Nil God.angan Kaa'-Piichanathow Ngampang Anangan Wik Nungantaman Ngangkangan Pi'-Pi'anamp
21Nil Christ.an pi'an paththama, puth ngampaniy-a, ke'-ngoongkam wik min anana ngaantam-ngeey-ngeeyāmpa wik ka'athaman ngeeyamp nungantamana, ngampan yipam ke' thech-thechāmp nungantam anpalana ke' yuw yimanangan thech-thechathan wuntangan. 2Ngaantiyongk al-alangan wik thayan God.antaman keenkanaman waa'-waa'in Moses wee'anang al-alantan. Wik thanttaman-a, an kan-kanama. Than pam wanch wiyangan wik thayan anangana ke'am ngeey-ngeeyin, than way ke'-ngoongkam iiy-iiyin, a' anpalana nil God.angana wayath thanang. Nil ke'am aak-ya'angana wayath thanang ya'a, than wik nungantaman ke'am minaman ngaantam-ngeeyin puth anpalan nil wayath thanang. 3Puth ngampaniy-a, wik kanam ngeeyampa nil God.angan kaa'-piichanathow ngampang. Ngampwey wik nungantaman ke'an ngangkang pi'-pi'imp-a, yaa, nilaniya ngampang thamp wayathow puth ngampaniya mee' nungantam anpalan ke' mo'impa, ngamp ke' appenchimp nungantamana ya'a. Nil Jesus.angana ka'athaman wik minam waa' nil God.angan kaa'-piichanathow ngampanga. Than pam puungk wiyangan ngeeyin nunang nil wikan waa'-waa' thant, a' than pam al-alanganiy-a, wik ngampar kan-kanam ngulan waa'-waa'in. 4A' nil God.angan thamp meenath ngampar wik inangan kan-kanama, nil puth meenath ngampar work wuut pi'-pi'anam anangana, a' putha nil Ngeen-Wiy Min nungantaman thamp kuch ngampar ngangk ngamparangan wunow, nil yipam thayanathow ngampang thon-thonan, work minam yipam iiyāmp nungant.
Nil Christ.an Moom Pi'an Paththama
5Nil Christ.an moom pi'an ngampar. Anpalaniy-a, nil God.angan ngul meenathow nunang moom pi'an paththaman mee' pam wanch yotantang. Nil puth God.ana ngaantiyongk al-alantan ke'am thaw moom pi'an iiy-iiyayn, ya'a. 6Than keenkanaman wik inangan umpin lat ngench thayanangan:
“Ayyang, Piip God-ang, ngan pam wanch inangan pi'an ya'a, aak puy-puyan wunanana,
ngan meek ya'a, nintam thonakam pam pi'an,
puth nintam ngaantam-ngeey-ngeeyangan nganang
a' putha minaman pi'-pi'angan nganangweya.
Inan min paththama.
7Puth nintam yumpan nganang pam wanch inangan ke' moom aak iikanakana.
Than ngaantiyongk anangana chil pi'an iiyantan, puth ngananiy-a, manya.
8Puth nintaniya, Goda, yuk way min ma'mangkam aak inganiya ma' pam wanchantang nganttang thee'an.”
Wik inangan lat ngench thayan anpalana thawina nil God.angan yuk way min ma'mangkamana ngulan thee'ow ma' ngamparang pam wanchantang, yuk way min ma'mangkamana puth an ya' yippak, ke'am wamp, aak ananiya, ngampaniya ke'am yippak thathamp. 9Puth Jesus.aniya an epa, ngamp mee'miy nunang, puth nilaniya ke' pam anman iiy-iiy aak inganiya, nil pi'an ke'am yump nungamang, ke' ngaantiyongk yimanangan. Niliya ke' ngamp yimanang iiy-iiy. Puth than pam wanch al-alanganiya way anman yump-yumpin nungant a' nil utham ngul. Puth anpalana nil God.angana moom pi'an paththam yump nunang. Nil piip God.ana min iiy ngampar, nil puk nhengk nungantam Jesus.an kuch ngampar yotamant uthamowa.
10Puth puungk wiyangan pam wancha wayan yump-yumpin puk nhengk nungantamakan, thaa'-thengk-thengkathin nunang thakan. Nil puth God.an ke'am thaw thant ke'an way yumpayn nungant ya'a. Nil piip God.ana thayan paththama, nil aak inan yump ngampar, a' nil minam anman pi'-pi'an aak inaniy. Nilan puth mee'miy aak wayam anpalana, aak min ngul wunow ngampar, puth an mina nil ke'aman thaw thant pam wanch al-alantan ke'an way yumpayn nungant nhengk nungantamak ya'a. Wayan kuyam yumpin nungant-a, an nil ke'-ngoongkam anman iiy-iiy, wik way thanttam ke'am kuyam ngeey. Nilan puth woyan minan meenath ngampar ngamp want-wanttakan iiyāmp nungant God.antana, nil ngampang yipam kaa'-piichanathow woyan way anpalana, a' ngampan aak umpuyam ngulan yipam wunāmp nungantang. 11Ngamp pam wanch anangan nil Jesus.ang ngangk kanaman pachath ngampang way ngamparam anpalan-a, ngampaniy-a, ma'-kuuncham iiyanamp nungantang Jesus.antangan, nil puth God.aniya piip ngamparam karp Jesus wee'anang ngampar. Putha nil Jesus.an ke'am ulp, ngul-nyaa'an ke'am wun nil kuunchan waa'ow ngampang pam wanch nungantam inangana. 12A' nil Jesus.an thaw piip God.anta,
“Ngay nintang ngul waa'āng thant kuunch ngatharam al-alantana.
Ngay thaa'-kuumpāng nintang thamp a' aak-pathāng nungkar angman thanttangan.”
13Anpalaniya nil Jesus.an wik inan ngul thaw thant, “Ngay God.an monkan-wak-wakang nunang kon utha.” A' wik thon inan thawa, “Ngay inman karpam iiy-iiyang thanttang pam wanch God.antam al-alantang nilan ma' ngatharangan thee' thanang ngay yipam min-minakam pi'āng thanang.”
Nil Jesus.an Aak Iikanakan Uk-a, Nil Pam Ween Ke' Ngamp Yimanangan Iiy
14Pam wanch God.antam anangana, nil God.anganiya nhengk waa'an thanang, thananiya kempa putha chaapar thamp iiy-iiyantan. Nil Jesus.an ke'-paal uk aak iikanakan pam ke' ngamp yimanangan yipam iiyow, nil nath yipam oony way pi'anan tha'ang pekam maakow nunang. Oony way inan-a, an karangka, an pam wanchan mul-mulathana. Puth nil Jesus.an uthaman-a, an nil kanam tha'ang maak nunang oony wayaniya. 15Pam wanch wiy anangan winynyangan mo'antan mulamana, ma'-yotaman ngangk akangam than-thantan. Nil Jesus.angan oony wayan kanan pek-pekam maakan tha'angan-a, yaa, ananiya nil ngangk thayan ngul yumpan thanang, winynyang ke'-ngul mo'antan. 16Ngamp puth mee'miya nil pam wanch ma'-aath-aathan thanang, ngaantiyongk anangan ya'a, puth nil Jesus.ana pam ke' ngamp yimanangan iiya, ke' ngaantiyongk yimanangan ya'a. Nil pam wanch anangan ma'-aath-aathan thanang, than nunangan ngaantam-ngeey-ngeeyantan a' putha monkan-wak-wakantan nunang God.an ke' Abraham.angan wik nungantaman ngeey-ngeey a' putha monkan-wak-wakan ngulan. 17A' nil Jesus.aniya ke' pam anman iiy-iiy, ke' ngamp yimananga, a' niliya ke' pam pi'an priest thamp iiy-iiy. Than puth pam priests anangana work iiy-iiyin God.antan, wikan thaw-thawin nunganta, an pam wanchantam thaa'-pant thawin nungant. A' than minh min-miniy mulathin thanang a' chaapar thanttamana aak ngench thayan aakanakan kalin a' than God.ant mee'-wuthanamin nungant, nil yipam ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way thanttam pam wanch al-alantaman. Yaa, nil Jesus.ana ke' pam pi'an priest yimanangan iiy-iiy nil yipam ngangk mamow ngampang, a' work minam iiy-iiyow God.antan, a' pam wanchantan thama. Nilaniya utham a' chaapar nungantam theetath way ngamparakan a' thaw ngul piip God.antan way ngamparamana ke'-ngul ngaantam-ngeeyow a' putha ngampangana pam wanch nungantam ngul waa'ow. 18Than wiyang ngampangan thaachayn way yumpanakan-a, nilana ma'-aathow ngampang ke' yipam wayan yump-yumpāmp. Puth nil nhengk God.antamana pam iiy-iiy, nil oony way alangana putha than pam way al-alangan thaachin nunang thamp wayan yumpanakan, puth ya'a, nil min anman iiy-iiy, a' putha thanana way anman yump-yumpin nungant. Nil puth anpalan-a, pam wanch anangan minam ma'-aath-aathow thanang.