PHILEMON
Lat Inan Paul.angan Ump Philemon Alantan
1. (1:1 - 1:3)
2. Ngay Thankyou Thaw-Thawang Piip God.antan Nungkaramana (1:4 - 1:7)
3. Nint Minam Onesimus.antan Iiy-Iiyāna (1:8 - 1:22)
4. Ayyang, Ngay Wik Inan Thamp Thawāng Nungk (1:23 - 1:25)



PHILEMON
Lat Inan Paul.angan Ump Philemon Alantan
1Ayyang, ngurp ngatharam Philemon-ang, ngay Paul lat inan ump-umpang aak jailama. Ngay wik Jesus Christ.antaman thaa'-aath-aathang thanang pam wanch, wik waa'-waa'ang ke'-paal than ngayangan jailang thenchinanya. Ngayaniya Jesus Christ.anta. Ngaya puth Timothya ngurp ngampan, ngan lat inman ump-umpanan nungkar Philemona ngurp nganttama, nint work nganttangan iiyangan nungant Christ.antana. 2Lat inaniya thant thamp pam wanch al-alantan piip God.antan ngangk thee'ina than karpaman yalmathwuntan aawuch nungkarangan. A' puth-a, ngan lat nungant Apphia.ant thamp umpanan ngurp ngamparamanta, puth Archippus.anta nil thampa thaa'-aath-aathan wik min God.antaman ke' nganam yimanangana thaa'-aath-aathanan.
3Ngay mee'-wuth-wuthanamang niiyant pul God piip ngamparamangana a' puth Lord Jesus Christ.ang min iiy-iiyowpul niiyant puth-a, ngangk niiyantamana enyanam yumpow niiyang.
Ngay Thankyou Thaw-Thawang Piip God.antan Nungkaramana
4-5Ngay mee'an-wuth-wuthanamangan-a, ngay thankyou thaw-thawang piip God.antan nungkaramana. Ngay thankyou thawangant puth ngay wik ngeeyanga nint Lord Jesus.an ngangkangaman pi'-pi'angan nunang ngul a' puth-a, kaangk wunangan thant pam wanch Christians ma'mangkam al-alantanwey. 6Nintiya God.an ngangkangam pi'-pi'angan nunanga, nanpalana nintana ngangk minang thee'-thee'angan pam wanch wiyantana wukal-a, may thakana. Puth anpalana ngay mee'-wuthanamang nint yipam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān ngula nil God.ana minan iiy-iiyan ngampar pam wanch nungantam il-ilantan puth ngampana kanam nenchanamp nungantang Christ.antangan. 7Ngurp ngatharam-ang, ngay ngangk kuupamang puth ngangk thayanam ngul iiy-iiyang nint puth ngangk minangam iiy-iiyanwey thant pam wanch God.antamakan. Nint Christians wiy thaman ngangk thayanathan thanang, than ngangk min ngul iiy-iiyantan.
Nint Minam Onesimus.antan Iiy-Iiyāna
8-9Ngay inan thaa'-mamananga thawang nungkar nint min anman iiy-iiyān ke' Christ.angan kaangk nint minaman iiyān. Ngay pam wuut ngula, putha jailang ngul wun-wunangwey. Ngeenama? puth inpalmana ngay wik min God.antaman waa'-waa'ang pam wanch wiyantana. Puth anpalan nint wik ngatharaman ngeeyina. Puth ngay ke' thaaching nintang min iiy-iiyanakana, ya'a. Ngay kaangk itangaman ep thawāng nungk minaman iiyāna puth ngay mee'miy nintiya kaangk wunangan thant pam wanch God.antamakan. 10Yaa puth ngay inan thawang nint min iiyān nungant Onesimus alantanweya, an ke' nil puk ngatharama. Ngay aak jailangan wun-wunang-a, ngay wik Christ.antaman waa'-waa'ang nungant a' nil yaam ke'anamana ngangk thee' nungant Christ.ant, ngayiya ke' piip nungantam ngul weenangwey. 11Puth niliya pam slave nungkar iiy-iiywey. Ka'athangamana nil kaangk ke' work iiyowa, nil pam woopan iiy-iiy nungkar. Yimanang ngulana an nil pam min weena minam ngul iiy-iiyow nungkar puth ngatharan thamp.
12Ngay kaangk paththam nungant Onesimus alantana, puth ngayaniya koyam kuchāng nunang nungkarwey. 13Thananiya kathin ngayangwey chainsanga puth inpalana ngay wik min Christ.antaman waa'-waa'angweya. Ngaywey kaangk nil Onesimus.an ingman wunow ngatharanga yipam ma'-aath-aathow ngayang. Nil ingman wuniywey-a, nil ma'-aath-aathiy ngayang ke' nintamana ma'-aath-aathin ngayang nint ingmanan wuninweya. 14Puth ngay kaangk ke'a thaachāng nintangan ma'-aathān ngayanganwey. Nint kaangk nathwey ma'-aathān ngayangan-a, an nintam ngaantam-ngeeyān kuchek nungkaramangana. Ngay ke' pi'ing nunang Onesimus.an aak inganiya. Nintan thawin nil aak ingmanan wuniy-a, an ep pi'ingana.
15Ngay puth inan yaan thonakam ngaantam-ngeeyangan: nil Onesimus.an nath yaan mo' nungkaram, nil ngul nath koyam wampow nungkar yipam yaam ngul wunow ngulakam aak nanganiy nungkarangan. 16Nil pam slave thonakam nungkar ya'weya, niliya ngurp min thamp nungkaram ngul ween, nilan puth piip God.an ngangkangam pi'-pi'an nunang thampa. Ngay kaangk paththam wunang nungant, puth nintaniya kan-kanam paththam kaangk wunān nungant thampa! Nil kanak pam slave nungkaram, putha nilana ngurp min nungkaram thamp, nil puth yimananga thamp piip God.an ngangkangam pi'-pi'an nunang.
17Ngal ngurp ngalweya, yaa, puth anpalana nint umang wakān nunang Onesimus.anweya ke' ngayang yimanangan umang wakin. 18Nint waa'ān ngathara nil ngeen-ngeenan wukal uw nungkaramana ngay yipam wukal koyaman thee'āng nungkar. Nil ngeen nathwey way yump nungkar-a, waa'ān ngatha, ngay wukalana koyam ngul thee'āng nungk. 19Ngay wik inan umpang ma' ngatharam ilangana: ngay Paul.ang koyaman ngul wukalan thee'āng nungkar. Nintaniy konangam pi'-pi'ān ngay puth wik Christ.antaman ka'athaman kan waa'-waa'ang nungka, nanpalan nint ngangk aak umpuyaman ngul wun-wunān nungantang piip God.antangana. Puth nint kan mee'miy, ngay putham ke' waa'ing nungkar. 20Ngal ngangk kan thee'al piip God.antana, nanpalan ngay kaangk nint min iiyān nungant Onesimus.antanwey. A' anpalaniy-a, ngangk min-minam paththam wunow ngathar nungkaraman. 21Ngay kan ngaantam-ngeeyang nintanga nint ngul wik ngatharaman pi'ānwey, minam ngul iiyān nungantwey ke' ngayaman thawang nungkar. Ngay thamp mee'miy nint min-minam paththam ngulan iiyān nunganta! 22A' putha ngay tham kaangka nint aak nungkarang nangman room keenk pi'ān ngathara. Ngay kan mee'miya nint mee'an-wuth-wuthanamangan ngatharaniya nil piip God.angan yipama koyam kuchowanya nungkara, puth ngay kaangk nil yimanangan yumpow ngathar.
Ayyang, Ngay Wik Inan Thamp Thawāng Nungk
23Nil Epaphras.ana inman ngatharang jailang wunan thampa puth nil thama wik min God.antaman waa'-waa' pam wanchantana. Nil thampa wik ngangk minang kuchan nungkarweya. 24Puth than pam inangan thamp Mark-a, putha Aristarchus-a, puth Demas-a, a' putha Luke-a, ma'mangkaman karpam work iiy-iiyantan ngatharanga a' than thamp wik ngangk minangam kuchin nungkarwey thama. 25Ngay mee'-wuth-wuthanamanga nil Lord Jesus Christ.an min iiy-iiyow niiyant ma'mangkamantana.
Anman kan,
Paul.