angman Lord pulantaman yuk wuuyanangan waanchin nunang. Ngampan puth aak inan yaan waa'anamp, nath aak Sodoma, nath aak Egypta, an puth namp paththam aak-aakanakan ya'a, Sodom.an yaan waa'anampa, puth than pam wanch aak angan ngangk way-wayam paththam iiy-iiyin. 9Kinch ko'alam aakanakamana, than pam wanch yotangan pam mul kucham anangan thath-thathayn pulang -- pam wanch aak nath-nathpalan a' puth thaa'nganth thon-thonangan. Than pam mul anangan weekayn pulang wiyangan ke' kaampayn pulang yippaka. 10Than pam wanch aak imanaman earthama ngangk min paththam wunayn puth pam kucham inangan pula kanam mul wunpula. Puth pul pam prophets il-ilangan aak way ma'-yotam wampathpul thant pam wanchakan. Thanana ngangk min paththam ngul wunayn, a' kee'ayn ngul a' puth aak thakan path-pathayn a' yuk way min thakan aathwayn. 11Puth kinch ko'alaman kan-ngulan want-a, nil God.angan ngangk pi'an thee' pulant a' pulaniya, wur ekpul, man-yetham koyam ngul weenpul, a' thanpul ngul. Than pam wanch yotang thathin pulang koyaman man-yetham weenpul-a, an than winynyang mo'in pulantam. 12Ngul anpalaniya, pul prophets al-alangan wik ngeeypul othamayanan thaw pulant aak anpal kenyan, “Awey, pal aak iikanak matowa!” Puth than pam wanch ananganiya, pulangan ngangk-wayangan kal-kalin pulangan-a, than-thanin a' oth thath-thathin pulang, a' thathin pulang keny heavenak yuwangan matpul. 13A' ngul anpalaniya, earthquake way paththam alangana aakan ya' wunyatha a' aak aawuch tha'iy wiy ananganiya ya' wayath. Pam wanch puk thaa'-wantanaman ya' mul wunin earthquake.aman seven thousanda. Than pam wanch puungk wiy anangan winynyang paththam weenin ngul, a' than God in kenyan thaa'-kuumpin nunang, a' thaw-thawin ngula, “Nil wuut pi'an paththama God.aniya!”
14Ma'-kuchaman aak wayan wamp thantan-a, an kanam minch. Puth aak way thonana ngul-ngulam wampowa, a' puth inaniya, ngay in-ngul waa'āng niiyant.
Nil Ngaantiyongk Thon Alangan Trumpet Nungantaman Ngul Wuu'
15Ngul anpalaniya nil ngaantiyongk thon alangan trumpet nungantaman ngul wuu', a' than wiy anangan wik othamayan thaw-thawin than ang kenyan heavenangan, wik yimanangan thawin, “Ma' pulantanga Lord Jesus Christ.anga a' putha God.antanga aak inaniy pi'-pi'anpul ngul, pul inangana, moom pi'an iiyowpul pam wanch yotamantana, a' nil God.angan thanang pam wanch aak umpuyam ngul pi'ow thanang!” 16Anpalaniya, than pam wuut manth-thayan anangana yuk chairs twenty-four al-alangan nyiintan um God.antan-a, thanan aakang kaa' um pek keekin, a' thanan-a, God.an thaa'-kuumpin nunang. Than yimanangan thawina:
17“Lord God wuut pi'ana, nint puth yimanang man-yetham ngula
a' puth aak nathpalman nintan man-yetham wunana.
Yaa, nganan puth thankyou thawanan nungkar,
puth nint yimanang ngulana thayanam ngul iiy-iiyangan a' moom pi'an thamp iiy-iiyangan.
18Than pam wanch al-alangan nintang ke'aman ngaantam-ngeeyantan-a, than ngangk kul paththama,
nint puth kan meenathan thant nint tham man kul paththam thant,
a' puth yimanang ngul aakan kan wamp nungkar,
nint yipam thanang pam wanch anangan umang thanathān mul kanaman wun-wunin.
A' puth aak anan tham kanam wamp nungkar,
nint yipam ngangk minangam iiy-iiyān thant ngula pam wanch al-alantan nungkan work iiy-iiyantan,
a' puth thant prophets al-alantan a' puth thant pam wanch nungkaram yot al-alantan than nintangan thaa'-kuumpantan.
Than pam wanch puungk wiyiya pi'ana, puth than wiy anangan ya'a.
A' puth aakan kan-ngul wamp nint yipam thanang pam wanch anangan wayathāna than aak inan wayathinana.”
19Ngul anpalaniya, nil wee'ang nath thaa'an aawuch ngench thayan God.antam in kenyana tha' ngul, a' than pam wanchangan box anan thathin anan wik thayan God.antaman pi'-pi'. A' anpalaniy ngul-a, ngantha ngaay alantaman angman mal-mal thaw-thaw, aakan muutathiy ngul ween, ngakan peey-peey, a' puth earthquake.angana aak wuny-wunyath, a' puth yuk ice thampan keek-keekin anpal kenyan.