2 PETER
Lat Thonangan Inan Peter.angan Ump
11Ngaya, Simon Peter, ngay lat inan umpang niiyant, ngayiya pam workan iiy-iiyangan Jesus Christ.anta nil puth kuch ngayang wik nungantam inangan waa'āng niiyanta. Niiy pam wanch God.antam ngula, ke' ngan yimanangan, nil God.angan ump ngampang pam wanch nungantam iiyāmp, a' putha ngampaniya ngangk ngamparakam kan thee'amp nungant Christ.antan. Nil piip God.ana mina a' putha nil Jesus Christ.ang kaa'-piichanath ngampang, nil min paththama. 2Niiyaniya mee'miy pulang piip Goda a' putha Jesus Christ.an moom pi'an ngamparamana, puth nanpalana ngay kaangk pul kucham anangana anman min-minam paththam iiy-iiyowpul niiyant puth ma'-aath-aathowpul niiyang niiy yipam ngangk minangaman iiy-iiyānweya.
Nil God.angan Mi' Ngampang A' Ump Ngampang Pam Wanch Nungantaman Iiyāmpa
3Nil God.angan ump ngampang ngampan yipam ngangk thee'āmp nungant Christ.ant a' minam iiyāmp ke' nil Christ anman iiy-iiyan. Ngamp puth kan thiichamp nunang a' puth ngangkang pi'-pi'anamp nunanga, a' puth anpalan nilan ngampang ma'-aath-aathan, ngampan yipam kan-kanam monkan-wakāmp nunanga, nilan puth thayan paththama. 4Nil min paththam nil ke'-paal wik min paththam waa' ngampar, nil kaa'ngak ngampang nilan ma'-aath-aathow ngampang ngamp yipam woyan wayan wantāmp a' nil yipam Ngeen-Wiy Min nungantaman ngangk ngamparamang wunow. Puth pam wanch yot way iiy-iiyantan, ngangk thanttam way alangan mungk-mungkan thanang, puth Christ.angan ma'-aath-aathan ngampang ngamp yipam woyan way wantāmp a' ngampan ke' Jesus Christ yimanangan iiyāmp.
5Niiyana puth Christ.antan ngangk kan thee'an, yaa, niiyaniya ke'-ngoongkam anman monkan-wak-wakān nunang. Aakan yimanangan wuna ngangk minangaman iiy-iiyāmp Christ.antangana: ngampaniya woyan min anan wak-wakāmpa, a' min iiy-iiyāmp pam wanchantan a' putha ngampaniya min-minam wik Christ.antaman konangam pi'-pi'āmpa; 6a' putha ngampa woyan ngamparakamana ke' wak-wakāmpa, ya'a, ngampan woyan Christ.antaman mi'āmpa. Than pam wanchangan thaa'-thengkathayn ngampang-a, yaa, ngampana anman ke'-ngoongkam ngangk thayanam iiy-iiyāmp Christ.antangan, monkan-wakāmp nunang minama, 7a' putha ngampiya kaangk wunāmp thama pam wanch Christians wiy al-alantan a' putha ngangk minangam iiy-iiyāmp thant pam wanch yotamanta. 8Ngamp kan-kanaman yimanangan iiy-iiyimpwey-a, yaa, ngampana kan-kanam Christ.an thiichāmpan putha ngampaniya work min ngul iiy-iiyāmp ke'-ngoongkam nungantana. 9Nil wee'wey woyan inan ke' wakiw-a, puth nilaniya woyan kaa'-way inam wak-wakan ke' pam ko'anchang yimanangan, woyan piip God.antaman ke'-ngulan thathiy, ya'a, a' nil ke'-ngul ngaantam-ngeeyan nil God.angan ka'athaman ngangk pachath nunang.
10Ngurp ngatharama, kan in ngeeyāna, ngamp ngaantam-ngeeyāmpa nil God.angan keenkanaman mi' ngampang thaa'-palath ngampang puk nungantaka, a' ngampaniy-a, ngangk thayanam monkan-wakāmp nunang. Ngamp nathwey ngangk thayanaman monkan-wak-wakimp nunang puy-puyamana, ngampana meenathimp ngampan kan-kanaman puk God.antam ngula a' ngampana ke'-ngul woyan God.antaman wantimp, ya'a. 11A' puth anpalaniy-a, nil moom pi'an ngamparamang Christ.angan ngangk minangam ngoonchathow ngampang aak nungantamangana, ngamp angman wun-wunāmp ngula, nil puth ka'athangaman kan kaa'-piichanath ngampang. Aak anganiya nil min-min pi'-pi'ow ngampang aak umpuyangam.
12-13Yaa, puth ngayaniya wik anangaman waa'-waa'āng niiyant. Nungkway niiy wikan kan mee'miy a' puth ngeey-ngeeyaniy-a, ngayiy puth wik anangaman waa'-waa'āng niiyanta ngayan man-yethaman yippak iiy-iiyang. An min niiyant. 14A' ngay mee'miya ngay yaaman ke' man-yetham wuning, ya'a. Moom ngamparamana Jesus Christ.angana waa' ngathar ngay yip-yipam uthamānga. 15Ngayiya wik ngatharam inangan latang ngul kuchāng niiyant, yaa, ngay mul ngulan wunāng-a, niiyan yipmam wik inangan readimpungānweya a' putha ngaantam-ngeeyān thanang.
Ngan Mee' Nganttamang Thath-Thathan Nil Christ.an Kan-Kanam Mina A' Pi'an Paththama
16Nganan waa'an niiyant moom ngamparam Jesus Christ.an nil wuut pi'an paththam a' palam ngul wampow. Ngul ngan wik inangan wik nganam ngunch-ngunchanan ey? Ya'a! Ngan ke' muukamathin niiyanga! Ya'a! Ngan mee' nganttamang thath-thathana, nil Christ.an kan-kanam mina, wuut pi'an paththama. 17-18Nganweya karpam yoykangan matan yoyk ngench thayanang angman, putha ngan wik ngeeyan nunang piip God.an nil Christ.an thaa'-kuump nunang. Nil wik inangan inpal kenyan thaw, “Inan nhengk ngatharama. Ngay kaangk paththam nungant. Ngangk ngatharaman min paththam wun nungantamaniya.” Nil wik inangan kanan thaw-a, a' ngan nganth nungantaman thathan angman Christ.antang park-park. 19Pam al-alangana, prophets God.antamangan Christ.an waa'-waa'in lat ngench thayanangan puth ngananiya kan mee'miy ngul wik thanttamana an kan-kanama, puth nganan ep-paththam thathan nunang mee' nganttamangana. An niiyant minweya niiy wik inan kan-kanam ngeey-ngeeyāna Christ.antamana. Wik inanganiya ke' nganth aak ngaa'angan park-parkana, engkanang yipam thathāmp aak-aakanakaman nil Christ.an palaman wampow. Aak an-aniyangana, ngamp ngul thathāmpana.
20Niiy inan ngaantam-ngeeyāna: ngamp-ngampamana ke'a ngaantam-ngeeyimp a' ke' koochanathimp wik God.antam anangan. Nil God.angan nath ma'-aathiy ngampangana, an epa ngamp minam ngaantam-ngeeyimp, a' koochanathimp. 21Puth than pam keenkanaman wunin-a, lat ngench thayanangan umpin-a, nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangana waa'-waa' thant wik wanttakan umpayn latangan, thananiya kuchek waap thanttam anpalman ke'am ump-umpina, ya'a. Thanaman ke'am umpin, nil God.angan ep meenath thant wik inangan umpayn.