JUDE
Lat Inan Nil Jude.angan Ump
1. (1:1 - 1:2)
2. Pam Puungk Wiyangan-a, Way Waa'antan Wik God.antaman (1:3 - 1:16)
3. Niiy Wik Inangan Konangam Pi'-Pi'āna (1:17 - 1:23)
4. Ngampana God.an Ke'-Ngoongkam Anman Thaa'-Kuump-Kuumpāmp Nunang (1:24 - 1:25)JUDE
Lat Inan Nil Jude.angan Ump
1Ngay pam namp Jude, kuunch nungantam James.antama, ngay lat inan ump-umpang niiyant. Ngayiya nungant Jesus Christ.anta, a' work nungant iiy-iiyang. Ngay lat inan ump-umpang niiyantana nil puth piip God.ang ump niiyang monkan-wakān nunangana. Nil kan-kanam paththam kaangk wunan niiyant a' putha nil Jesus Christ.angan min-min paththam ma'angam pi'-pi'an niiyang. 2Ngay puth kaangka nil God.an min anman iiy-iiyow niiyant, puth-a, kaangk paththam wunow niiyant, a' ma'-yotam ngangk min paththam yump-yumpow niiyanga.
Pam Puungk Wiyangan-a, Way Waa'antan Wik God.antaman
3Ngurp ngatharam niiyala, ngay ke' anan umping niiyant latanganweya nil Jesus.angan kaa'-piichanath ngampangan way ngamparam amanaman ngampan yump-yumpanampa. Puth ngay ke'am umpangan niiyant ya'a, puth ngay wik wiy inangan ep-paththam mak umpāng niiyant. Pam wanch puungk wiy anangan-a, aak church nanan wuntan-a, thaa' way-way thawantan, way waa'antan wik God.antaman, puth niiyana thawān thant ke' waa'ayna, niiy wik thayanam thawān thant wik God.antaman ngench thayan, an wik min-minam paththam ngampar ngeeyāmpana. Nil God.angan wik nungantam inangan ma'mangkam kan thee' ngampar pam wanch nungantamaka, thaa' puyan ya'-ngul, anman kana. Ngamp wik nungantaman ke'-ngoongkam anman ngeey-ngeeyāmpa. 4Ngay lat inan umpang niiyanta, ngeenam puthe? puth puungk wiy pam wanch aak church nanan wunaniya, than waa'-waa'wuntan ke' ngangk kanaman thee'in God.antana, an puth than ya'a ke'am thiichin nunang min-minan, an than yaan wik uuy-uuyamantanwey. Thananiya ke'am wik kan-kanaman waa'-waa'antan wik God.antaman ya'a, an wik thon waa'-waa'antan. Ngay lat inan umpang niiyanta, niiy yipam wik way thanttam ke' ngeeyān, thanan puth wik inangan thawantan, “Nil piip God.an way ngamparam amanaman-a, an kon-ngathow nunang ngul, ke'-ngul ngaantam-ngeeyow ya', an puth min ngampara wayan yump-yumpāmpwey. A' putha ngamp maarich thakan mak kee'āmpa! Nil God.an ngul thawow ngampar way niiyan yumpan-a, an ya'-ngula.” Than wik yimanangan thaw-thawantan-a, an kan-kanam ya'a, thananiy-a, Jesus Christ.an thaampantan nunang. Nilam thonam anman moom ngamparam yotamantamana. Aak keenkanamana lat ngench thayan God.antamangan waa'ana: than pam wanch yimanangan iiy-iiyantan-a, an than way-wayam paththama, puth thanan ke' wuniythan aak ing kenyan God.antangana, ya'a.
5Aak keenkanaman-a, nil God.angan kaa'-piichanath thanang pam wanch Israel.amana aak Egypt anpalan than Egyptians al-alangan ke' yipam mulathayn thanang. Puth ngul-ngulana an ep-paththama, nil God.angan puungk wiy anangan pam wanch Israel amanam-a, wayath thanang puth amanaman thanan ke'am ngangkangan pi'-pi'in nunang Goda. Niiy anan kan mee'miya puth ngay kaangk putham ngul waa'āng niiyantwey, ke' yipam kon-ngathow niiyang, konangam pi'-pi'ānwey. 6A' putha ngay inan putham thamp waa'āng niiyantweya than ngaantiyongk puungk wiy anangan way ngul weenina. Nil piip God.angan work thee' thant nungant work iiy-iiyayn; puth ya'a, thanan ulp-ulpanang iiyin, a' aak nungantamana too ngul wantin. Puth nil God alangan kath thanang yuk cholang aak pek-pekam aak ngaa' nyim angan, nil anman pi'-pi'an thanang aak-aakanakaman nil um nungantangan thanathow ngampang ma'mangkamanwey. A' aak an-aniyangan-a, nil God.angan aak way aakanakan ngul kuchow thanang. 7Niiy puth pam wanch ngaantam-ngeeyān thananga, aak Sodom a' Gomorrah punchan anangan putha aak town wiy anangan Sodom a' Gomorrah thinthan. Than pam wanch al-alangan way anman yump-yumpin, ke' than ngaantiyongk way al-alangan wayan yump-yumpin puth than maarich thak kee'-kee'in, a' puth-a, than-pamamanweya pi'-pi'win, maarich kee'-kee'athwin. A' puth nil piip God.angan-a, thumang wayath thanang, ma'mangkam anangaman mulath thanang. Anpalana nil God.ang meenath ngampar nil kan-kanam wayathow thanangan way yaaman yump-yumpantan.
8Than pam wanch wayanang anangan-a, aak niiyan wunaniy-a, an than ke' pam wanch aak keenkan wun-wunin aak Sodom.angana a' Gomorrah angan. Than pam inangan maarich tham kee'-kee'antan a' than-pamaman-a, pi'-pi'wuntan ke' wanch pamang yimanangan, an ke' maarich kee'-kee'antan than-pamamanwey. Puth than kaangk ke'-ke'am wik God.antaman ngeeyayn thamp, a' thaniy thampa ngaantiyongk in kenyan waa'-waa'antan thanang thampwey. Puth thanan yimanang thawantan thanttakam, “Nil God.an thaw ngant pithangan, way yumpāna.” An ya'a! Than wik uuy-uuyamantan! 9Nil ngaantiyongk Michael moom alangana way ke'am waa'-waa' wiy anangana, ke' thanan yimanangan waa'-waa'antan. Nil oony way alangan kaangk uwow pam mul Moses.ana puth nil ngaantiyongk Michael anan thawant, “Ke'weya!” Nilan puth wik way ke' thaw nungant. Nil wik inan ep thaw nungant. “Nil God.angan wakow nintang, ngayan ya'a ke' waa'ing nintang.” 10Puth pam wanch wayanang anangan-a, aak nanan wunaniy-a, thananiya woyan min God.antaman ke' wakantan ya'a. Thanan wik min God.antaman ma'-yotam kumantan, puth anpalana than wik anangan way waa'-waa'antan a' thaa'-thengkathantan. Thananiy ke' minh kulliy yot yimanangan iiy-iiyantan, than way ngeenan ngaantam-ngeeyantan yumpanak-a, an than yumpantan, an than thanttakaman way-wayathwuntan, wayan yump-yumpantan. 11Than pam wanch ananganweya, thanan ke' pam wanch aak keenkanaman wun-wunina Cain a' puth Balaam-a, a' Korah puth wiy tham, yimananganwey thananiy. Nil pam Cain anana man kul paththam wampant a' pont nungantam mulathanwey. Nil pam Balaam anana an nil wukal-weenthwey, puth nil wik God.antaman yaanim thaa'-aath-aath thanang nil yipam wukal uwowa. Nil pam Korah anana, kulim thaw thant pam God.antamakan nilan kuch thanang. Aak niiyan wunaniy-a, pam wanch wiy anangan wayan yumpantan ke' than anangan keenkan wunin, a' nil God.angana ngul wayathow thanang ke' nil pam Korah.an wayath nunang keenkan. 12Niiy anangan ngangkan thee'an nungant God.antan-a, wiyiy-a, niiy karpam yalmathwuniy may mungkanakan. Than pam wanch wayanang anangan-a, than Christians waa'wuntana an puth ya'a, than wik uuy-uuyamantana, thanan may ke' mungkayn niiyantangan ya'a. Puth than al-alanganweya thaachiythan niiyang way yumpanakanwey. Than thanttakam anman ma'-yalmathantan, thananiya yangk mo'-mo'antan, ke'am ngul-nyaa' wuntan. Than min iiyiythan, puth ya'a, than way anman iiy-iiyantan. Thananiya ke' yuw ngotan yimanangan wuntangan thechathan, ngak enchanakan, puth ya'a, ngak ke'aman wampan. Thaniya ke' yuk yimanangan, may ke'aman kal-kalantan, than ke' pam wanchangan thuthin a' aak nath ngulan thee'in thanangan, yuk anangan yipam uthamayn. 13A' puth thananiy ke' yeelal wuut pi'an yimanangan thompangan thuth-thuthan a' wook thakan want-wantan ngul aak thompangan. Way thanan yump-yumpantan-a, an ke' wook anangan, an yimananganwey. Thananiy ke' thunp pal-puy thuuch-thuuchantan aak thanttam amanamana, a' keekantan a' nganth thanttaman ya'-ngulan minchan. Nil God.angan ngul kuchow thanang aak ngaa' paththam aakanakan a' angman pi'-pi'ow thanang aak umpuyamwey.
14A' ka'athaman-a, nil God.angan Adam.an yumpan. A' anpalaniy-a, kaap two hundredangan kanan want-a, nil Enoch.an ngul aak-ngeey. Nil Enoch.angan aak anan waa' aak wayan ngul wampow thant pam wanch wayanang al-alantan. Nilan thaw thant, “Nil moom ngamparam God.ana ngul wampow ngaantiyongk min nungantam thaa'-wantanam anangan thamp 15nil yipam pam wanch thaa'-wantanaman um nungantang than-thanathow. Than pam wanch anangan way yaaman yump-yumpantan-a, than wik God.antam ke'an ngeeyantan-a, nilana aak way aakanakan kuchow thanang. Than anangan thaa' way-wayakan thak thawantan-a, waa'antan nunang God.an-a, thanang anangan thamp kuchow aak way aakanakana.” Nil Enoch.ana wik yimanangan thaw aak keenkanamana.
16Than pam wanch wayanang anangan-a, aak niiyantamang nanman wuntana, thaniya wik many thuuchantan a' puth wik aak-ya'ang waa'antan thanang pam wanch wiy anangan. Than way ngeen nathan kaangk yumpayn-a, an than yumpantan. Putha than thaa' othamayan thaa' kuumpwuntan thanttakaman. A' thananiya pam wanch wiy thaa'-kuumpantan thanang yipam than pam wanch al-alangan way min thee'-thee'ayn thantwey.
Niiy Wik Inangan Konangam Pi'-Pi'āna
17Moom ngamparam Jesus Christ.angan-a, pam yot kuch thanang wik min nungantaman waa'-waa'ayna. A' thananiya ka'athaman kan waa'in niiyant ngeen nathan wampow aak ngul-ngulana. Niiy wik inangan ngaantam-ngeeyān thanang. 18Thanan thawina, “Aak anan thinth ngulan wampowan-a, aak inan minchowan-a, than pam wanchangan thaa'-thengkathayn niiyang a' wik way thak waa'ayn niiyang. Than way ngeenan kaangk yumpaynan-a, an than yumpayn.” 19Than il-ilangan kaangk pam wanch Christians anangan wayathayn thanang, than Christians al-alangan yipam yaarkathwayn thanttakaman. Than pam wanchang wayana yump-yumpantan-a, puth than Ngeen-Wiy Min God.antaman ke'am pi'-pi'antan ngangk thanttamangan, than puth woyan thanttakaman wak-wakantan. 20Ngurp ngatharam niiyalang, niiy kan in ngeeyāna, niiyiya anman min-min ngaantam-ngeeyān nunang God.ana, niiy yipam puy-puyaman thayan ngul weenān a' min anman monkan-wakān nunang ngul. A' putha niiyiya mee'-wuthanamān, a' thawān nungant Ngeen-Wiy Min God.antam alantan thayan anman yump-yumpow niiyang, a' putha ma'-aath-aathow niiyang mee'-wuthanamanakanwey. 21Niiy kan God.an ngaantam-ngeeyān nunang nilan kaangk paththaman wunan ngampar, puth anpalana niiy wikan ke'-ngoongkam anman ngeey-ngeeyān nungantam. Ngamp moom ngamparam Jesus Christ alantan kuup-kuupāmp nungant nil palaman wampow. Nil palam puthaman wampow aak iikanakan a' nil ngangk mamow ngampang. Aak an-aniyangan-a, nil kan-ngul kalow ngampang aak nungantamangan wunāmp aak umpuyam.
22Than pam wanch wiyiya ke' mee'miy yippak than nath Jesus.an nath kaangk nunang, nath ya'a. Puth niiyiya ngangk minang iiy-iiyān thantwey pam wanch al-alantan. Niiyiya wik minangam thawān thant a' than ngul yipam kan-kanam ngangk thanttamang pi'-pi'ayn nunang Jesus.an. 23Than puungk wiyiya woyan way anman wak-wakantan, woyananiya oony way alantaman. Niiy pam wanch wiyangana ma'-aathān thanangwey than ngul yipam ngangkangaman pi'-pi'ayn nunang Jesus.an, a' nil God.angan ke'-ngul kuchow thanang aak way aakanakan, aak anganiya thuman pench-penchan. Puth puungk wiyiya way-wayam paththam iiy-iiyantan. Niiyiya ngangk minang iiy-iiyān thantwey a' ma'-aathān thanang than nath ngula Jesus.an ngaantam-ngeeyayn nunanga. Puth niiyiya minam pi'ān niiyantakama, than al-alangan ngul mee'-wichin niiyang woyan way aakanakana. Puth nungkway than pam wanch wayanang-a, niiy ngangk minang iiyān thantwey, puth way anangan thanan yumpantan-a, maarich thakan kee'antan-a, niiyiya ke' kaangk wunān way al-alantana!
Ngampana God.an Ke'-Ngoongkam Anman Thaa'-Kuump-Kuumpāmp Nunang
24Nilam God.ang anman thonakam ma'-aathow ngampanganiya woyan min nungantaman wak-wakāmp, ngamp yipam woyan minan ke' wantāmp. Nilam thonamang ngangk ngamparaman pach yumpiy, way ngamparam anpalan, puth-a, ngangk min paththam yumpiy ngampang. Puth nil kaangk ngampan ngangk minangam wampāmp aak nungantamakan, nil puth way ngamparam anpalana kan kon-ngathan ngula. Nil yimanangan kaangk thathow ngampang aak nungantamang aak ing kenyan um nungantangan than-thanāmp ngul. 25Nilam thonam anman Goda, nil God alangaman kuch nunang Jesus Christ.an Lord ngamparaman kaa'-piichanathow ngampang way amanamana. Nilana moom wuut pi'an paththam ngamparam ma'mangkamantam aak nath-nathan wun-wuntan aak inganiywey. Puth nilaniya ma' thayan paththama, a' min-minam thamp. Nil God alangan-a, pam wanch a' yuk way min ma'mangkam anangan ma' nungantang pi'-pi'an aak nathpalman a' in-inman-a, ma' nungantang pi'-pi'an, a' aak ngulakam pi'-pi'ow thamp. Puth ngampaniya ke'-ngoongkam anman thaa'-kuump-kuumpāmp nunang, aak inmana puth ma'-yotama. Wik inaniya an kan-kanam paththam.
Anman kan
Jude