41-2Ngay wik thayan inan thawāng nungk nint wik God.antaman murkanim anman waa'-waa'ān. Ngay inan thaw-thawang nungk puth anpalan nil Jesus.an palam ngulan wampowan-a, nilana pam wanch yotaman ma' nungantang ngul pi'-pi'ow thanang. God.ang pul Christ Jesus.angana thath-thathanpul ngayang ngay inan wikan thaw-thawang nungkana. Nil Jesus alangaman ngul thanathow ngampang pam wanch ma'mangkaman um nungantangana, than anangan kanaman uth-uthamina a' putha ngamp inangan man-yethaman yippak iiy-iiyanamp. Ngay ke'-paal thaw-thawang nungk nintan murkanim anman waa'-waa'ān wik God.antamana, nath aak min wun-wunow nungk-a, nath ya' yaaka'a, puth an kana, nint wik anman waa'-waa'ān thantana. Nint kan-kanam thaa'-aath-aathān pam wanch anangan than yipam ngaantam-ngeey-ngeeyayn wik God.antam anangana an puth kan-kanam wik mina. Nint wak-wakān thanang anangan wayan yump-yumpantan, a' nint ngangk thay-thayanathān thanang pam wanch anangan thanan yipam puy-puyam woyan min God.antaman wak-wakayna. Nint ke' eenchāna, min-min murkanim anman thaa'-aath-aathān thanangwey. 3Puth aakan kan-kanang wampan thant pam wanch al-alantan than wik min God.antaman kaangk ke'-ngulan wik ngeey-ngeeyayn. Than wik wiy anangan ep kaangk ngeey-ngeeyayna, a' thananiya teachers thanttakam ngul uw-uwayn thanan yipam thaa'-aath-aathayn thanang wik anangan thanan kaangk wik ngeey-ngeeyayna. 4A' thananiya kaangk ke'-ngul wik God.antaman ngeey-ngeeyayn puth wik anangan ep kaangk ngeeyayn wik kath keenkanaman pam al-alangan kuchek thanttamangan ngaantam-ngeey-ngeeyina. 5Puth nintan epa, kuchek minang anman iiy-iiyāna. Pam wanch wiyangan wayan yump-yumpayn nungkaran-a, nint thayanam anman aak thaamp-thaampān. Ke'-ngoongkam anman wik waa'-waa'ān Christ.antaman than wiyangan yipam ngangk ngul thee'ayn nungant, a' nintana work iiy-iiyān God.antan nilan work thee' nungkara.
6Nint wik ngatharaman ngeey-ngeeyāna, puth ngayana yaam ke' man-yethaman iiy-iiyāng, ngul-ngulaman ngay uthamāng, puth anpalan ngay God.an monkan-wak-wakang nunang. Aakan thinth kan-ngul wamp-wampan ngay uthamāngana a' iiyāng ngul aak God.antang ngul wun-wunāng. 7Ngay ke'-ngoongkam anman God.an monkan-wak-wakanga a' work iiy-iiyang nungant nilaman thee' ngathar. Ngaywey work ngatharaman ma'-wak-wakang. Ngay ke' pam anangan aak kechaman kampan mo'-mo'antan tape aakanakamana. 8Puth nanpalana nil Christ.angan yuk min paththama in kenyan pi'-pi'an ngathar. Nil ngulan thee'owar aak an-aniyangan nil pam wanch um nungantangan than-thanathow, puth anpalan ngay minaman iiy-iiyang mee' nungantangana. Nil min-min mep-mepow ngampang pam wanch yotamana, a' min iiy-iiyow ngampar yotamant ngamp aakan thath-thathanamp nungantan nil palaman wampowa, an ngatharakam thonakam ya'a, puth pam wanch nungantam yotamantana.
Than Wiy Al-Alangan Wantin Ngayang, Puth Nil God.angan Ke' Wantiy Ngayang, Ya'a
9Ayyang, nint yaam ke' wun-wunāna, pal erkam wampān ngathara. 10Nil puth Demas alangan kanam wantanya, nil an-ngul iiy aak Thessalonica.aka puth nil yuk way min aak inpal thonakam ngaantam-ngeey-ngeeyan. Nil Crescens.ana an-ngul iiy aak Galatia.aka, putha Titus.ana an-ngul iiy aak Dalmatia.aka. 11Nilam thonakam Luke inman ngatharangana. Puth nint Mark.an-a, pal karpam wampathān nunang ngathara, ngay kaangk nil ngayang ma'-aath-aathow work inana. 12Nil Tychicus.ana in ya' thampa, ngay an-ngul kuchang nunang aak Ephesus.aka. 13Nint palan wampān-a, nint coatana pal kalān ngathar ngayan wantang nungantang Carpus.antangan aak Troas.angana, a' putha lat wiy nanman wantangan thanang a' puth ke' kon-ngathow nintang lat manyiy anangan ngayan wik ump-umpangan-a, pal kalān thamp.
14Pam nil Alexander.ana, nilan yuk way min yump-yumpan yuk copper amanaman-a, nil way paththam yump-yump ngathara. Nil piip God.angan ngul wayathow nunang puthangkan anpalman nil wayan yump-yump ngatharana. 15Nint thath-thathān nunang thamp nil puth kaangk ke' wik ngeeyow ngampang wik min anangan waa'-waa'anampa, a' puth thanang wiy anangan way-wayathan yipam wik min anangan ke' ngeey-ngeeyayn.
16Ka'athamana ngay courtak iiyang-a, ngayam thonakam iiyang, wiy anangan ngatharang ke' iiyin. Than yotamangana wantin ngayanga. Ngay puth kaangk ke'a God.angan ngaantam-ngeey-ngeeyow thanang than ke' wayanangana! 17Than al-alangan wantin ngayangana, puth nil God.angan ke' wantiy ngayang, ya'a. Nil ngatharanga anman iiy-iiyan, a' thay-thayanathana, ngay yipam wik ma'mangkam waa'-waa'āng wik God.antaman thant al-alantan pam wanch than Jews ya'ana. Than pam wayanang al-alangan ke' lions al-alantan thee'iythan ngayangan-a, yipam mulathayn ngayang-a, an puth ya'a, nil God.angan wayath thanang. 18Nil ngul kaa'-piichanathow ngayang Lord.anga way yot anpalan a' kalow ngayang minam aak nungantamakan in kenyana, nilan aak wun-wunan moom pi'an paththamana. Puth ngampaniya ke'-ngoongkam anman thaa'-kuump-kuumpāmp nunang, puth nilaniya min a' wuut pi'an paththama.
Nint Wiyantan Waa'-Waa'ān Ngan Ngaantam-Ngeey-Ngeeyanan Thanang
19Nint waa'ān pulant Priscilla-a, puth-a, Aquila.antan ngay ngaantam-ngeey-ngeeyang pulanganweya, a' putha yot anangan wun-wuntan aawuch Onesiphorus.antangana. 20Nil Erastus.ana aak Corinth.ang wun-wunana, a' ngayan puth Trophimus.an angman wantangan aak Miletus.angan puth weech-weechan nunangweya. 21Ayyang, nint kan pal wampān aak um onchanakana. Nil Eubulus.an thawar ngay wik waa'āng nungk nil ngaantam-ngeey-ngeeyan niiyang, a' putha Pudens.anga, a' Linus.anga, puth-a, Claudia.anga, a' putha than pam wanch yot Christians wiy il-ilangan thampang ngaantam-ngeey-ngeeyantan niiyanganweya. 22Ngay kaangk nil Jesus.an ngangk niiyantamang wun-wunow, a' putha nil God.an puy-puyam min anman iiy-iiyow niiyant.
Inman kan umpang niiyanta,
Paul.