Nil Christ.ana Priest Pi'an Ngampar Aak In Kenyana
81Niiy min-min wik inan ngeeyāna, ngay wik engkanang umpāng niiyant: nil Jesus pam priest wuut pi'an ngampar in keny aak achantang piip-kunchantang God.antang wunana, aak min paththamangan. Pulan moom pi'an karpam iiy-iiyanpul, 2aak in kenyan wun-wunanpul, aak min paththam an keny pulant nil God.angan yump, pamang ya'a.
3Aak inganiya ngampan wunanamp-a, than pam pi'-pi'anam priests al-alangan minh kiingk-kiingkin piip God.anta a' puth way min thamp wamp-wampathin nunganta puth God.angan work inan thee' thant priests al-alantan. Nil puth Jesus.an priest tham, nil puth minh thakan ke'am thee' nungant, nil nungamang ep theetath. 4Nilwey Jesus aak ing pek yippakan wun-wuniywey-a, nilan priest ke' iiy-iiyiya, puth than priests yot wun-wuntan aak inganiya, wik thayan Moses.antaman pi'-pi'antan, puth may minh thakan wamp-wampathantan nungant God.antan. 5Nil ke' pam Moses alangan aawuch ngench thayanan kaachiy aak ing pekan-a, earthangan-a, nil piip God.an thaw nungant, “Ngay aawuch maanyan kanam meenathangan nungkara aak yoykang angana. Yaa, nintaniya yimanangan kaachān aawuch ngenchaniy, tabernacle.an, ke' ngayaman meenathangan nungkara.” Ngampaniy priests anangan thathāmp thanangan-a, work an pekan iiy-iiyantan aawuch ngench thayanang angan-a, a' ngampaniya ngaantam-ngeeyāmp aak ngench thayan God.antam in kenyana -- puth tabernacle ngench thayan keenkan yumpin aak ingan-a, an ke' maanyang meenathan aak ngench thayan paththamana aak in kenya, aak heavenana. Puth than pam priests anangana ke'am work iiy-iiyantan aak ang kenyana ya'a. Nil pam thonam priest iiy-iiyan Christ anman aak in kenyan.
6Nil Christ.ana priest min paththam iiy-iiyan, than priests wiy anangan work chil way iiy-iiyantan. Puth inan thamp, nil Jesus.angan wik God.antam wampath pam wanchant. Wik God.antaman min paththama, an ke' wik thayan keenkanam yimanangan ya'a. Wik thayan keenkanam alangan pam wanch ke' kaa'-piichanathiy ya'a. Puth wik thayan God.antam nyiingkanam inan ep paththam mina. Nil pamangwey wik God.antam nyiingkanaman ngeeyiywey-a, yaa, nil God.angan kan-kanam ngul kaa'-piichanathowan, ke' nilaman kaa'ngak, a' nilan ngul kalowan nungantangan wunow aak umpuyaman. 7Wik thayan keenkanam alanganweya kaa'-piichanathiy pam wanchwey-a, yaa, an puth nil Jesus.ana ke' ukiy aak anpal kenyan aak iikanakan ngamparwey ya'a.
8Than pam wanch anangan keenkanaman wunin-a, wik thayan God.antaman ke'aman ngeeyina a' putha ke'aman pi'in, nil God.an nanpalan wik inangan thaw pam wanch nungantam al-alantan lat ngench thayanangan:
“Niiy in ngeeyāna, ngay wik nyiingkanaman min paththam kaa'ngakāng niiyang ma'mangkam Jews inangan mal kungkan wunaniya aak Judah.angan
a' putha mal yiipan wunaniya, aak Israel.angan.
9Wik anangan ngayan keenkanaman waa'angan thant wuut mangk niiyantamakana -- wik anangan ya'a,
ngay wik nyiingkanaman kaa'ngakāng niiyang.
Ngayana wuut mangk niiyantam kalangan thanang aak Egypt.am anpalan.
A' ngayaniya wik ngatharam anangan waa'-waa'angan thanta,
puth thananiya wik ngatharamana ke'am ngeey-ngeeyin ya'a, wik ngeengk-ngeengkin ngayang,
yaa, ngayaniya too wantangan thanang, ke'am ngul ngaantam-ngeeyangan thanang ya'a.
10Puth ngay kan-ngul wik nyiingkanaman waa'āng niiyantweya, niiy wik in ngeeyāna:
‘Aakan ngul wampowa than pam wanch Jews anangan palaman wampayn ngathar.
Aak an-aniyangana ngayan thaw-thawāng thant
a' wik ngatharam ngangkang ngul ngoonchow thanttang,
a' than woyan min ngatharaman wak-wakayn ngul.
Ngayaniya God thanttam ngul iiyāng, thananiya pam wanch ngatharam ngul iiy-iiyayna.’
11Thananiya ke'-ngul thawiythan pam wanch wiy al-alantana,
‘Niiy piip God.an kan-kanang thiichān nunanga.’
Puth ma'mangkamangan ngul thiichayn ngayanga --
wuut manth-thayan al-alangana putha puk manyiy al-alangan thampa thiichayn ngayanga,
pam wanch pi'-pi'anama putha pam wanch kaangk-ke'anang al-alangan thamp,
than yotamang ngul thiichayn ngayang, ngay God thanttamana.
12Ngay ngangk mamāng thanangweya,
a' putha ngayaniya ke'-ngul ngaantam-ngeeyāng way thanan yump-yumpina, ya'a, an kon-ngathowany ngula.”
13Nil piip God.angan wik nyiingkanam inangan waa' ngamparweya, puth nanpalan wik thayan keenkanamana min ya'-ngulwey ngampar. A' work thanttam priests al-alantamana min ya'-ngul ngampar thampa. Aak woyan thanan wakin-a, yip-yipam minchow.