1 JOHN
Lat Inan Nil John.angan Ump
Nil Jesus.ana Ke' Wik Anman Ngampar
11Ngay in John.ang lat inan umpang niiyant, kan in ngeeyān a! Nil Jesus Christ.an-a, nathpalman man-yetham anman wun-wunana, aak inan ke'an yippakan wuna. Nilan puth woyanan meen-meenathan ngampar, ngamp yipam ngulakam wun-wunāmp nungantang God.antangana. Ngananiy puth-a, mee' nganttamangan thathan nunang, putha ngan man awal nunangan ngeeyana. Ee', an kan-kanam paththam a! A' ngan puth ma' nganttamangan-a, maman nunanga. Nil pam inman Jesus.ana ke' WIK anman ngampara, puth nil wik God.antaman waa'-waa' ngampara. 2Niliya, aak iikanakan uk, a' ngan mee' nganttamangan thathan nunanga; ngan inan ke'-paal wik waa'-waa'anan nunang niiyanta, Christ.ana. Nil nathpalman man-yetham anman wun-wunana, piip nungantamantang angman karpam wunpula, a' pal ngul uk ngampar, aak iikanakana ngamp yipam thiichāmp nunanga.
3Ngan niiyant waa'āna nganan want-wanttakan thathan mee' nganttamangana, a' want-wanttakan ngeeyan kon nganttamangan ngurp ngamp karpam yipam iiyāmp nungantang piip God.antangana, putha nhengk nungantamantang Jesus Christ.antangana. 4Ngan puth lat inan umpan niiyanta ngamp yipam karpam ngangk minangam ngul iiyāmpa.
Nil God.an Ke' Ngantha Pi'ana
5Yaa, kan inan ngeeyān a! Ngan Jesus Christ.antam wik waa'anan niiyant ngula. Ngan ngeeyan nunang Jesus.ana wik inangan thaw-thaw, a' niiyant ngul waa'ān: nil God.an-a, ke' nganth anman wunana, ngaa' ke'ana! Nil anman nganth wun-wunan. 6Ngampwey Christians waa'wimp-a, puth way yump-yumpimp-a, an ngamp wik kan-kanam ke'am thawanamp, ya'a, ngamp wik uuyamanampa. Ngampana ke' ngaa'ang anman wunanampa. 7Ngampwey nganth God.antang iiy-iiyimpwey-a, ke' Christ.an nganthangan iiy-iiyan-a, yaa, ngampana ngurp-ngamp iiyanamp ngurp min ngul iiyanamp ngamparakamana. Nil puth Jesus.an utham ngampara, chaapar nungantaman theetath ngampar, chaapar ilangan puth pachathan ngampanga way yot ngampan yump-yumpampa.
8Ngampwey thawimpa ngamp way ke' yumpanaman-a, an ngamp muukamathanamp ngamparakamana, ngamp wik kan-kanam God.antaman ngangkangan puth ke'am pi'-pi'anampa, ya'a. 9Ngamp wayan yumpimp-a, yaa, waa'imp nungant way ngampan yumpampa, -- yaa, an nil ngangkan pachathiy ngampanga, kan-kanam thawow puth ngampara, “Yaa, kana, ngay ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way nungkaramana.” An nil kan-kanam ke'-ngul ngaantam-ngeeyowa, nil ke' muukamathiy ngampanga ya'a. Nil puth min anman iiy-iiyana. 10Puth ngampwey waa'impa ke' ngamp way ke' yumpanaman-a, an ngamp God.an ke' wik-uuy yimanangan waa'anamp nunanga, wik nungantam ngangkangan ke' anman pi'anamp, ya'a.