Nil God.ang Waa'an Ngampang Puk Nungantamana
31Inan ngeeyāna! Nil piip God.an kan-kanam nil kaangk wunan ngampara, puth nil kaangk waa'ow ngampanga puk nungantama, an puth ngamp kan-kanama puk nungantama ngul iiy-iiyanampa. Puth pam wanch yotangan-a, ke'am thiichin nunang, God.ana, ke'-paal thanana kan-kanama ke'am thiichantan ngampanganiya puk nungantam inangan ngampa God.antama. 2Ee' kan-kanama, ngurp ngatharam-ang, ngamp inangan kan-ngul puk nungantam God.antama, in puth engkanang ke'am yippak wunan ngampara, ngamp want-wanttak ngul-ngulan iiyāmpa. Ngamp inan ep mee'miy nil Christ wampow ngulan-a, ngamp inangan ke' nil anman ngul iiy-iiyāmpa, ngeenam putha, ngampan puth ngul thathāmp nilan want-wanttakan iiy-iiyowa. 3Than wee'-wee'anangan wik inangan kan-kanam ngaantam-ngeeyayn-a, than ngangk min-minangam anman iiy-iiyantana, ke' Jesus Christ yimanangan iiy-iiyantana.
4Than wee'-wee'anangan way yump-yumpiythanwey-a, thanan-a, thaampantan nunang, God.ana; thaniy puth-a, wik God.antaman-a, pip-pipantana. 5Ngamp puth mee'miy nil Jesus.an aak iikanakan uk, nil yipam way ngamparam anpalan-a, pachathow ngampanga. Niliy puth-a, way thonam ke' anman yumpanam ya'a. 6Than wee'-wee'anangana Jesus Christ.an kan-kanaman ngangkangan pi'-pi'ayn nunang-a, an than way ke' yump-yumpantan ya'a, puth than pam wanch al-alangan wayan yump-yumpantan-a, thanan ke'am ngaantam-ngeeyantan nunanga, ke'am thiichantan nunang, ke'-ngoongkam anman iiy-iiyantana.
7Ayyang, ngurp ngatharam niiyalang, than wiy al-alangana ke' mee'-wichayn niiyang wayakana! Than wee'-wee'anangan min anman yump-yumpayn-a, yaa, an puth than min anman iiy-iiyantana, ngangk pach anman wun-wunow thanta, ke' Jesus.ana ngangk pach iiy-iiyana, than yimanangan iiy-iiyayna. 8Nil puth wee'angan wayan yump-yumpiy-a, an nil oony way pi'an ngangkangana pi'-pi'an nunang, nil puth oony pi'an Satan.an-a, nathpalman keenkanam anpalman way anman yump-yumpana. Nil puth nhengk God.antaman aak iikanakan uk, yipam wayathow work nungantaman oony way pi'an alantamana.
9Nil wee'an puk God.antaman iiy-iiyiw-a, an nil wayan-a, ke'-ngul yump-yumpowa, nil puth God.angana Ngangk nungantaman kan thee' nungant a' Ngeen-Wiy Min nungantaman pam alantangan kan ngooncha. Nil wayan ke' yump-yumpiy, an ya'a, an puth piip God.ana piip nungantamana, a' nil ma' thayanang pi'-pi'an nunanga way ke' yumpowa. 10Puk God.antamana an than-thana; puk oony way pi'an Satan alantamana an than-thana. Than puth wee'-wee'anangana kaangk way anman yump-yumpayn-a, puth Christians wiyantan kaangk ke' wunayn-a, an puth kan meenathan ngampara than puk God.antaman ke' iiyantan, an ya'a.
Niiy Kaangk Wunān Niiyantakama
11Niiy puth wik keenkanaman nathpalman ngeeyan, wik inaniya; ngamp ngamparakaman-a, kaangk wunāmpa, ngangk chaapar ngampar karpam ngula! 12Ngamp ke' Cain yimanangan ke' weenimpa, nilana oony way pi'an ngangkangan pi'-pi' nunanga puth nilana pont-kunchan mulathan. An puth nil ngeenam mulath nunang e? Puth nil nathpalman way yump-yump, nil pont-kunch Abel.an ep minam anman iiy-iiya, anpalman mulath nunanga.
13Ngurp ngatharam-ang, than pam wanch way al-alangan nath ngangk way-wayangamana kal-kaliythan niiyang-a, niiy ngangk ke' ikāna. 14Puth ngampaniy-a, Christians wiyantan ngangk minangam iiy-iiyanamp thanta, ngamp nanpalan mee'miy ngampan woyan anman wak-wakāmpa ngangk aak umpuyaman wunanakan God.antangana; woyan thon anan-a, mul wunanakan-a, anan too ngul wantampa. Nil wee'-nathan Christians wiyantan kaangk ke' wuniw-a, an nil God.antangana ke' wuniy, ya'a, aak wayakan iiyow angman wunowa. 15Than wee'-wee'anangana Christians wiy anangana ngangk-wayangaman kalayn thanang-a, an than pam way-wayaman iiy-iiyantana, ke' pam yot-piikan yimanangana, an puth niiy kan thiichana pam nilan monkanan piikow-a, an nil ke' wunow God.antangana, ya'a!
16Nil Jesus Christ.angana theetath nungamang uthamow ngamparana, inan puth meenath ngampar nil kaangk paththam wunan ngampara; ngampiya yimanangan kaangk wunāmp ngamparakama, nathweya theetathāmp ngamparakam mulakana. 17Nil pam ma'mangkiy nath iiy-iiyiywey-a, wukal yot pi'-pi'iywey-a, a' Christian thonan thathiy nunang, may ke'anangan wun-wunana. Nil pam ma'mangkiy alangana ke' ma'-aathiy nunanganwey-a, an nil nungamangana ke' waa'ow ke' nil kaangk God.antana, ya'a! 18Ngurp ngatharam-ang, ngampiya thaa'am thonakam ke' thawāmp ngamparakama, “Ngay kaangk nungkara,” ngamp kan-kanam ngangk pal pekkuw anpalmana kaangk wunāmp ngamparakama, minam iiy-iiyāmp ngamparakama.
Ngamp Ngangk Thayanam Iiyāmp God.antana
19Ngamp nath kan-kanam paththam kaangk wunimp ngamparakaman-a, an ngamp kan-kanama mee'miy ngul wunimp ngamparakama ngamp puk God.antaman, a' ngamp ngangk thayanam ngul iiyāmp God.antana, winynyang ke'-ngul mo'āmp nungantam. 20Ngamp nath ngangk akangamwey iiyimpa puth ngaantam-ngeeyimp wayan yump-yumpampa. Puth ngampaniy-a, ngaantam-ngeeyimpa nil God.an pi'an paththama, ke' ngamp yimanangan ya'a, nila yota mee'miya ngampan yumpanamp-a, way thak min thakan-a, an engkanang wunan mee' God.antangana. 21Ngurp ngatharam niiyalang, ngamp nath ngangk minangam iiy-iiyimp-a, puth way ke'im yumpimp-a, yaa, ngamp ngangk thayanam iiyāmp God.antan, winynyang ke' mo'āmp nungantama. 22Ngamp puth wik nunangan ngeeyanampa, puth min yumpanampa mee' nungantangan -- ke'-paal ngamp puth ngeenak nathan thawimp nungantan-a, ngampana ngul uwāmp nungantama. 23Nil wik thayan inangan want ngampara; ngamp nhengk God.antaman ngaantam-ngeey-ngeeyāmp nunanga Jesus Christ.ana! A' ngamp ngamparakamaniy-a, kaangk wunāmpa! Nil puth Christ.an wik thayan anangan thaw ngampara. 24Ngamp wee'-wee'anangan wik nunangan ngeeyāmp-a, puth ana ep ngamp God.antang wunāmp, nil God.an puth-a, ngangk ngamparang angman wun-wunana. Ngamp kan-kanama mee'miy ngul nil God.an angman wun-wunan ngangk ngamparanga, puth Ngeen-Wiy Min nungantaman kuch ngampara, ngangk ngamparangan wun-wunowa.