JAMES
Lat Inan Nil Ump James.anga
1. (1:1 - 1:1)
2. Ngamp God.an Kan-Kanam Ngangkangan Pi'-Pi'āmp Nunang (1:2 - 1:8)
3. Than Pam Wanch Ma'mangkiy Anangana Ke' Ngulakam Wunayn Ya'a (1:9 - 1:11)
4. Nil Aak Wayan Wampow Ngampar-a, Ngamp Anman Ngangkangan Pi'-Pi'āmp Nunang God.an (1:12 - 1:18)
5. Ngampiy Paththama Wik Piip God.antaman Ngeeyāmp (1:19 - 1:27)
6. Ngamp Ngamparakaman Kaangk Wunāmpweya (2:1 - 2:13)
7. Ngamp Ngangkangaman Pi'āmp Nunang God.an, Puth Ngampaniya Min Yumpāmp Pam Wanch Wiyantan Thampanga (2:14 - 2:26)
8. Ngamp Wik Minam Anman Thaw-Thawāmp (3:1 - 3:12)
9. Ngamp Thawāmp God.ant Kuchek Min Yumpow Ngampang (3:13 - 3:18)
10. Yuk Way Min Aak Inpalmana Niiy Ke' Ngangk Peeyāna (4:1 - 4:10)
11. Christians Wiy Anangan Ke' Waa'ān Thanang (4:11 - 4:12)
12. In Way Ngampar Wik Ulp-Ulpanangan Thaw-Thawanampa (4:13 - 4:17)
13. Niiy Ngul Wukalakan Ngeenak Yangkamaniya? (5:1 - 5:6)
14. Niiy Ke' Eenchān Woyan Min God.antam Anpalana (5:7 - 5:20)