Inan Wik Kath Than Pam Wanchangan God.an Ngangkangan Pi'-Pi'in Nunang, Keenkana
111Ngamp puth wee'-wee'anangan ke'-ngoongkam God.an ngangkang pi'-pi'anamp-a, an ngamp ke' eenchanamp, ngamp kan-kanam ngaantam-ngeeyanamp nunang, ngamp mee'miy nil min anman iiy-iiyow ngampar. A' nungkway ngamp ke' thathimp ngeen nathan wampow ngampar-a, aak ngulan-a, ngamp anman minam ngaantam-ngeey-ngeeyanamp nil God.angan minam ngul pi'ow ngampang ke' nilan kaa'ngak ngampang. 2Aak keenkanamana than pam puungk wiy al-alangan piip God.an ngangkang pi'-pi'in nunang. A' amanamaniya nil God.angana pam min waa' thanang.
3Ngamp kan ngaantam-ngeeyanamp nil piip God.angan aak inan umyompanaman yump. Nil wik thonakaman thaw-a, a' way min anangan kan-ngul wunin nilan yump, ma'mangkam anangan. Nathpalman keenkanamana, aak yuk ke'anang than, aak ya'-ya'am. Ngampaniya mee'miy ya'a nil aakan want-wanttak-ma' yumpa, ngampiya aak inan thathanamp thonakama, puth ngampana ke'am thathamp nunang piip God.an aakan want-wanttakan yump. Puth ngampana mee'miya nilan yumpa ngampang a' aak thakan yump, ke'-paal ngampaniya ngangkangan pi'-pi'anamp nunang. 4Aak keenkanamana, pam Abel anana nil God.an ngangkang pi'-pi' nunang, yaa, puth amanamana nil Abel alangana yuk way min min-miniy paththam wampath nungant God.antan. Yuk way min nil wuny-kunchangan wampath piip God.antana an wayananga. Puth nil God.angana pont-kunch Abel.an thaa'-kuump nunang pam min waa' nunang, puth nanpalan nil ngangkangam pi'-pi' nunang God.ana, a' puth nil yuk way min min-miniy wampath nungant. Nil God.angana yuk way min nungantaman maay puth meenath nungant nilana ngangk min paththam wunanta. Nungkway pam Abel anana keenkam utham-a, an puth nilaniy ke' in-inman thaw-thawan ngampar, nilana woyan min meenath ngampar ngamp yipam piip God.an ngangkang pi'-pi'āmp nunang. 5Aak keenkanamana pam thonangan namp Enocha inana nil thampa God.an ngangkang pi'-pi' nunang a' anpalana, nil man-yethaman yippakan iiy-iiy-a, nil piip God.angan man-yetham anman kal nunang aak imanaman aak-aakanak kenyan heavenakan, nil ke'am mul wuna, ya'a. Nilana lam-lam ya'ama than pam wanchangan ya'angam wenk-wenkin nungantwey, ke'am uwin nunang ya'wey, puth nil piip God.angan yimanaman maay nunang aak-aakanak keny heavenakan. Puth lat ngench thayanangan wik inan waa'an; ka'athaman nil God.angan ke'am yippak Enoch.an maayan-a, nil God.an ngangk min wun Enoch.antaman nilan puth Enoch.angan ngangkang pi'-pi' nunang. 6Ngamp ke'an God.an ngaantam-ngeeyanamp nunangan-a, a' putha ngangkangan ke'an pi'-pi'anamp nunangan-a, ngampana ngangk min ke' yumpimp nunang, ya'a. Ngamp wee'-wee'anangan nathanweya kaangk thinth-thinthan wampāmp God.antan-a, yaa, ngampana ngaantam-ngeeyāmpa nil God.an man-yetham wun-wunan a' putha nil min iiy-iiyan thant pam wanch al-alantan than wee'-wee'anangan kaangk wampayn nungant.
7Aak keenkanamana pam thonangan namp inana Noaha nil thampa piip God.an ngangkang pi'-pi' nunang. Nil piip God.an thaw nungant pam Noah alantan nil ngulan wayathow thanang pam wanch yotam anangana. Nil Noah.angana ke' thathiw ngeen nath ngulan wampow thantweya, ya'a, puth nilaniya wik piip God.antamana ngeey a' chukkun wuut pi'an yump kampan nungantam anangan yipam kaa'-piichanathow thanangwey ngak kaap pi'an anpalana. Pam wanch wiy al-alangana man-ngeeyin wik anana ngak kaap pi'anang ngulan uwow thanangweya, puth nil pam Noah alangana wikan ngeeya God.antamana a' nil meenath thant pam wanch wiy al-alantan than wayan yump-yumpina. Nil puth God.angana Noah.an ke' puk nungantam min waa' nunang, nilaniya puth kan-kanam ngangkangan pi'-pi' nunang.
8Thon pam Abraham alangan aak keenkanamana God.ana ngangkangan pi'-pi' nunang. Nil piip God.an thaw nungant Abraham.antan aak nungantaman wantowa a' aak thonak ngul iiyowwey, a' nil wik God.antaman ngeey a' nil kan-ngul iiy aak thon aakanakan nil God.angan aak mi' nungant. Nil piip God.an thaw Abraham alantan nil aak kech iiyow, a' aak angan-a, aak thon ngul uwow nil God.angan thee'owant. Nil Abraham.angan aak anan ke'aman thath keenkanwey aak anan thee'owant piip God.angan, puth nila a' kampan nungantam al-alangan than kan-ngul way min thanttaman yal-yalmathin a' kan-ngul iiyin aak kechakan. 9Than kanan wampin aak angan-a, thanana aak angman ngul wun-wunin. Nungkway than pam wanch thaa'nganth thon wun-wunin-a, puth aak kechaman wampin-a, nil pam Abraham alangan ke'-ngoongkam anman God.an ngangkang pi'-pi' nunang. A' nilam Abraham.ana putha kampan nungantam anangan thana, puk nungantam Isaac.ana putha puk nilaman puulanchin Jacob.an thampa, thananiya yuk tentsang wun-wuninwey, aawuchang ya'a. Nil God.an thaw pulant, Isaac a' Jacob.ant, “Aak inan niiyant tham ngul wunowa.” 10Than tentsang wun-wunin-a, puth nil Abraham.an kuup-kuup aak thon aakanakan, aak anana nil God.angan yump aak yam kenyan, aak anman aak umpuyaman wun-wunow.
11A' putha wanch nungantam Sarah alangan thamp God.an ngangkangam pi'-pi' nunang. Nil God.angan waa' nungant nil puk manyan kalow, puth nil Sarah.angan kan-kanam ngaantam-ngeey nil God.angan wik ngul pi'ow nilan kaa'ngak nunang. A' amanamana, nil nungkway wanchinth ngulan weem-a, nil puth piip God.angan ma'-aath nunangwey nil yipam puk many wuut uwow nungantam Abraham.antaman. 12Nil pam inan Abraham.ana an wuut ngul weem, nil pam komp ya'a puth ngul-ngulana nilan wuut mangk ngul ween pam wanch yot thaa'-wantanamak. Pam wanch thaa'-wantanam ngul weenin ke' thunp inang kenyan aak ngutangan thathanamp thunp thaa'-wantanamana. Puth ngampaniya ke' countimpungimp ngaanh yot thompangan wun-wuntana, an ya' ngaanh yot-yotama, than pam wanch ananganiya yimanangan weenin. 13Nilam Abraham.ana putha Isaaca a' putha Jacob than pam ko'alam il-ilangana ke'am thathin pam wanch anangan nil piip God.angan kaa'ngak thanang puk thaa' koy-koyyuwan aak-ngeey-ngeeyaynana, than ke'am thathin thanangwey, ya'a, puth thanana aakan ke'am thathin yippak, nil God.angan kaa'ngak thanang nil thee'owan thant. Thanana wik God.antaman ngangkangam anman pi'-pi'in aak-aakanakaman uth-uthamin ngulana. Thanan kan ngaantam-ngeeyin than aak ingan earthangan yaanan wun-wunin, than ke' pam wanch aak wachanaman ngaantam-ngeeyin thanttakam, puth ya'a, aak thon in keny thant. 14Than wee'-wee'ananganwey-a, wik yimanangan ngaantam-ngeeyiythan ke' Abraham wee'anangan ngaantam-ngeeyin-a, than al-alangan meenathantan ngampar than kanan ngaantam-ngeeyantan aak thon in kenyan ngampar, thanan puth aak thath-thathantan aak min aakanakanwey. 15Than Abraham wee'anangana nath iingk wuniythan aak thanttamakan thanan wantin-a, an than koyaman iiyiythana, puth ya', thanana ke'am iingk wunin aak thanttamakana. 16Thanana epa kaangk wunin than aak min aakanakan iiyayn aak in kenyan heavenana. A' putha ngangk min wun nungant piip God.antan puth nilana God thanttama an nil ke' ngul-nyaa'an wuniy thanttaman, an ya'a, an puth nil aak pi'-pi'an thant aak in kenyan, thanan yipama angman wunayn nungantang.
17-18Thonangan wik kath inan Abraham.antaman. Nil piip God.an thaw Abraham alantan, “Nhengk nungkaram Isaac.antaman pam wanch yot-yotam thaa'-wantanamana aak-ngeeyayn ngul. A' anpalana, nint wuut mangk thanttam yotantam ngul iiyāna.” Nil Isaac.an puk pi'an ngulan iiy-iiy-a, nil God.an thaw nungant piip-kunch Abraham alantan puk nungantam kaa'-thonaman Isaac.an kuuyang kathow nunangwey a' thumang kiingkow nunang altar angan ke' minh yimananganwey. Nil God.an Abraham.antan yimanangan thaw nungant, nil yipam thathow nunang Abraham.an nil nath wik nungantaman ngeeyow natha, nath ya'a, ke' ngeeyowa. Nil puth Abraham.angana altar angan wunp nunanganwey, nil wik God.antaman erkam ngeey puth nilan ngangkangam pi'-pi' nunang. 19Nil Abraham.angana kan-kanam thiich nil piip God.an pam pi'an, nil Isaac koyaman ekathiy nunang mulaman. A' nil Abraham.angan kan ke' mulathiy nunangan-a, puth nil God.an thawant, “Ayyang, Abraham-ang, nint ke' mulathān puk nungkaramana.” Yaa, nilaniya ke'am mulath nunang, ya'a. An nil ke' God.angana koyam thee'an puk Isaac.an piip-kunch Abraham.antanwey, an ke' nil koyam mulaman eka.
20Nil Isaac.ang thampa ngangkangam pi'-pi'an God.an. Ngul-ngulanweya, nil Isaac.an pam wuut kath ngulan ween-a, nil nhengk nungantam Esau a' Jacob.angan waa' pulant nil God.an minam iiy-iiyow pulantan, puth nilan kanam thiich wik anangan nil piip God.an keenkanaman thaw nungant Abraham.antan an wik kan-kanama. 21A' putha nil Jacob.angan thampa God.an ngangkangam pi'-pi' nunang. Ngul-ngulaniya, nil wuut kath ngulan ween-a, putha ngangk way ngulan wun-wun-a, niliya wik min thaw pulant puk kucham Joseph.antam al-alantan. Nilana yuk thook nungantamang thaamp nungamangwey a' kuchek pekam ngul thuchwey ke' nil mee'-wuthanaman God.anta. A' amanamana nilan waa' pulant, “Nil God.ang min-min ngul pi'ow nipang,” puth nilan mee'miy wik anangan God.an thaw Abraham.antan wik anangan kan-kanam.
22A' nil Joseph.angan thampa God.an ngangkangam pi'-pi'an. Nil kan-kanam thiicha nil God.angan ngulan koyam pentathow thanang aak Egypt amanamana, a' kalow thanang koyam aak min thanttamakan. Nil Joseph.an way-wayam ngulan wun uthamanakan-a, nilana thaw thant kampan nungantam al-alantanwey, “Ayyang, nil God.ang ngulan koyaman kalow niiyang aak min ngamparamakan-a, niiy kaanch ngatharamana karpam kalān.”
23Kaath piip Moses alantaman thampa God.an ngangk pulantamang pi'-pi'pul nunang. Nil Moses.an aak-ngeey-a, thanan thathin nunang puk manyan kempathiya putha thanchiy thampa. Puth nil pam pi'an kingan thawa, “Puk wuut ma'mangkamana mulathān thananga.” Puth pulana kaath piip Moses alantamana ke'am winynyang mo'pul pam pi'an King alantamana ya'a, pulana puk many pulantamana wuthanang thenchpul nunang kep ko'alamakwey puth pulana kan ngaantam-ngeeypul nunang God.ana, nil minam ngul pi'ow puk many pulantaman.
24Nil Moses em-eman-a, nil thampana God.an ngangkangam pi'-pi' nunang. Nilaniya kingantamang puk nhengk alangan em-emath nunang puk manyamanwey, puth Moses.angana kaangk ke'a wanch koman alangan waa'ow nunang puk nungantamana, ya'a. 25Nilana kaangk ke' wantow thanang pam wanch anangan God.antamana, nil kaangk ke' yaam wunow aawuch min wuut pi'an kingantamangana, ya'a. Than pam wanch aak Egypt punchan al-alangan pam wanch God.antam ananganwey piik-piikin thanang a' putha waa'-waa'in thanang putha man-aath-aathin thanang thakweya, puth nil Moses.ana kaangk paththam iiyow thanttang angan pam wanch God.antam al-alantanganweya puth nil God.an ngangkang pi'-pi' nunang. 26Nil Moses alangana yimanangan ngaantam-ngeey, “Way min aak in punchanana an min mee' ngatharangana ke'am wunana ya'a. Ngayaniya pam wanch God.antam al-alantangan iiy-iiyāng -- in min paththam. Than pam wanch aak in punchanangan natha thaa'-thengkathiythan ngayang putha piik-piikiythan ngayang, ke' than pam wanchangan ngul piikayn nunanga putha thaa'-thengkathayn nunang pam anan nil God.angan kuchowan. Puth kana, than mak way yump-yumpayn ngatha, nil God.an min ngul iiyow ngathar aak min nungantamang ang kenyan.”
27Nil Moses.angana murkanim piip God.an ngangkang pi'-pi' nunang, a' ngul-ngulana nilaniya aak Egypt.ana too want ngul. A' nil pam pi'an kingana man kul wampant, puth nil Moses.ana ke'am winynyang mo' nungantaman ya'a. Ngamp pam wanchangan piip God.an ke' thathimp nunang ya'a, puth nil Moses.angana ngangk thayanam monkan-wak-wak nunang piip God.an ke' nil thath-thathan nunang yimanangan. 28Ngul-ngulana nil God.an thaw ngul Moses.antan nil ngaantiyongkan kuchow nunang aak anpal kenyan a' puk kaa'-ngeecham wuut anangan thanttam nil mul-mulathow thanang puk aak Egypt anpalmanwey. Nil God.an thawant thamp: than pam wanch Jews al-alangan nath wik kan-kanam ngeeyiythan nunangwey-a, yaa, nil ngaantiyongk alangan ke' mulathow puk wuut kaa'-ngeecham anangan thanttamana ya'a. Nil Moses alangan ep-paththam wik ngeey-ngeey nunang God.ana a' putha nil tham mee'miya nil God.angan minam ngul pi'ow thanang. Nil Moses.ana thaw pam wanch Jews al-alantan minh lamb mulathayn ke' nil God anman wik thawant a' chaaparangana thaa' doors aawuch thanttamangana wonk-wonkang ma' thethang mak-makayn. Puth thanan wik nungantaman ngeey-ngeeyin ke'-paal God.angan minam pi'-pi' thanang.
29Ngul-ngulana, nil piip God.an thaw Moses.anta putha pam wanch Jews.antan wo'uw wuut pi'an Red Sea wakan menh-menhang iiy-iiyayn. A' thananiya wik God.an ngeeyin nunang, an puth thanan kan ngaantam-ngeeyin nunang, nil minam ngul kalow thanang wo'uwayn aakanakan. A' thananiya kan-ngul iiy-iiyin ke' aak woyan e'ang yimanangan iiy-iiyinwey puth ya'a, nil God.angan ke' woyan e' paththam yump thant wo'uw um-menhang than yipam wonk wo'uwaynakan iiyayn. Puth ngul-ngulana than pam Egyptians anangan mo'-mo'in koy-koyyuw pam wanch Jews al-alantangan, puth ya'angam, thanana ngakangam thuchin mulakam.
30-31Amanamana pam wanch Jews anangan minam kan-ngul iiy-iiyin aak min Canaan aakanakan God.angan thee' aak Abraham.antan keenkanaman. Nil God.an thaw thant Jews al-alantan kul yumpayn thant pam wanch aak Canaan punchan al-alantan puth than nunang God.an thaamp-thaampin. Thananiya iiyin ngul aak Jericho.ak. A' thanan thathin walls achantangan yumpin, a' town thanttamana menhang than. Nil pam Joshua alangana pam kucham keenk kuch pulang aak anan thathowpula. Aak anganiy wanch wun-wun, namp nungantiya, Rahab. Nil wanch inman Rahab.ana maarich-weentha, pam thon-thon kuyam maarich kee'ath thanang. Nungkway nil wanch waya, puth nilaniya wik God.antamana ngeeyweya a' pam kucham anangan pula aawuch nungantamang pi' pulangwey may thak aath pulang. Ngul-ngulana, nil piip God.angan wik inan waa' thant pam wanch nungantam Jews al-alantana, “Niiyaniya kinch sevenakama wallsan weentathān aak Jericho angana. Kinch sevenang kanan wantow-a, wallsan aakang ngul keekayna.” Thananiya wik God.antamana ngeeyin a' aawuch walls achantangan weent-weentathin ngul a' kinch sevenang kanan want thanang-a, walls achantang anangana aakangam keekinwey. A' thanana pek ngul ngoonchin thant, a' pam wanch yotam mulathin thanang, than anangan wik ke'aman ngeey-ngeeyin nunang God.ana puth thananiya Rahaba putha kampan nungantam anangana ke'am mulathin thanangwey ya'a, nil puth Rahab alangan pam kucham anangan minam ngoonchath pulang aawuch nungantamangan.
32Ngay wik wiy thaman waa'inga, aak keenkanaman pam inangan iiyin, namp inangan, Gideon, a' Baraka, putha Samsona, a' Jephthaha, a' putha pam David anana a' pam thoniy nampa Samuel, a' puth than pam prophets anangan wik min God.antaman waa'-waa'in thant. Ngay puth wik ma'mangkaman latangan ke' umping ya'a an puth ngayan yaam nath latangan ump-umpinga. 33Puth than pam al-alangana God.an nunang ngangkang pi'-pi'in a' thananiya minam ngul iiy-iiyin, yaa, puth amanamana than pam God.antam al-alangan pam wanch wiy anangan aak thon-thonangan piik-piikin thanangwey, ke' ma' thee'in thant, a' putha than pam wiy anangan moom iiy-iiyin a' pam wanch minam pi'-pi'in thanang, a' putha than pam wiy anangana aak angan wun-wunin nil piip God.angan kaa'ngak nunang Abrahaman. Wiyiya than pam al-alangan minh lions anangan thaa'im mamin thanang ke' yipam mulathayn thanang.
34Nungkway thum karkanim pench-pench-a, thananiya erkamim uthathin. Than wiy ananganiya nhengk-peempan pepan thampanim wampin mulathanak thananganwey-a, thanan nathim appenchin thanttaman. Kemp thanttaman way ngulan ween-a, nil piip God.angana kemp thayanath thanangwey. Thananiya pam soldiers min-miniya weenin, a' pam yot anangan kan-kanam piik-piikin thanang aak thon-thonangan wun-wunina, ke'am ma' thee'-thee'in thantweya, ya'a.
35A' putha wanch puungk wiyangiya piip God.an ngangk thanttamang pi'-pi'in nunang. Wiyiya puk many thanttam uthaminweya, puth nil piip God.angan koyam mulaman ekath thanang, puth than kaath thanttamangan min-minam ngangkang pi'-pi'in nunang God.ana. Wiyiya pam wanch way al-alangan pam wanch God.antam anangan piik-piikin thanangwey, mul-mulathin thanang thaka. Thanan thaw-thawin thant pam wanch God.antamakana, “Niiy nath God.an wantin nunangwey-a, an epa ngan ke' piikin niiyang.” Puth than pam wanch God.antam anangan thaa'-thayanam thawin thant, “Ya'a, ngan ke' wantin nunanga.” Thana puy-puyam monkan-wak-wakin nunang a' putha kaangk wunin nungant, thanan yipam ngangk aak umpuyaman wunayn aak min nungantamang angana. 36Puth wiyiya than pam wanch anangan than kaangk ke'an Goda, thananiya thaa'-thengkathin thanangwey a' piikin thanang pam wanch God.antam anangan yuk whipang thak piik-piikin thanang putha wiyiya jailang thenchin thanang a' ma'a tha' chainang kathin thanang wallang angman. 37-38Wiyiy kunttowangan piik-piikin thanang mulakama, mul ngul wun-wunin, wiyiya ump-umpin thanangwey yuk saws pepananga, puth ompam thalakang kuyam umpin thanangwey, wiyiya nhengk-peempan ongkang mul-mulathin thananga. Puungk wiy anangan thana meech-meecham wun-wuninwey may ke'anang pam wanch God.antam anangan, thantaniya ngangk way paththam wun puth kaangk-ke'anangan iiy-iiyinweya, puth thananiya pam wanch min-minam paththam iiy-iiyin ke' wiy yimanangan ya'a. Than minh pe'an sheepantama putha pe'an goatsantam kempangan kal-kalinwey a' kan-ngul iiy-iiyin aak pintal wakanangan putha aak yoyk wakanangan iiy-iiyin a' putha awar kunttowangan wunin, wiyiya awar aakangan uwina a' angan wuninwey, puth thananiywey aawuch ke'anang. Than pam wanch ke'aman monkan-wakin God.an-a, an than way-wayam paththam iiy-iiyin thant pam wanch God.antam al-alantan thanttangan wun-wuninwey.
39Puth nil piip God.angana thaa'-kuump pam wanch anangan than nunangan ngaantam-ngeeyin putha ngangkangan pi'-pi'in nunang. Nil min thant ep iiy-iiy puth thanana ke'am thathin Christ.ana ya'a. 40Puth nil God.an kaangk minam iiyow ngampar thamp, puth nilana inan ngaantam-ngeeya: nil Christ.angana ngul yalmathow ngampang putha pam wanch keenkan wun-wunina, ngamp karpam minam wunāmp aak umpuyam nungantangan.