Niiy Pam Wanch God.antamana Minam Pi'-Pi'wun Niiyantakamana
51Ngay inan thawang niiyant wuut manth-thayan al-alantan niiy pam wanch God.antam anangan pi'-pi'aniya. Ngay wuut manth-thayan thampa. Ngay thathang thanang mee' ngatharanga thanan Christ.an mulathin nunang. Nil palaman wampowan-a, a' pam wanch yotamant meenathow nungamang nil moom pi'an paththaman-a, ngay thampan-a, moom ngul iiy-iiyānga. 2Niiy wuut manth-thayan il-ilanganiya pi'-pi'ān thanang Christians wiy anangan ma' niiyantangan wun-wuntan, ke' eench-eenchāna, ngangk minangam pi'-pi'ān thanang, ke' ngaantam-ngeey-ngeeyān wukal uw-uwānana. 3Niiy ke' pi'an yump-yumpwun thant al-alantan ma' niiyantangan wun-wuntana, an ya'a, minam iiy-iiyān thant a' woyan Christ.antaman meen-meenathān thanta. 4Nil Christ.ana moom pi'an ngamparamana, niliya ke' pam moom anan minh sheep anangan pi'-pi'an thananga yimanangan iiy-iiyan ngamparana. Nil palaman ngulan wampowan-a, nil pam wanch yotamant meenathow nungamanga, a' anpalana nil kalow ngampang aak nungantamang ngul wun-wunāmp, ke' pam wanch pi'an yimanangan. Ngamp aak umpuyam aak angan wun-wunāmp nungantangana.
5A' niiy pam kompang wik ngeey-ngeeyān thanang wuut manth-thayan anangana. Niiy pi'an ke' yump-yumpwun niiyantakamana, puth niiy ngangk minangam ma'-aath-aathwuna. Puth lat ngench thayanang inan waa'-waa'ana, “Nil God.angan man-mangkam thee'-thee'an thant pam wanch al-alantan than ulp-ulpanangan iiy-iiyantan, putha nil min iiy-iiyan thant than ke'an ulp-ulpanangan iiy-iiyantan.” 6Niiy ke' thaa'-kuump-kuumpwun ke' niiy pi'an yimanangan, an ya'a. God.ana, nilam thonakam moom pi'an paththam a' thayan paththama. Ngampiya mi'āmp nunang moom ngamparaka, puth ngamp pi'an ya'a, ngamp manya. Aak anan wampowan-a, nilaniya thaa'-kuumpow ngampang a' wunpow ngampang nungantang ke' pam wanch pi'an yimanangan. 7Niiywey nath ngangk way iiy-iiyānan-a, nath kuchek way wunow niiyantan-a, yaa, niiy waa'-waa'ān nungant God.antan, kon uth iiy-iiyān nungantang puth nil minam pi'-pi'an ngampang.
8Oony way pi'an ngul wamp niiyant ma'-pil-wayathiy niiyang. Puth nil pal-puy thath-thathana, wenk-wenkana, nil yipam mamow niiyang nungantang yipam iiy-iiyān ke' minh kulliy yimanangan mayak wenk-wenkan. Yaa, niiyana kon kenyangk wun-wunāna a' mee' we'-we'ar thamp iiy-iiyāna. 9Puth niiy mee'miy oony way pi'an alangan thaach-thaachan niiyang wayan yumpanakana, puth niiyang thonakam ya'a, puth Christians yot anangan aak thon-thonangan wun-wuntana. A' niiy mee'miy aak way thampan wamp-wampan ngampar Christians yotamantana. Yaa, ngamp yotamanganiya um thaamp-thaampāmp nunang oony way pi'an alangan ke' yipam ma' micham wak-wakow ngampangweya. Ngamp Christ.an ngangk thayanam anman monkan-wak-wakāmp nunang.
10In ngeeyāna: aak wayan ke' wamp-wampiy ngampar aak umpuyamana, a' nil oony way alangan ke' thaach-thaachiy ngampang ngulakamana, an ya'a. Ngul-ngulaniya, nil piip God.anganiya minathow ngampang, a' ngangk thay-thayanathow ngampang thayanam anman iiy-iiyāmp. Niliy ngampar min a! Nil ump ngampang Christ.antang iiy-iiyāmp a' wun-wunāmp nungantang aak umpuyama. 11Yaa, ngamp thaa'-kuump-kuumpāmp nunang, nil thonam anman thonakam min iiy-iiyan a' thayan paththama. Niliya moom pi'an paththam aak umpuyaman wun-wunow. Yey, kan-kanam.
12Nil Silas.angana, pam Christian min alangan wik ngatharam inangan ump-ump niiyanta. Ngay lat otang inaniy kuchang niiyant, ngay yipam ngangk min yump-yumpāng niiyanga, a' waa'-waa'āng niiyant nil God.an kan-kanam min iiy-iiyan niiyanta. Niiyiya ke'-ngoongkam anman iiy-iiyān nungantang God.antangana.
13Than Christians anangan aak Babylon.angan wun-wuntan-a, thananiya wik inan kuchin niiyant than kaangk paththam wun-wuntan niiyantana. Nil God.angan thanang thamp mi' Christ.an monkan-wak-wakayn nunanga. A' Mark.ang thampang wik kuch niiyant nil kaangk wunan niiyanta. Niliy ke' puk nhengk ngatharama. 14Inan thamp ngeeyāna: niiy Christians nanangan wikakan yal-yalmathwuniy-a, ompam kath-kathwuna a' puth-a, wal piint-piintwuna.
Niiy yotaman niiy Christ.an ngangk niiyantamangan pi'-pi'aniy nunang-a, ngangk minangam wun-wunāna.
Anman kan,
Peter.