Aak Wayan Kan-Kanang Wampan
31Niiy inan kan-kanam paththam ngaantam-ngeey-ngeeyāna: aak an-aniyangan aak ke' kan-ngulan minchow aak world inana, aak ananiy-a, way thayan paththam wun-wunowa a' putha way-wayam paththam ngul aak inan wun-wunow. 2Puth than pam wanch yotam anangana, way paththam ngul iiy-iiyayn, a' thanttakam anman ngaantam-ngeey-ngeeyayn puth thananiya wukal-weenth thamp iiy-iiyayna, a' puth ulp-ulpanang iiy-iiyayn, a' than ke' meek ngul iiy-iiyayn, ke' pi'an ngaantam-ngeey-ngeeyayn thanttakam. A' putha thananiya wiy thak waa'-waa'ayn wik wayanang thak thaw-thawayn pam wanch wiyantan, a' than wik kaath piip thanttamantam kaangk ke' ngeey-ngeeyayna. Thananiy ke'a ngaantam-ngeeyiythan pam wanch anangan minan iiy-iiyayn thantana, puth thanana ke'-ngoongkam way anman yump-yumpayn ngul, an puth thananiya ke'a ngaantam-ngeey-ngeeyiythan God.an nil wuut pi'an paththaman, ya'a, 3a' thanana ngangk minangam ke' iiy-iiyiythan pam wanch wiy al-alantan, ya'a, a' putha ke' ngangk mam-mamiythan wiy anangan. Puth thanana pam wanch wiy anangan aak-ya'ang thak wik wayanang waa'-waa'iythan pal-puya. Than anman kuchekangam pi'-pi'ayn way yumpanakana, a' puth way kulliy ngul ween-weenayn, wiy anangana thaa'-thengk-thengkathayn thanang, a' putha than ngangk-wayangam kal-kalayn thanang pam wanch min anangan thampa. 4A' putha ngurp min thanttam thakan waa'-waa'ayn thanang, a' puth than ngaantam-ngeey-ngeeyayn way yumpanakan-a, an than erkam paththam iiy-iiyayn way yumpanakana, a' puth thanan ngul ngaantam-ngeey-ngeeyayn thanttakaman thanan ke'a wuut pi'ana. Thanan kaangk paththam thanttakam anman ngaantam-ngeey-ngeeyayn puth than God.an ke' ngaantam-ngeey-ngeeyayn nunang, ya'a. 5An than yaan muukamayn, than wik thonakam thaa'aman yaan thaw-thawayna, puth than God.an ke' ngangkang pi'-pi'ayn nunang nil yipam thayanathow thanangana. Niiy kech-kech iiy-iiyān thanttam pam yim-yimananganwey thath-thathān thananga. 6Than pam wiy al-alangan wanch aawuch thanttamangan uwantan thananga, a' wik way-way thamp thaa'-mich-micham waa'-waa'antan thant -- wanch law-law al-alantan, puth thananiya wik wayanang anangan ngeey-ngeeyantan. Than wanch inangaman yaan ngul-nyaa' wun-wuntan, puth thanan way anman kaangk yump-yumpayn. 7Thanan ma'-yotam thaw-thawantan pam wanch wiyantan thaa'-aath-aathayn thanang puth thanana wik min God.antam anangana kan-kanaman ke' ngaantam-ngeeyiythan, ya'a. 8Puth than pam al-alangana wikan thaamp-thaampantan, wik min God.antamana, ke' Jannes.anga puth Jambres.ang pul Moses.an thaamp-thaamppul nunang. Puth than al-alangana way anman pi'-pi'antan kuchek thanttamangan a' putha than God.an nunang kan-kanaman ke'am ngangkang min-minan pi'-pi'antan, ya'a, puth thanan yaan muukamantan. 9Puth pam wanch wiyangana ke'-ngul ngaantam-ngeeyayn thanang thanan ke' min yimanangana. Ngul-ngulana, ma'mangkamangana ngul thath-thathayn thanang pam wayanangan iiy-iiyantan ke' aak keenkanamana pam wanchangan ngaantam-ngeey-ngeeyin pulang Jannes-a, putha Jambres.angana wayanangan iiy-iiypul.
Nintan Wik Min Anangaman Ngaantam-Ngeey-Ngeeyāna
10Puth nintan ep-paththam woyan ngatharam anman kan wak-wakangan. Nintana kan wik ngeey-ngeeyangan ngayan thaa'-aath-aathangan nintang. Puth nintan kaangk God.an ngangk min yump-yumpān nunang ke' ngay anmana. Nint mee'miy ngay murkanim anman ngangkangam pi'-pi'ang nunang Christ.ana, ngayan ke' eench-eenchang nungantamana, ya'a. 11Puth ngay kaangk wun-wunang pam wanchantan thamp a' putha ngay way anangan thaamp-thaampang thampa. Nint puth mee'miy thampa wiy al-alangan wayan yump-yumpin ngathara, a' putha aak way thakan wamp-wamp ngathar. A' puth nint mee'miya wiyangan way-wayaman yump-yumpin ngathar aak Antioch angana a' Iconium angan a' putha Lystra angan thamp, puth nil Lord.angan kaa'-piichanath ngayang way yot amanamana. 12Puth than wee'-wee'anangan kaangk minam monkan-wak-wakayn Jesus Christ.an-a, a' karpam iiy-iiyayn nungantangan-a, wiyangana way thant thampang yump-yumpayna. 13Puth pam wanch way anangan-a, a' puth pam anangan than way-way thampan thaa'-aath-aathantan thanang-a, than anangamana puy-puyam way paththam ngul weenayna. Than wiy anangan ngul muukamathayn thanangweya, puth oony way alangan thanang thamp pam wanch wayanang anangan muuk-muukamathow thanang. 14Puth nintaniya, wik min anangan nganan thaa'-aath-aathan nintang-a, ke'-ngoongkam anman ngaantam-ngeey-ngeeyāna, an puth nintan ep kan-kanam wik minan ngangkangam pi'-pi'angan. Nint kan mee'miy nganang, ngan wee'-wee'anangan thaa'-aath-aathan nintang. 15A' putha nintan kan mee'miy thamp puk manyam anpalman nintiy wik ngeey-ngeeyan lat ngench thayan amanaman. Ngamp wik min inangan ngeey-ngeeyāmp-a, yaa, ngampaniya ngaantam-ngeeyāmpa nil God.ang ngul kaa'-piichanathow ngampang ngampaniy Christ Jesus.an ngangkangam pi'-pi'anamp nunang. 16Lat ngench thayan ma'mangkamana nil piip God.angan thee' ngampar, wik nungantam anangan-a, min paththam ngampar yipam ngampana pam wanch wiy anangan thaa'-aath-aathāmp thanang, a' ngamp yipam ngaantam-ngeey-ngeeyāmp ngamp wayan yump-yumpanampa ngamp koyam yipam iiyāmp woyan min aakanakan. A' putha wik nungantam anangan min ngampar thampa ngampan yipam ngaantam-ngeey-ngeeyāmp ngamp want-wanttakan minan iiy-iiyāmp mee' God.antangana. 17Ngamp lat God.antam anman thath-thathāmp, a' wik anangan ngangkangam pi'-pi'āmpa, nil yimanamana, an ep-paththama wikana min-min ngul thiichāmp, ngamp yipam wik waa'-waa'āmp pam wanch wiyantan, a' putha ngamp work wiy thakan minam yump-yumpāmp nungant God.antan ngula, a' putha ngamp yipam ngaantam-ngeey-ngeeyāmpa min anman yump-yumpāmpa.