Pam Teachers Wayanang Ngul Wampayn Niiyanta
21Aak keenkanamana than pam puungk wiy al-alangana wik God.antaman minam ke'am waa'-waa'in, ya'a, way-wayak thak waa'-waa'in. Thanan puth ke' prophets God.antam waa'-waa'win thanttakam, puth ya'a, puth wik thanttaman kan-kanam ya'a, than yaan muuk-muukamin. Than pam teachers wayanang yimanang ngul wampayn niiyanta. Thananiya wik Jesus.antaman way-wayak thaa'-aath-aathayn niiyang puth thanan Lord Jesus.an ke'am ngangkang pi'-pi'antan nunang. Puth niiyan wik thanttamwey ngeeyin-a, yaa, nil God.angan kan-kanam wayathow niiyang. Nil Jesus.an ngamparak utham, puth than teachers wayananganiya kaangk ke' nungantamanwey. Puth nil God.angan thanang erkam paththam aak wayak kuchow thanang. 2Teachers wayanang inangana woyan wayan wak-wakantan, thananiya maarich thak kee'-kee'antan. Puth pam wanch yot al-alangana woyan way thanttam teachers al-alantaman ngul wakayn, woyan way angman iiy-iiyayn! Than teachers way al-alangan ke' Christians waa'wuntan, puth ya'a, than puth way iiy-iiyantan. Than pam wanch yot al-alangan thathayn thanang wayan iiy-iiyantanan-a, an than ngul ngaantam-ngeeyayn ke' woyan Christ.antaman ke' min ya'a, a' thaa'-thengkathayn. 3Than teachers inanganiya waya wukal-weenthiya. Thanan wik kuchek thanttam anpalan ngaantam-ngeeyantan, than wik wayanang anangan waa'ayn niiyant niiy yipam wukal thee'ān thant. Puth nil God.ana ke'am weep wunan, ya'a, nil thathan thanang. Puth nilan aak keenkan thaw nil um nungantangan thanathow thanang a' amanamaniya nil kuchow thanang ngul aak nungantam anpalana.
4Aak keenkanamana, ngaantiyongk puungk wiy al-alangan way yump-yumpin. Nil puth God.angan ke'am kaa'-piichanath thanang, ya'a, nil aak way aakanakan kuch thanang. Nil chain kathanam pi'-pi'an thanang aak ngaa' nyim angan. A' thananiya angman wun-wunayn aak-aakanakaman nil um nungantangan thanathow thanang. 5A' putha aak keenkanamana, than pam wanch yotang ke'-ngul wantin nunang God.an puth nanpalana nil ngak kaap wuut pi'an kuch thant than yipam uthamayn. Nilan pam Noah ep kaa'-piichanath nunang, a' putha pam wanch seven thamp kaa'-piichanath thanang, an-anangaman thonakam. Nil pam Noah alangan wik God.antaman waa'-waa' thant pam wanch way al-alantan, nil ke' woyan minang wunpiy thanang, puth ya'angam, than way anman iiy-iiyin. 6A' nil God.angan pam wanch wayanang anangan aak Sodom.angan puth aak Gomorrah.angan wunin-a, ke'am kaa'-piichanath thanang ya'a. Nil paththam aak kucham anangaman wayath pulang thumanga, a' than pam wanch yotamana mul wunin, a' kurk ngul wunin. Nil piip God.angan nanpalan meenath ngampar nil kan-kanam wayathow ngampang pam wanch anangan ngamp man-mangkaman thee'anamp nungant. 7Puth nil God.angan-a, pam thonam anman thonakam kaa'-piichanathan aak anganiya, namp nungantiya Lot. Nil puth pam min iiy-iiy, puth ngangk nungantamana way-wayam wunanta than puth pam wanch wiyangan way-wayam paththam yump-yumpin ke'-ngoongkama. 8Nil Lot.ana thanttang angman wun-wun. Ngaa' thon-thonan-a, nil thath-thath thanang way anman yump-yumpin, a' putha ngeey-ngeey thanang, nilaniya ngangk thuthanam iiy-iiy thanttam anpalana. 9Yaa, putha ngamp anpalana ngamp mee'miy ngul nil God.angan ma' thayanang pi'-pi'an ngampang pam wanch anangan wik nunangan ngeey-ngeeyanampa. Aak way nath wampow ngamparwey-a, an nil ngul kaa'-piichanathow ngampang ke' nilan Noah.ang pul Lot.angan kaa'-piichanath. Puth than pam wanch anangana wayan iiy-iiyantan-a, nil piip God.angan way-wayathow thanang, a' putha um nungantangan thanathow thanang, a' aak wayak ngul kuchow thanang aak nungantam anpalan. 10Than pam wanch anangana wayan ngaantam-ngeeyantan way yumpanakan-a, maarich kee'-kee'antan thakan-a, nil God.angan kan-kanam wayathow thanang. A' putha God.angan kan-kanam wayathow thanang pam wanch anangan than nunangan thaa'-thengkathantan a' than moom pi'an ke'aman ngaantam-ngeeyantan nunang.
Than pam teachers wayanang ulp-ulpanang thakan iiy-iiyantan, a' puth kaa'-thayan anangan iiyantan than woyan way thanttakam anman wak-wakantan. Thananiya thaa'-thengkathantan ngaantiyongk God.antam anangan an puth than ke'am winynyang mo'antan God.antamana. 11Nungkway than ngaantiyongk anangan pi'ana a' thayan-a, than ke'am waa'antan thanang God.antan pam teachers wayanang anangan, ya'a. 12Puth than teachers wayanang anangana ke' ku' way kulliy anangan iiy-iiyantan, thanan ke' kuchek waap ke'anang iiy-iiyantan, a' putha thanan wik min God.antaman ma'-yotam kumantan, puth anpalana than wik anangan way waa'-waa'antan a' thaa'-thengkathantan. Nil God.angan ngul wayathow pam anangan thanang, ke' than pamangana ku' way kulliy anangan mamantan thanang mulathanakana.
13Teachers wayanang il-ilangana pam wanch wiy anangan wayathantan thanang, way-wayak thaa'-aath-aathantan thanang, nil God.angan-a, ngul wayathow thanang. Thananiya ngangk minangam wayan yump-yumpantan kinchangan mee' yotantangana. A' than kaangk muukamathayn niiyang. Thanan kaangk may niiyantangan mungkayn ke' than tham Christians yimanangan iiy-iiyantan. Puth ya'a, than Christians ya'a. Niiy ngul-nyaa' wunin thanttama. 14Thananiya mee' wir thee'antan wanchantan maarich yipam kee'athayn thanang, than wayan ke'am want-wantantan, ya'a. Christians wiy anangan mich yippak iiyantana, ngangk thayanam ya' yippak. Than teachers wayanang al-alangan thaachantan thanang way iiyayn ke' than anmana wayan iiy-iiyantan. A' putha than wukal-weentha. Nil God.an thawa nil kan-kanam kuchow thanang aak nungantam anpalan. 15Puth than pam way al-alangan woyan minan wantin nath ngul pankin God.antamana. Thananiya ke' pam prophet Balaam.an iiyantan, puk nhengk Beor alantaman, nil keenkan wuna. Nil wukal-weenth iiy-iiy. Nil wayan yump-yump wiyangan yipam wukal thee'-thee'ayn nungant. 16Nil puth God.angana wak nunang wayan yump-yump. Kinch thonamangana, nil ke' way yumpiwwey-a, a' donkey nungantamana wik paththam thaw nungant ke' pam yimanangan, nil thaw nungant nil wayan yump-yumpana. Nil ke' way-wayam yumpiy-a, puth donkey nungantam alangana wayath nunang.
17Than pam teachers il-ilangan wik God.antaman min-minak waa'-waa'iythana, puth ya'a, than minam ke'am pam wanch anangan thaa'-aathantan thanang ya'a, than way-way thamp thaa'-aathantan thanang. In aak yimanangan wunana, than pamang ngak pantamakan we'antana. Thanan ngaantam-ngeeyantan ke' ngak mee'an uwayna, puth ya'a, wiyiya, punth uman e' wunan. A' putha thon inan yimanangana: ke' yuw ngotanan thathanamp puth wunt alangan thechathan ngul, ngakana ke'am wampan ngul ya'a, than teachers way anangana ke' yimanangan iiy-iiyantan. Nil God.angan kuchow thanang aak nungantam anpalan, aak ngaa' paththam aakanakan iiyayn, ke' nil God keenkanaman thawa. 18Than teachers wayanang anangana ulp-ulpanang wik way-wayak thakan thaw-thawantan, than thaa'-kuumpwuntan thanttakam, an puth wik thanan thaw-thawantan-a, an kan-kanam ya'a yaan muukamathantan thonakam. Puungk wiyiy pam wanch nyiingk-nyiingk ngul Christians weeninweya, puth thananiya nyiingk-nyiingk woyan wayan wantin, puth than teachers wayanang al-alangan mee'-wichantan thanang puy-puyam way puthaman iiy-iiyayn, than thaachantan thanang maarich kee'ayn a' putha way wiy thakan yumpayn. 19Thanan thawantana, “Niiy wik thayan ke' ngeeyāna, niiy kaangk want-wanttakan iiyān-a, puth yumpān thak-a, yaa, an kana, niiy ke' moom ke'anang yimanangan iiyāna.” Than anangan ngul ke' moom ke'anang yimanangan iiy-iiyantan ey? Ya', woyan way anana thanan wak-wakantan-a, an ke' moom pi'an thanttama, puth way alangan ngangk mungk-mungkan thanang. An thananiya ke'-ngul wantiythan way anangan thanan yump-yumpantan ya'a, than way anman kaangk iiy-iiyayn, way thanan yump-yumpantan an ke' moom pi'an thanttamanweya, a' puth anpalan ngul wayamayn.
20Ngamp wee'-wee'anangan ngangkang pi'-pi'anamp moom ngamparam Jesus Christ.an-a, nilan kaa'-piichanathan way ngamparam anpalana, a' wichan ngampang woyan way anpalan. Ngamp koyamwey weentimp way ngamparam aakanakan-a, a' way anman ngul yump-yumpimpan-a, an way-wayam paththama. Anpalaniy-a, ngamp way-wayam paththam ngul iiy-iiyimp ke' keenkan ya'a, chil-chil iiy-iiyamp. 21Nil pamang nathwey ke'wey thiichiy woyan Jesus.antaman-a, an way nungant. Nil God.angan wik thayan nungantam kan thee' ngampar. Puth pamangan nil nath thiichiy woyan Jesus.antaman-a, a' wik thayan God.antaman-a, a' wantiy ngulan-a, an way-wayam paththam nungant.
22Yaa, niiy kan in ngeeyān than pam wanch yimanangan thawantan, “Than ku'angan oyngkan yeechantan-a, a' anpalaniya thananiya koyam iiyantan ngul a' oyngk thanan yeechina koyam ngul mungkantan.” A' putha than yimanang thamp thawantan, “Than pamanga minh nhinthan anangan ngakangan pungantan thanang, puth minh nhinthan anangan-a, koyam iiyantan a' aak pipangan ngul wuntan.” Yaa, than pam wanch anangan woyan min Christ.antam anpalan koyaman iiyantan woyan way aakanakan-a, an puth thaniya ke' ku' anangana iiyantan puth ke' minh nhinthan yimanangan iiyantan.