3 JOHN
Lat Thonangan Inan Nil John.angan Ump
1. (1:1 - 1:4)
2. Than Pam Wanchanga Aak Churchangan Nintang Min Waa'in (1:5 - 1:8)
3. Nil Diotrephes.an Pam Waya (1:9 - 1:11)
4. Nil Demetrius.an Ep Pam Mina (1:12 - 1:15)3 JOHN
Lat Thonangan Inan Nil John.angan Ump
1Ayyang, ngurp ngatharam Gauis-ang, ngay pam manth-thayan John.ang lat inan umpang nungkara, ngay puth kan-kanam kaangk paththam wunang nungkara.
2Ayyang, ngurp ngatharam-ang, ngay God.antan mee'-wuth-wuthanamang nungkaraka, nil yipam minam pi'-pi'ow nintang, ke' yipam weechow nintang. Ngay kanam thiichanga, puth nintana kan-kanam paththam ngangkangaman pi'-pi'angan nunang piip God.an a' puth ngangk minangam monkan-wak-wakangan nunang, 3puth than wiy anangan Christiansa ingan wampin ngathara, a' waa'in ngath nintanganiya, puth nintana ke'-ngoongkam kan-kanam minam ngangkang pi'-pi'angan nunang God.ana a' putha woyan min nungantaman wak-wakangan, ngayaniya ke'-paal ngangk min-minam paththam wunangan. 4Nintaniya ke' puk ngatharam yimanang puth ngaya aak woyan meenathangan nungkar nint ngangkan thee'an nungant Christ.antan. Puth ngay wik ngulan ngeeyangan puk ngatharamangana woyan God.antam kan-ngulan wakangan minam-a, an ngangk ngatharaman-a, min-minam paththam wunara!
Than Pam Wanchanga Aak Churchangan Nintang Min Waa'in
5Ayyang, ngurp ngatharam-ang, nintaniy puth ngangk minangam ma'-aath-aathangan thanang, Christians wiy anangan, a' puth ngangk minangam iiy-iiyangan thant al-alantan aak kechaman wampin. 6Than nintang kan waa'in pam wanch aak churchang ingan nint minan iiy-iiyangan thanta. Than putham ngulan wampayn aak nungkaram naakanakan-a, nint minam iiyān thantweya, ke' nil piip God.an minan iiy-iiyan thantana. Nint ngangk minangam ma'-aath-aathān thananga aak thonakan yipam iiyayna. 7Puth thananiya puy-puyam aak thon-thonak iiy-iiyantan work Christ.antan iiyantana, puth than wukal-a, way min thakan ke'am uw-uwantan pam wanch Christians ya' al-alantamana, ya'a. 8Ngamp ep ma'-aathāmp thanangana pam inangana, may-a, wukal-a, way min thakan thee'āmp thanta, thanan yipam wik kan-kanam Christ.antaman pal-puyan waa'-waa'ayn wiyantan. Ngampan ma'-aathimp thanangan-a, an ke' ngamp thamp work thanttang iiy-iiyanamp.
Nil Diotrephes.an Pam Waya
9Ngay lat otang kan umpang thant aak church naakanakana; puth pam namp inana Diotrephes.angana nil ke'am wik ngeey ngayang ngayan thaw-thawanga, ya'a, nil puth kaangk pam pi'an yumpow nungantakamana. 10Yaa, ngay puy wampāng-a, ngay kan-kanam waa'āng aak church nangana nil way yotan yump-yumpana. Nilana wik wayanang thak thaw-thawana, nganangan waa'-waa'an aak-ya'angana, a' puth wik uuy-uuyaman yaan waa'-waa'an ngananga. Puth wik inangaman thonakaman ya'a. Than pam wanch Christians anangan aak kechaman wampantan-a, an nil ke'am umang wak thananga ya'a. Wiyangan ke' umang wakiythan thanangan-a, puth nil wayam thaw thant a' ya' kenth thanang aak churcham anpalaniya.
11Ayyang, ngurp ngatharam-ang, nint way yimanangan ke' iiyān thant, puth nint woyan min anman wakāna. Than wee'-wee'anangan nathwey ke'-ngoongkaman min anman iiy-iiyayn-a, aniy thana pam wanch God.antam iiy-iiyantan. Puth than wee'-wee'anangan nathwey ke'-ngoongkaman way anman yump-yumpayn-a, yaa, an thaniya God.an ke' mee'miy nunang ya'a.
Nil Demetrius.an Ep Pam Mina
12Pam thon inan Demetrius.ana, pam wanch ma'mangkaman thaw-thawantanweya nil ep-paththam pam mina, than mee'miy nunang nil kan-kanam paththam woyan min anman wak-wakana, an kan-kanam ngangk nungantaman God.ant thee' ke'-paal nil woyan minang anman iiy-iiyana. Ngay thamp inan thawang nungkar, a' nint kan mee'miya ngay kan-kanam thaw-thawang nungkarana.
13Ngay ke' wik yotam inangan waa'ing nungkarana, puth ya'a, wik yotaman ke' umping nungkaranweya, ya'a. 14Ngay kaangk thampa thathāng nintangan yaam ke'anama, a' ngalan yipam wik karpam ngul thawāla.
15Ngay kaangk nil piip God.angan nintang ngangk min yumpowa. Than ngurp ngalantam inangan thawin ngath wik inan waa'āng thanttamana than kaangk nungkar a' ngaantam-ngeeyantan nintangweya. A' puth nint waa'ān thanta nangana ngay kaangk paththam wunang thantwey ngurp ngalantam nal-nalantanwey church nanana, thon-thonamant waa'āna.
Inman kana,
John