Nil Ngaantiyongk Thonan Uk, Lat Many Pi'-Pi'
101Ngul amanamaniya, ngay ngaantiyongk thayan thonangan ngul thathanga anpal keny yuwama pal uk-uk. Nilan yuw pach thamp uk-uk, ke' ngook pach yimanangan kal a' puth ngooy kuchekang weent-weentanta. Kaa'wal nungantaman ke' kinch yimanangan park-park, a' yangk nungantaman ke' yuk thaa' thum thamp yimanangan. 2Nilan lat many ma'ang pi'-pi', lataniya thaa' pa'anta ukath. Nil tha' mal nungantamaniya, ngak thompang wunp, a' tha' thakaniya, aak e'ang wunp. 3A' nil wik othamayan pech ke' wik lionsantam yimanangana. Nil kanan wik pech-a, an ke' ngak kaapan peey yimanangan, nil seven anangan ke' kaap anana koyam pechin nungant. 4Than kanan wik koyaman pechin-a, ngayan ke' wik thanttaman ke' ngula latanganiy umpinga, puth ya'a, latangan ke'am umpang. Puth ngay wik ngeeyang anpal keny yuwaman thawar. Wik yimanangan thaw, “Wik kaap seven al-alantaman wik nungkarakam pi'āna, latangan ke' umpāna ya'a!”
5Ngul anpalaniya, nil ngaantiyongk alanganiya, ma' mal nungantamaniya, um keny yuwak maay -- nil ngaantiyongk anman tha' thonam ngakangan wunp a' tha' thonaniya aak e'angan wunpa. 6Nilaniya wik thayanam thaw, namp God.antamang wich, God anman aak umpuyaman man-yethaman wun-wunan, nilam aak in keny heavenan yumpa, a' putha yuk way min aak anam kenyan yump. Putha aak earth inan nilam yump, a' yuk way min ma'mangkam aak inan yump thanang, puth ngak thompan nilam yump a' puth minh nga' a' minh wiy-wiyam thakan yump thanang. Nil ngaantiyongkan thaw ngul, “Nil God.an yaam ke' kuup-kuupiya! 7Aak keenkan nil wik yump, a' nungantakam pi'-pi', a' nil wik pam al-alantan ngul waa' thant, nungantan work iiy-iiyin, than prophets al-alantan, puth aak anan ke'am yippak wamp, ya'. Nil ngaantiyongk thonangan alangan trumpet nungantaman wuu'ow ngulan-a, nil God.angan yumpow ngul anana, wik nilaman thawa.”
8Ngul anpalaniya, man awal wee'-natha putham ngul thawar, man awal ka'athaman ngeeyangan, nil yimanangan thawa, “Iiyāna, a' lat thaa' pa'antan wun-a, nint kalāna, nil ngaantiyongkangan ma'angan pi'-pi'ana, nil anan thompangana a' aak e'angan than-thanana.” 9Yaa, ngayan puth ngaantiyongk alantan iiyangan a' thawangan lat manyan ngathar thee'ow. Puth nilan thaw ngathara, “Yaa, nint kalānwey a' mungkāna; an poch ngul weenow thip nungkaranganiya, puth thaa' nungkaramangan-a, an epa man-pathan wunow ke' may at yimanangana.”
10Yaa, ngayan putha iiyangana, a' lat manyan ma' nungantam anpalana maayangan a' mungkangan, a' thaa' ngatharamangan man-pathan paathangan. Puth ngulana, ngay kanan lokang thu'angan-a, an way poch ngul ween thip ngatharamanganiy. 11Ngul anpalana, nil wee'ang nath waa'ar, “Nint putham wikan waa'ān thant pam wanchant aak nath-nathan wuntana, wik thaa'nganth thon-thonan thawantana, a' putha, pam moom pi'an aak thon-thonangan wuntan, nint waa'ān thant aak ngeen nathan wampow thant ngulana.”