Nintiya Ke' Pam Soldier Min Yimanangan Iiy-Iiyān Nungant Jesus Christ.antan
21Nhengk ngatharam-ang, ngay inan thawang nungkara: nint anman iiy-iiyān ngangk thayanama, nil Christ Jesus.angan ngul ma'-yotaman ma'-aath-aathow nintang nint puth karpam nungantangan iiy-iiyangan. 2Nint wik ngatharam ka'athaman ngeey-ngeeyana, ngayan thaa'-aath-aathangan niiyang pam wanch yotaman wik min Christ.antamana, yaa, nintana yimanang thaa'-aath-aathān thanang pam wiy anangana, wik anangaman waa'ān thant pam al-alantan than ngangk minangaman iiy-iiyantan, erkam paththaman work God.antaman iiy-iiyantan, than thampang yipam wik min anangaman ngul waa'-waa'ayn thant.
3A' putha ngay inan thamp thawang nungka: pam wanch wiyangana way ngul yumpayn nungkara puth anpalan nintan wik min Christ.antaman waa'-waa'angan thanta. Puth nintana ke' wantān nunang, Jesus Christ.an, nint ke' pam soldier min yimanangan iiy-iiyān, ke'-ngoongkam anman monkan-wak-wakān nunang, puth nilana moom ngamparama, ngampaniy ke'a soldiers nungantam yimanang iiy-iiyanamp. 4Nil pam soldier workan iiy-iiyan-a, nilan kaangk moom nungantaman ngangk min yumpow nunanga, puth nil work anman iiy-iiyan, nil work thon-thonan ke'am iiy-iiyan ya'a. 5A' putha wik inan ngeeyān thampa: nil pam kamp race anan mo'-mo'an-a, nil pam alangana moom nungantam alantaman wik ngeey-ngeeyow. Nil ke'wey wik ngeeyow nunangan-a, an puth nil way min ke' uw-uwiya ya'a. Aak inan yimanangan wunow ngampar: ngampan thampa aak woyan God.antam anman wak-wakāmp, ngamp thamp yipam nungantang God.antangan wun-wunāmp. 6A' puth inan thampanga, pam anangan ngaantam-ngeeyāmp thanang mayan kaamp-kaampantan thampa. Than nathwey work ke'-ngoongkaman iiy-iiyiythan-a, ke'an nyiin-nyiiniythan-a, yaa, than al-alangan ka'athaman mungkiythan may menchan ngulan wunayn. Aakan yimanangan wunan ngampara: ngamp nath work anman ke'-ngoongkaman iiy-iiyimp God.antan-a, niliya min anman iiy-iiyow ngampar. 7Nint ngaantam-ngeey-ngeeyān wik anangan ngayan thaw-thawanga, puth nil Lord.ang ngul ma'-aath-aathow nintang kuchek minan yumpow nintang minam yipam ngaantam-ngeey-ngeeyāna.
8Nintiya Jesus Christ anman ke'-ngoongkam ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang. Nil mulaman ek, a' niliya wuut mangk David alantaman wampa. Ngay ma'-yotaman waa'-waa'ang nunangana niiyantanweya, a' putha pam wanch wiy al-alantan. 9Puth than wiy al-alangan way yump-yumpantan ngath puth anpalan ngay wik min Christ.antaman waa'-waa'ang thant. A' thananiya jailang thenchin ngayang ngay ke' pam way yimanangana, putha chains pi'anang thamp kathin ngayanga. Puth nil wee'angam wik min God.antaman kathiy chain pi'anangana! An ya'a, ke' kathiythan chainangan wik min God.antamana, an ya'a. 10Puth anpalana ngayan aak thaamp-thaampang way yot anangan wamp-wampantan ngatharana, ngay yipam ma'-aath-aathāng pam wanch nil God.angan mi' thanang nungantakaman woyan min nungantaman wak-wakayn. Ngay kaangk Christ Jesus.angan kaa'-piichanathow thanang, a' putha kalow thanang thamp aak nungantamang yipam wun-wunayn ngangk aak umpuyam. 11Inana wik kan-kanama:
“Nungkway than wiyangan nath mulathayn ngampangana puth ngamp Christ.an monkan-wak-wakanamp nunang-a,
an kana, puth ngampaniy ngangk aak umpuyam wun-wunāmp aak nungantangana.
12Ngamp nath ke'-ngoongkaman aak thaamp-thaampimpwey-a, aak way anangan wampantan ngamparan-a,
aak ngul-ngulana ngampana nyiin-nyiināmp nungantang ngul ke' moom yimanangan.
Puth ngampwey thaw-thawimp kon yotantangan-a, ngan kaangk ke' nunang Christ.an-a, ngan ke' mee'miy nunangana ya'-a,
aak ngul-ngulana nil Christ.an thawow God.antan nil ke' mee'miy ngampangana, ya'a.
13Puth ngamp nath ke'an min-minan ngangkangan pi'-pi'imp nunang God.an-a, putha ke'an wik ngeey-ngeeyimp nunanganwey-a,
yaa, niliy putha ke' kon-ngathow nunang wik nilan thaw puth anpalan than pam wanchangan ke'aman ngangkangan pi'-pi'antan nunang,
nil kan-kanaman aak wayakan kuchow ngampang, nil yimanangan thaw.”
Ke'-Ngoongkam Work Minam Iiy-Iiyān God.antan
14Nint kon-aathān thanang Christians nanangan aak nanan wun-wuntan wik amanamana ngay nyiingkan umpangan nungkar; a' nint thawān thanta mee' God.antang than wik aak-ya'angan ke' mep-mepwayn thanttakamana, an puth min ya'a, puth than pam wanchangan ngeeyantan thanangan-a, an than ke'-ngul minaman ngaantam-ngeey-ngeeyayn nunang God.an. 15Ke'-ngoongkam work minam iiy-iiyān God.antan nil yipam ngangk min wun-wunowa. Work minam iiy-iiyān nint yipam ke' ngul-nyaa'an wun-wunān work nungkaram namanamana. Wik God.antaman minam thaa'-aath-aathāna, putha wik nungantam anman thaa'-aath-aathān, wik wiyantamana, ya'a. 16Nint ke' ngotan ngoonchān pam al-alantangan wik aak-ya'angan mep-mepwuntan thanttakamana. Puth than pam al-alangan yimanang anman mep-mepwiythanan-a, an thananiya God.an ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyiythan nunang, ya'a, nath waank ngul puy-puyam iiy-iiyiythan God.antamana. 17Thananiya way-way ngul thaa'-aath-aathiythan, a' putha wayathiythan pam wanchana, wik thanttaman ngeey-ngeeyantan, anpalana wik wayanang thanttamana puy-puyam ngul we'aramiy ke' wench kempangan puy-puyam we'araman yimanangan. Pam kucham il-ilangan namp Hymenaeausa a' Philetus.angan, pulana way-way thamp thaa'-aath-aathanpula. 18Pul il-ilangana wik God.antaman kan-kanaman ke' thaa'-aath-aathanpul ya'a, pul wik uuy-uuyamanpul, pul wik inangan thakan waa'anpul ke' ngamp kanam mulaman ekampa an puth ya'a, ngamp ke'am ekamp mulaman. An puth pulana pam wanch puungk wiy anangan way-wayathanpula, thanan yipam ke'-ngul min-minan ngaantam-ngeey-ngeeyayn nunanga God.an. 19Puth wik God.antamana an wik thayan paththam ke' kunttow wuut pi'an yimanangana, wiyangan ke' wayathiythana! A' puth ke' kunttowangan wik inangan umpin, “Nil Lord.angan mee'miy thanang pam wanch anangan than kan-kanaman monkan-wak-wakantan nunangana,” a' putha wik inangan thampa, “Nil wee'an thawowa nil Lord.an mee'miy nunang-a, nilana weentow way anpalan nilan yump-yumpan.”
20Kan ngamp inan ngaantam-ngeey-ngeeyāmpa aawuch wuut pi'anan nungant pam ma'mangkiy alantana. Aawuch anganiy way min yot wun-wunin, wiyiya goldam yump-yumpin, wiyiya silveram yump-yumpin, a' wiyiya yukam yump-yumpin, puth wiyiya pipam yump-yumpin. Than pam wanch wiy aak nungantamakan wampiythan may mungkanakan-a, nil pam alangan table.an ach-umpanam yumpiy. Yuk way min goldam a' silveraman wunpiy thanang table.angan, puth nil pokkapangan ma' wanch puk nungantamangan mayan mungkiy-a, an ep nil yuk way min anangan table.angan wunp-wunpiy, yukam-a, a' pipam thakan yumpin thananga. 21Yaa, kan in ngeeyāna: nil pam alangan yuk min-miniyan wunp-wunpiy table.angan, yuk table.an yipam min wun-wunow pam wanch wiy anangan wampayn. Aak inan yimanangan wun-wunan ngampar. Nint nath kaangka nil Christ.angan mi'ow nintang work min paththaman iiy-iiyān nungantan-a, nintiya woyan wayana ke' wak-wakāna, putha nint ke' ngotan ngoonchān teachers wayanang al-alantangan, puth nintiya min anman iiy-iiyāna. Nint yimanangwey iiy-iiyinan-a, yaa, nintaniy ke'a yuk ik goldaman yumpin yimanangan iiy-iiyāna, an puth nil God.angana work min-minam paththaman thee'ow nungkara. A' puth nintaniya work minam iiy-iiyān nungant. Nil nath work ngeenan thee'ow nungkaran-a, yaa, nint ngangk minangam work iiy-iiyān nungant. 22Nint pam komp wayanang al-alantaman woyan wayan ke' wak-wakān thanttamana, than puth maarich-weenth iiy-iiyantana, puth nintiya pam min a' koy' anman iiy-iiyān, a' putha nint God.ana ngangkangam pi'-pi'ān nunang putha ngangk minangam iiy-iiyān pam wanch wiyantana, thaa' kulan ke' thaw-thawān thant. Nint min yimanangan iiy-iiyāna, nint-a, putha wiy nanangan thampa than Lord.an ngangkaman thaa'-kuump-kuumpantan nunang. 23Nint ke' ngotan ngoonchān pam al-alantangan than ma'-yotaman wik aak-ya'angan mep-mepwuntan thanttakamana, than kuchek waap ke'anang yimanangan thaw-thawantan, a' than thaa'-thay-thayanamantan ngula. 24Than pam wanch wee'-wee'anangan God.antan work iiy-iiyantan-a, than kulakana ke' wenk-wenkayn thant, wiy al-alantan, than min iiy-iiyayn yotamantan. Thananiya teacher min iiy-iiyayn thant wiyantana, putha man kulan erkam ke' wamp-wampow thant. 25Than wik itangam thaw-thawayn thant woyan min God.antaman waa'-waa'ayn thant, pam wanch al-alantan than thaamp-thaampantan thanangana, nil puth God.angan natha ngul ma'-aath-aathow thanang koyaman weentayn woyan way amanaman woyan min nungantamakana, than yipam wik nungantam inangan ngangkangam pi'-pi'ayn ngul. 26A' than ngulana kuchek min ngul weenayn, a' putha oony way alantaman ma'am pentayn ngul nilan ka'athaman pi'-pi' thanang ma' nungantangan than putha wik nungantaman ngeey-ngeeyin, puth ya'-ngula, wik min ngul ngeey-ngeeyayna.