Ngamp Ngamparakaman Kaangk Wunāmpweya
21Ngurp ngatharam niiyalang, ngampiya moom ngamparaman ngangkangam pi'-pi'anamp nunang Jesus Christ.ana, wuut pi'an niliya putha min-minam paththama. Yaa, puth ngampaniya kaangk wunāmp thant pam wanch puk ma'mangkamantan, kampan ngamparamant thonakam ya'a, thant ma'mangkiy al-alantan thonakam ya'a, puth ngamp yotamantan kaangk wunāmp thanta. 2Nil nath pam ma'mangkiy church niiyantamakan ngoonchiya, ngook min ngoonchiy a' putha ma' ring thamp goldaman yumpin ma'ang kal-kaliya. A' anpalaniya pam thon anan wampiy nil ma'mangkiy ya'anweya, ngook way ikanamangweya. 3Niiy natha pam anana ngook minangan thathin nunanga, a' umangam iiyin nung, a' puth thawin ngul nunganta, “Ayyang, nint yuk chair minang ingan nyiināna.” A' anpalana niiy nath thawin pam alantanwey nil ma'mangkiy ya'ana, “Ayyang, nint nangman thanāna, ya'amiya, aakang nyiināna! Tha' ngatharang thintha!” 4Niiy nathwey wik yimanangan thawin pam wanch puk thon alantan-a, yaa, niiy way anman yump-yumpaniya. Niiyaniy ngook thonakam thathaniy putha kemp yoon anman thathwuniy pam wanch pukana, ngangk an pekan ya'a. An yimanangan ya'a niiy way-way ngaantam-ngeeyaniya.
5Ngurp ngatharam niiyalang, niiy wik ngatharam inan ngeeyāna: pam wanch yotangana piip God.antan ngangk thee'in-a, than anangan-a, ma'mangkiy ya'a. Kanaka than ma'mangkiy ya'wey aak in pekan-a, puth nil piip God.ang mi' thanang puk nungantakam iiy-iiyayn a' putha than ngangkangam pi'-pi'ayn nunang. Nil wik inan kaa'ngak thant pam wanch than wee'-wee'anangan kaangk wuntan nungant. Nil ngul minam pi'ow thananga a' puth than ngangk aak umpuyam wun-wunayn nungantang aak ing kenyana. 6Puth niiyana min ke'am iiy-iiyaniy thant pam wanch ma'mangkiy ya' al-alantana, a' puth thananiya ngul-nyaa' wuniythana. Puth than pam wanch ma'mangkiy anangan-a, thananiy ke'am ngangk minangam iiy-iiyantan niiyant, ya'a. Than way anman yumpantan niiyantaniya, puth-a, courtak kalantan niiyang. 7Nil Jesus.aniy-a, pam min paththama, puth than yaan waa'-waa'antan nunang, wik way-way thampan. Ngamp puth pam wanch nungantam iiy-iiyanamp.
8Nil piip God.an wik thayan paththaman thaw, lat ngench thayananga, “Niiy paththam kaangk wunān pam wanch puk wiyantana. Ke' niiyan min-minam pi'-pi'wuniy niiyantakaman-a, yaa, niiyiya yimanangan pam wanch wiy al-alantan ngangk minangam iiy-iiyān thant.” Ngamp nathwey wik inangan ngeeyimpan-a, puth ngampiya min iiy-iiyimp anman, putha min yumpimp thanta. 9Niiy kaangk wiyantan thonakam wunaniywey-a, niiy wiyana kaangk-ke'anang waa'aniy thanangwey-a, niiyaniya way anman paththam iiyaniy, puth niiyan wik anangana ngench thayan God.antamana pipaniya. 10Nil wee'angweya wik ngench thayan thonamwey pipow piip God.antaman-a, an nil way-wayam yumpana, an ke' nil wik thayan ma'mangkam pip-pipan thanang. 11Nil God.an wik thayan inan thaw, “Niiy maarichan ke' kee'āna.” Nil wik thon inan thaw, “Niiy ke' mulathān pam wanch thonaniya.” Niiy nath maarich ke' kee'anaman-a, puth niiywey nath pam thonan ep mulathinwey-a, an puth niiyana ke' wik ngench thayan God.antaman ma'mangkaman pipaniy. 12Aak ngul-ngulana nil God.angan ngul um nungantangan thanathow ngampang a' mep-mepow ngampangan ngamp nath minaman iiy-iiyamp ke' nilam Christ.angan kaangk ngamp wanttakan iiyāmp. Anan niiy ngaantam-ngeeyān a' puth minam iiy-iiyān ke' nilam Christ.angan kaangk niiy wanttakan iiyān. 13Puth ngampwey ke'an ngangk mamimp thanang wiy anangan-a, yaa, nil piip God.angan ke' ngangk mamiy ngampangan thampanga, ya'a, nil mep-mepow ngampang a' way waa'ow ngampangan. Puth ngampweya ngangkan mam-mamimp thanang wiy anangan-a, yaa, nil puth piip God.angana puthangkana ngangk mamow ngampang thampa, a' putha wayan ke' waa'iy ngampang ya' paththam.
Ngamp Ngangkangaman Pi'āmp Nunang God.an, Puth Ngampaniya Min Yumpāmp Pam Wanch Wiyantan Thampanga
14Ngurp ngatharam niiyalang, niiy yotamang kan in ngeeyāna: nil thonam wee'-nathwey thawiya nil piip God.an ngangkangaman pi'-pi'an nunanga, puth nil ke'am nath min iiy-iiyana. An ngul min nungant ey? An ya'a! An nil yaan wik uuyamana, nil wik thonakam thawana, nil piip God.angan ke' kaa'-piichanathiy nunang way nungantam anpalana. 15A' putha niiy in kan wik ngeeyāna: nil nath Christian thonamang ngook wayang iiy-iiyiya putha may manya pi'-pi'iy nungantakama. 16Nil thonam puy wee'-nathan thawiw nunganta, “Appow, minamwey wunāna, ngay kaangk nil pam thonamang pi'ow nintangana, may a' ngook thakan thee'ow nungkara.” Niiy puth wik yimanangan thawin nungant-a, a' niiy puth may a' ngook thakan ke' thee'in nungantweya, an min ya'a! 17Puth wik in thamana: niiywey ngaantam-ngeeyān niiyantakaman ke' piip God.an ngangkangaman pi'-pi'aniy nunang-a, puth min ke'am iiy-iiyaniy ya'a, an puth niiy kan-kanaman ke'am ngangkangan pi'-pi'aniy nunang ya'a, an niiy yaan thaw-thawaniya, wik uuyamaniya.
18Niiy wiy nanangaman thaw-thawaniya, “Ngan God.an thonakam ngangkang pi'-pi'anan, anmana.” Than wiyiy thawantana, “Ya'a, ngan min anman iiy-iiyanan, a' wiyant kaangk wunanan, anman.” Puth ngay inan kan-kanam thawang niiyant: nil wee'ang kan-kanaman God ngangkangan pi'-pi'an nunang-a, anpalan nil ngul min iiyow thant wiyantan a' wiyant kaangk wunow thant. Than wee'-wee'anangan nathwey ngangk minangam ke'an iiy-iiyantan-a, puth ke'an kaangk wuntan thant wiyantan-a, an puth than ke'am piip God.an ngangkangan pi'-pi'antan nunanga, ya'a. Than wee'-wee'anangan ngangk minangaman iiy-iiyantana putha kaangk wuntan pam wanch puk wiyantan-a, yaa, than al-alangan meenathantan than kan-kanaman God.an ngangkangan pi'-pi'antan nunanga. 19Niiy nath God thonam anman ngaantam-ngeey-ngeeyin nunang, thon ya'ana. Yaa, an mina, puth oony way al-alangan ngaantam-ngeeyantan thampang nil God thonam anmana, puth thananiya winynyang mo'-mo'antan nungantam, akangam than-thantan. 20Niiy ke' way-wayan ngaantam-ngeeyāna! Ngay wik inan thaa'-thayanam waa'-waa'ang niiyanta: than wee'-wee'anangan ke'aman kaangk wuntan pam wanch wiyantan-a, putha min ke'aman yumpantan thant-a, an than kan-kanaman ke'am ngangkang pi'-pi'antan nunang Jesus.an ya'a. An yaan muukamantan thonakama, wik aak-ya'ang thawantan. 21Puth niiy inan pam Abraham.an ngaantam-ngeeyāna, wuut mangk ngamparam yotamantaman, nila wik piip God.antamana erkam paththam ngeeyim, a' niliya ke'am week piip God.antaman puk nungantaman Isaac.an, ya'a, puth nilan erkam paththam thee'an nungant God.antan yipam altarang ke' penchiy thumangan ke' minh yimanangana. Puth anpalana, nil piip God.ana kon kan ngathan ngul way yot nil Abraham.angan yump-yump thanang. 22Niiy kan-ngul wik inan mee'miy ey? Nil pam thonam ilangan Abraham.anga ngangkangam pi'-pi' nunang God.an, a' putha wik nungantaman ngeey-ngeey. Nil wik God.antaman ngeey-a, an nil meenath nil kan-kanaman ngangkangan pi'-pi' nunang. 23Inangan meenathan ngampar yotamant wik inangan kan-kanam lat ngench thayanangan umpin aak keenkanamana, “Nil Abraham.angan wik God.antaman ngeeya a' ngaantam-ngeey ngula nil God.an kan-kanam thaw nungant. Anpalana nil God.angan kanam kon-ngath way nilan yump-yump.” A' putha thananiya wik inangan umpin lat ngench thayanangana. Nil God.angan waa' nunang nil puth ngurp nungantama. 24Puth ngampaniya wik inangan ngaantam-ngeey-ngeeyāmpa: ngamp minamwey iiyimp pam wanch wiyantan-a, an puth meenathan ngamp kan-kanaman God.an ngangkang pi'-pi'anamp nunang. A' puth nanpalan nil God.angan ngul way ngamparam anangan kon-ngathow.
25A' ngamp wanch Rahab inana ngaantam-ngeeyāmp nunanga. Wanch niliya maarich-weentha. Nil pam Joshua.angan kuch pulang pam kucham anangana aakan thathowpul aak nungantangan wakana, nil Rahab.an-a, umang iiy pulant, a' wuthanang thench pulanga, a' anpalaniya nil woyan thon ngul meenath pulant aak koyamakan iiyowpula, than soldiers al-alangan ke' yipam thathayn pulang a' mulathayn pulangan. Nil Rahab.angan-a, God anman ngangkang pi'-pi'an, puth nanpalan nil minan mee' nungantangan yump-yump, a' anpalana nil piip God.ana kon-ngath nunang way anangan nilan yump thanang.
26Ee'a, ngay inan kan-kanam thawang niiyanta: nil thonaman mulan wunan-a, ngangk nungantam alangana too ngul wantan nunang a' kemp nungantaman anman popam wun-wunana, ke' ngul yuupamiy ya'a. Yaa, aak inan yimanang wunana. Than wee'-wee'anangan thawantana than piip God.an kan-kanaman ngaantam-ngeeyantan nunang a' ngangkangam pi'-pi'antan nunang anman-a, than putha kan-kanam min yumpayn thant pam wanch puk wiyantana, a' kaangk wunayn thanta. Than ke'wey min yumpayn putha kaangk wunayn wiyantan-a, puth an wanttak aa? Than ngul want-wanttak God.an ngangkangan pi'-pi'antan nunangan e? Than ke' pam wanch mul yimanangan wuntana.