REVELATION
Nil John Alangan Inan Pitha
11Ngay John.ang, ngay wik inanganiy umpang niiyant. Ngay wik inangan Jesus Christ.antam waa'-waa'ang niiyant aak ngeen nathan yaam ke'anaman wampow. Nil piip God.angan waa' nungant Jesus Christ.ant puth than pam wanch yotamang nunangan monkan-wakantan than mee'miy ngul yipam iiyayn. Nil puth Jesus.anganiy-a, ngaantiyongkan kuch nunang nil yipam meenathow ngathar ke' pithang yimanangan, ngay puth piip God nunang monkan-wak-wakang a' puth work nungant iiy-iiyang. 2Ngay puth latang ump-umpang niiyant ngay pithangan thath-thathanga, wik God.antam anangana niiyant ngul waa'āng, wik anangan kan-kanam nil Jesus Christ.angan waa'-waa' nil God.angan meenath nungant. 3Than pam wanch wee'-wee'anangan lat inaniy readimpungaynan-a, thananiya ngangk minang iiyayn, a' than puth wee'-wee'anangana wik minaman paththam ngeeyaynan-a, an than ngangk minang paththam iiyayn. Puth aak ananiy kan-kanang wamp-wampan nil Jesus.angan waa' kan-kanam ngulan wampow.
Ngay Lat Inan Niiyant Ngul Kuchang Churches Sevenakana
4-5Ngaya, John.ang lat inanganiy ump-umpang a' puth ngay lat inan niiyant ngul kuchang churches sevenak aak Asia.ang angan. Nil piip God.an minam iiy-iiyow niiyant a' putha ngangk min yumpow niiyang thama, piip God alangana, a' putha Jesus Christ alangan thamp, a' putha oony min seven al-alangan thinth anman God.antangan achantangan nyiin-nyiintana, than thamp ngangk min iiyayn niiyant. Nil God ngamparam inana, aak nathpalman wun-wun, in-inman yippak wun-wunan, a' nil anman wunow aak umpuyama. Nil Jesus Christ.aniy-a, kan-kanam waa' nunang God.an ngampar. Putha nil Jesus Christ.an puk nhengk kaa'-thonam nungantam God.antama, a' nil God.angan mulaman koyam ekath nunang. Ngul-ngulaniya, nil pam wanch wiy thaman mulam ekathow thanang, ka'athamana Christ.an mulaman ekath nunang. Ngul nil moom wuut pi'an ngul iiyan, nil pam moom pi'-pi'anantam thamp moom pi'an paththam iiy-iiyan aak nath-nathan wuntan.
Nil puth kaangk wun ngampar a' nil mul wun ngamparak yipam God.angan way ngamparaman ke'-ngul ngaantam-ngeeyow. 6A' nil ngampar work thee', ngampan yipam work iiy-iiyāmp piip God ngamparamant. Nil work ngampar inan waa', ngamp pam wanch wiyant mee'-wuthanamāmp thanta a' wik God.antam waa'āmp thant. Puth ngampaniy-a, murkanam Jesus Christ anman thaa'-kuumpāmpana! Nilam wuut pi'ana a' putha min paththama! Yey, kan-kanama!
7Inan ngeeyāna! Nil Jesus Christ aak iikanakan palam ngul ukow yuw wakana. Pam wanch yotamang ngul thathayn nunang! Than pam al-alangan kekangan chintin nunang a' nailangan pungin nunang yuk wuuyanangan-a, a' mulathin nunangan-a, than thamp thathayn nunanga! Than pam wanch thaa'-wantanamangan aak nath-nathan wuntan thathayn nunang a' wik peeyayn ngul. Aak anana kan-kanam ngul wampan. 8Inaniya, nil God.angan nungantakaman waa', “Aak nathpalman, aak ya'-ya'aman yippaka, ngay nathpalman man-yetham iiy-iiyangan a' puth inan ngay aak umpuyam ngul wunāng.” Wik inangan kan-kanama, nil nathpalman man-yetham iiy-iiy, a' puth in-inman man-yetham iiy-iiyan, a' nil man-yetham ngulakam wunow, God wuut pi'an paththaman nila.
Nil Ngeen-Wiy Min God.antamana Pithang Wamp Ngathar
9Inaniya ngay kaangk thonangan ngul waa'āng niiyanta. Ngay Johna, ngay ke' kampan niiyantam yimanangana, ngampaniy puth yotamangan Jesus Christ monkan-wak-wakanamp nunang. A' than pam wanch wiyangan way yumpantan ngamparwey, puth ngampan pam wanch God.antama, puth nilan yotaman ma' nungantang pi'-pi'an ngampang. Than yotangan way ngathar yumpin ke' than niiyantan way yumpina, puth ngampaniya God anman monkan-wak-wakanamp nunang. Ngay puth kan wik God.antaman waa'-waa'angan a' puth wik kan-kanam Jesus Christ.antam wik nilan waa' ngathar. Puth than pam wanch al-alangan kaangk ke' wikan ngeeyayn, thanan puth puyamam kuchin ngayang aak pik-otang Patmos.ak. 10A' anpalaniy-a, aaka Sunday.ana, nil Ngeen-Wiy Min God.antaman wamp ngathar, an ke' pithang yimanang thathang nunang. Ngul ananiya, ngay wik othamayan ngeeyangan kul-kulam ngatharangan thaw, wik nungantamana ke' yuk trumpet yimanangan, 11a' nilan thaw ngathar, “Nint ngeenan thathan pithangan-a, yaa, nint latang ngul wunpān a' lat anan kuchān thant pam wanch al-alantan seven churchesangan yalmathwuntana aak pi'anang inangan angan wuntan city.anga: Ephesusa, Smyrna, Pergamuma, Thyatira, Sardisa, Philadelphia-a, a' puth Laodicea.ak.”
12Ngayaniya, weentangana yipam thathāng nil wee'an wik thaw-thaw ngathar, a' ngay yuk seven thathangan thanang yuk goldam yumpin anganiy than-thanin, yuk ananganiya, yuk lamp wunpanakana yuk lampstandan waa'antan thanang. 13A' thanttang angmaniya, nil wee'-nath than-than, nilan ke' pam yimanangana, nilan ngook ongk tha'akam ngoonch. Nil band goldam yumpin um-ikang wuuyan pi'-pi'. 14Yangan nungantamaniya pach-pach paththam ke' yuw pach yimanangan wun, a' mee' nungantamaniya ke' thum nganth yimanangan park. 15Tha' nungantamaniya wewm min park-parkan, ke' yuk puunch thumangan parkathantan, a' kekang ngulan minathantan, an parkan ngul. Wik nungantamaniya, ke' yeelal thompangan thuth-thuthan yimanangan. 16Ma' mal nungantamanganiya, thunp seven pi'-pi' a' yuk nhengk-peempan pepan thaa'am pent-pent nungantam -- yuk nhengk-peempan wonk kucham anana pepan paththama. Kaa'wal nungantamaniya, ke' kinch yimanangan park. 17Ngay thathangan nunang-a, ngay tha' nungantang keekangan ke' pam mul yimanangan. Puth nilan ma' mal nungantaman wunp ngatharang a' thaw, “Ke' winynyang mo'āna! Ngay man-yetham aak keenkanam nathpalman iiy-iiyangan, a' ngay aak ngulakam man-yetham iiy-iiyānga! 18Ngay man-yetham anman iiy-iiyānga! Ngay mul kan wunangana, puth yimanangana ngay man-yetham aak umpuyam ngul wun-wunang! Ngay moom pi'an thanttam pam wanch al-alantaman kanaman mul wunin. Ngay ilangan thanang pam wanch way anangan aak wayakan kuchang thanang. 19Nint latang kan-ngul umpāna nint inangan pithangan thath-thathana, than pam wanch God.antam anangan wanttakan iiy-iiyantan a' putha aak ngeen ngul nath wampow ngulana.
20“Puth nint kan thathan thunp seven inangan ma' malangan pi'-pi'ang thanang, a' puth yuk seven lampstands nanangan wuntan. Ngay nungkar ngul waa'ang ngeenan waa'antan yuk al-alanganiya. Thunp seven ananganiya, ke' ngaantiyongk seven anangan than aak churches seven anangan pi'-pi'antan, a' putha lampstands seven ananganiya ke' than pam wanch anangana God.an monkan-wakantan nunang seven churchesangana.”