61-3Yaa, puth ngampaniya woyan min anan ke'-ngoongkam anman wak-wakāmp. Ngamp yaam ke' weenth-weenthamāmp ke' puk manyiy yimanangan iiy-iiyāmp, ngampiya ke' pam wanch pi'-pi'anam iiyāmpa, a' minam anman ngaantam-ngeeyāmp. Kanak ngamp ka'athaman ngangk ngamparaman thee'amp nungant Christ.anta, a' puth woyan wayan kanaman wantamp, puth ngamp wik ma'mangkam God.antam ke'am yippak thiichamp, puungk wiy thonakam epa ngamp mee'miy. Ngamp puth kan mee'miy nil Christ.ang wanttakan ngangk ngamparaman pachathana, a' puth ngamp mee'miy nil Ngeen-Wiy Min God.antaman ngangk ngamparamang kanaman ngoonch. Than puth Christians wiyangan kootra ngamparaman kanaman ngakangan kuungk-kuungkin, an yipam meenathow nil God.ana way ngamparam anangan kanaman kon-ngathan. Than ma' kuchek ngamparamangan wunpina, an meenathow nil Ngeen-Wiy Min God.antaman ngangk ngamparamangan kanaman ngoonch. A' ngamp mee'miy an ngul-ngulana, nil God.angan pam wanch mul anangan koyam ngulan ekathow thanangan, a' nilan pam wanch wiy anangan kuchow thanang aak nungantam anpalan aak way aakanakan. Yaa, ngampana wik inangan ep kan-ngul mee'miy a' puth kan ngeeyamp thamp. Puthaman ke'-ngul waa'iythan ngampar, ya'a. Ngampan puth wik God.antaman min-min ke'am yippak thiichampa. Puth wik nungantam wiy-wiy thonakam thiichampa. Yaa, puth ngampiya woyan min God.antam anman ke'-ngoongkam wak-wakāmp a' wik nungantam anman ngeey-ngeeyāmp yipam min-min ngulan thiichāmp. Nil God.angan ngampang ma'-aathiywey-a, yaa, ngampaniya woyan min anman wak-wakimp. Nilan puth kan-kanam kaangk ma'-aathow ngampang.
4Nil puth God.angan woyan min nungantamakan kan kal ngampang a' puth ngampan kan thiichamp nunanga, a' puth nilan ngangk minangam iiy-iiyan ngampara, nilan puth Ngeen-Wiy Min nungantaman kuchan yipam ngangk ngamparamangan wunow. 5A' puth ngamp wik nungantaman kan mee'miya, wik min paththamana, a' nilan puth ma'-aathan ngampang yipam work minaman iiyāmp nungantan, a' work pi'-pi'anaman yipam meenathāmp thant. 6Ngamp woyan nungantaman wantimpwey-a, a' oony wayan monkan-wak-wakimpanwey-a, an ke' ngampaniy nhengk God.antaman putham yuk wuuyanang waanch-waanchanamp nunang yipam than wiyangan thaa'-thengkathayn nunangan. Puth amanam ngulan-a, nil wee'ang koyam ngulaniy weentathow ngampang woyan min God.antam aakanakana? An ya'a!
7-8Niiy kan in ngeeyāna: than farmers.angan may kaanch aakangan kaampantana. Ngakangan epan-a, aakan yiinchathan, a' may min ngul emantan thant pam wanchantan. Puth aak wiy ananganiya way thayana, yuk waakam a' puth keekach thakana emantan aak anganiy. Yaa, nil piip God.angana aak way ngul waa'an, a' thumang ngul kiingkow. Ngamp pam wanch wiyiya, ke' aak ngaanh min yimanangan iiyanamp a' nil God.an ngangk min wunan ngamparaman. Puth ngamp pam wanch wiy ananganiya ke' aak ngaanh way yimanangan iiyanamp, a' nil puth God.an ngangk way wunan ngamparaman. Ngamp way anman iiy-iiyimpwey-a, yaa, puth nil God.angan yaaka' konchow ngampang a' puth wayathow ngampang.
9Puth niiyiya, ngurp ngatharama, nungkway ngay wik thayan thawangan niiyant-a, ngay puth ngangk way ke'am wunang niiyantama. Ngay puth kan mee'miy niiyantam, niiy woyan min God.antaman wak-wakaniy, a' nilan minam ngul iiy-iiyow niiyant a' kalow niiyang niiyan yipam nungantang aak umpuyam wunān. 10Nil God.an min paththama. An work min niiyantaman ke' kon-ngathow nunang. Nil kan mee'miy niiy kaangkan wunaniy thant Christians wiyantan, a' puth niiyan ma'-aathan thanang thaka, a' puth niiy in-inman ma'an-aath-aathaniy thanangwey. 11Ngan kaangk niiyan anman wik God.antaman ngangkangam pi'-pi'ān aak-aakanakaman nil Christ palam ngulan wampow aak iikanakan. Nil puth kaniy thaw ngampara, nilan kalow ngampang aak nungantamakan. Niiyan puth ke' man ngeeyān nunang. 12Niiy tham ke' eenchān woyan min God.antam anpalan. Than pam wanch wiyangan God nunang ngangkang pi'-pi'antan nunang a' puth woyan nungantam anman wak-wakantan, ke'-ngoongkam anman ngangk minangam kuup-kuupantan nungant nilam puth kaa'ngak thanang minaman iiyow thant. A' puth nil God.an kan-kanam minam iiy-iiyan thant ke' nilaman kaa'ngak thanang. Yaa, puth niiyaniy woyan thanttam anman wakān.
Wik Nil God.an Thawana An Kan-Kanam Thawan
13Aak keenkanamana nil Abraham.an man-yethaman yippak-a, aak thantan yimanangan wuna. Nil pamangwey kan-kanaman kaangk pam thonan kaa'ngakow-a, yaa, an nilan um pam moom pi'anantang wik yumpan. Nilamwey kaa'ngakiya, yaa, puth nilan wikan pi'ow nil ngeenakan kaa'ngak, a' nil ke' wik uuyamow. Yaa, nil puth God.angan kaangk Abraham.an kaa'ngakowana, puth nil wee'a pam pi'an ke' God yimanangana, ya' paththama. Nil puth God.angan namp nungantakaman waa', a' Abraham.an kaa'ngakan. 14Nilaniy thawa, “Ngay Goda. Ngay nintang inan kaa'ngakanga. Ngay kan-kanam nintang min-minakam ngul pi'-pi'āng nintanga. Nintiya wuut mangk thanttam pam wanch thaa'-wantanamantam iiyāna.” 15Nil puth Abraham.angan ke'am God.an nunang man-ngeeyan ya'a. Nil anman wik God.antaman kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeey, a' nilana kuup-kuup. Ngul-ngulana wanch thum nungantamangana puk wuut ngul kal. A' ngul anpalaniya, nil Abraham.an pam wuut mangk pam wanch thaa'-wantanamantam ngul ween ke' nilam God.angan kaa'ngakan. 16Aak keenkanamana, than pam wanchangan kan-kanaman kaangk kaa'ngakwaynwey-a, yaa, thananiya, mee' pam pi'an alantangan kaa'ngakwayn. Nath pam kuchamwey thaa' thay-thayanamiypulweya. A' pul nath kaangk kulan wantowpulwey-a, yaa, pulaniya, wik thayan yumpiypula, um pam moom pi'an alantangana. Anpalana, an pul kan-ngul ngaantam-ngeeyiypul pulantakamana pul kan-kanaman wik thayanan yumppul. Puth aak thantan keenkanaman yimanangan wuna. 17Nil God.angan kaangk pam wanch nungantamangan ngaantam-ngeeyāmpan nil ke'aman wik uuyaman ya'a. Nil anman man-thonam wik pi'an. Nilan puth nanpalan namp nungantakaman waa' yipam than pam wanchang ngaantam-ngeeyayn wik nungantam kan-kanaman. Nil wik inangan kaa'ngak, “Ngaya, Goda. Ngay wik ngatharaman kan-kanam ngul pi'ānga.” Nil yimanangan meenath ngampar pam wanch nungantamakan wik nungantam kan-kanaman. Nil kan-kanam paththam wik nungantaman ke' epankathiy. 18Nil God.ana wuut pi'an paththama. A' wik nungantam anangana kan-kanama, a' puth nil ngeen nathan kaa'ngakan-a, an nil wik thon ke' thawiy ya'a. Nil ke' wik uuyaman. Puth nanpalana, ngampaniya ngangk thayanam ngul iiyanamp. Nilan thawana nil ngul kalow ngampang nungantakama. A' puth ngampiya wik inangan ngangk ngamparamang pi'-pi'āmp. Wik God.antam nilan thaw-a, kalow ngampang aak min nungantamakan-a, 19wik inangan ke' anchor min anangan, mich ya'a, thayan paththam anman wun-wunan aak ngakang nath pekan ke'-paal chukkunana ke' wochiy ngakangan, ya'. Wik nungantam anangana ke' anchor anman thayan aak in keny heavenangan God.antang, ngampan yipama ke' thechāmp God.antamana, nilan puth ma'-thayanam pi'-pi'an ngampang, ke' kuchiy ngampang ya'a. 20Nil Jesus.ana keenk iiy piip-kunch God.ant, ngampaniya koy-koyyuw iiyāmp God.antan mangk nungantang. Niliya moom pi'an ngamparam priesta iiy-iiyan. Nilaniy ke' Melchizedeka, pam wuut pi'an paththam aak umpuyam iiy-iiy.