2 TIMOTHY
Lat Thonangan Inan Paul.angan Ump Timothy Alantan
11Ayyang, nhengk ngatharam Timothy-ang, ngay Paul.ang lat inan umpang nungkar. Ngayang God.ang pul Jesus Christ.ang kuchpul wik min thampa. Pulan kuchpul ngayanga wik waa'-waa'āng woyan Christ Jesus.antamana, yipam pam wanch al-alangan thana ngangkangan pi'-pi'antan nunangan-a, an thana aak nungantang wun-wunayn aak umpuyama puth nilam God.ang inan kaa'ngaka.
2Nintiya, Timothya, ke' nhengk ngatharam yimananganweya. Ngay kaangk pul piip God.angan putha Lord Jesus Christ.angan ngangk minangam iiy-iiyowpul nungkar, ma'-aath-aathowpul nintang, a' puth ngangk min yump-yumpowpul nintang.
Ngay Thankyou Thawang God.ant Nintan Puth Ngaantam-Ngeey-Ngeeyangan Nunang
3Ngay thankyou thawang God.anta nungkaramana. Ngayiya ngangk punch-aakam thee'ang nungant, ngaya monkan-wak-wakang nunangan, work iiy-iiyang nungant thakana, ke' wuut mangk ngatharam anangan workan iiy-iiyin nungant. Ngay ngaantam-ngeey-ngeeyang nintang a' mee'-wuth-wuthanamang nungka ma'-yotama, kinchang-a, ngutang, a' thankyou thaw-thawang thamp nungkaraman God.antan. 4Ngay konangam pi'-pi'anga ngay wantang nintangan-a, nint peey-peeyana, a' putha ngay iingk wunang nungkarama, ngay kaangk paththam thathāng nintangweya, ngay yipam ngangk minangam iiyāngweya. 5A' putha ngay nintang inman konangam pi'-pi'anga nintana kan-kanam paththam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyan nunang Christ.ana. Ka'athamana kemwayyow nungkaramangana Lois.anga putha kaath nungkaramang Eunice alangana kan-kanam ngangkangam pi'-pi'pul nunang Christ.ana, yaa, ngay kan-ngul mee'miya nint thampan ngangkangam pi'-pi'angan nunang Christ.ana. 6Puth nanpalana ngay putham thawāng nungka nint work minam iiy-iiyān God.antan. Ka'athangamana ngan ma'an wunpan kuchek nungkaramangan-a, nil God.angan an-aniyangan ngangk thayanath nintang work nungantan iiy-iiyāna, wik nungantaman waa'-waa'ān thakana, yaa, nintaniy-a, ke'-ngoongkam iiy-iiyān work nungantamaniya. 7Nil God.angan Ngeen-Wiy Min nungantaman kuchan ngamparan-a, nilan ke' winynyathiy ngampanga ya'a, nil thayanathow ngampang, a' ma'-aath-aathow ngampanga kaangk wun-wunāmp ngamparakamana, putha kuchek min anman iiy-iiyāmp.
Ngul-Nyaa'an Ke' Wunow Nungk, Ngangk Thayanam Iiy-Iiyāna
8Puth nint ngangk thayanam than-thanān, ngul-nyaa'ana ke' wun-wunān, nint wikan waa'-waa'ān wiyantan woyan min Jesus.antamana, a' putha nint ngul-nyaa'ana ke' wun-wunān ngatharamana, puth ngay in jailang wun-wunanga puth anpalman ngay Jesus.an monkan-wak-wakang nunang. Puungk wiyangana way yump-yumpayn nungkar thampa puth nintan wik min Jesus.antaman waa'-waa'angan thant. Puth nintana ke' wantāna, than mak way thakan yump-yumpayn nungka, nintana ke'-ngoongkam monkan-wak-wakān God.an. Nil ngul thayanathow nintang aak wayan wampow nungka. 9Nilam God.ang thonakama kaa'-piichanath ngampang way ngamparam anpalana, a' umpa ngampang pam wanch nungantam iiy-iiyāmp. Than pam wanch wiyangan nath ngaantam-ngeeyiythan than minam nathwey iiy-iiyaynan-a, yaa, nil God.angan puthangkan pam wanch nungantaman waa'-waa'ow thanang. Puth aak God.antan yimanangan ke'am wun, ya'a. Nilan kaangk wunan ngampara, a' umpan ngampang nilan puth min anman iiy-iiyan ngampar. Nilana ngangk minangam iiy-iiyan ngampar puth aak keenkanamana nil ngaantam-ngeey Jesus Christ.an kuchow ngampara. 10A' putha nil kanam uk aak iikanakana, yipam pam wanch puk kaa'-piichanathowa, nilana anan meenathan ngampar nil God.an kan-kanam paththam min iiy-iiyan ngampara. Putha Christ Jesus.ana mulaman ek a' nil inan meenathan ngampar ngamp mulan aak umpuyamana ke' wun-wunimp, ya'a. Ngampaniya ke'-ngul winynyang mo'āmp uthamāmpana, puth nil kan meenath ngampar than wee'-wee'anangana ngangkangan pi'-pi'antana wik min nungantaman-a, an than ngangk aak umpuyam wun-wunayn nungantangana.
11Nil God.angan ngayang mi'a wik min nungantam Christ.antaman waa'-waa'āng wiyantana. Nilan kuchanya ngayan yipam ma'-aath-aathāng thanang wiy anangana woyan min nungantaman wak-wakayn. 12Puth anpalmana than wiy al-alangana wayan yumpin ngathara, a' puth ngay in jailang ngula. Puth ngayana ke' ngul-nyaa'an wun-wunang ya'a, puth ngay mee'miy nil Christ.an min-minam paththam putha pi'ana, puth ngayan nunangam anman ngangkangan pi'-pi'ang. An nilam thee' ma' ngatharang work inan wik min nungantaman waa'-waa'āng wiyantana. An puth ngay mee'miy an kan-kanam nil ngul ma'-aath-aathow ngayang wik kan-kanam waa'-waa'āng wik min nungantaman wiyantana, aak-aakanakaman nil Christ.an palaman ngulan wampowa. 13Nint paththam ngaantam-ngeey-ngeeyān wik min God.antam anangan ngayan thaa'-aath-aathang nintang. Wik anangana, an ke' nil meen-meenathan nungkar nint woyan want-wanttinan wak-wakāna. Nint puy-puyam ngaantam-ngeey-ngeeyān wik min anangana a' ngangkang ngul pi'-pi'ān thanang, putha nint kaangk wun-wunān thant Christians wiy al-alantan, ngamp puth karpam ke' thonam yimanangan ngul iiy-iiyanamp Christ Jesus.antanga. 14Nint wik God.antamana min-minam waa'-waa'ān a' pi'-pi'ān thamp, nil puth God.angan work inan ma' nungkarang ngul wanta. Than wiyangan wik God.antaman ke' way-wayathiythana, ya'a. Nil Ngeen-Wiy piip God.antamana thayan paththama a' nilana ma'-aath-aathow ngampang, nilan putha ngangk ngamparang wun-wunan.
15Nint mee'miya pam wanch yot Christians aak Asia amanaman ngul-nyaa' wun-wunin ngatharamana, thanana ke'am ma'-aath-aathin ngayang, ya'a, Phygelus-a, a' Hermogenesa putha wiy anangan thampa, ke'am wampin ngathar, ya'a. 16Puth nil Onesiphorus.an ep-paththam wamp ngathara. Ngay kaangk nil God.an min iiy-iiyow nunganta putha wanch nungantamakana, puth puk nungantamakana, a' putha kampan nungantamakana, puth nilana ma'-yotam ngangk min yump-yumpanya. Nil ke'am ngul-nyaa'an wun ngatharama, ngay jailang inan wun-wunanga. 17A' nil wamp ngulan aak Rome angan-a, nil wenk-wenk ngul ngathar a' kan-ngul uw ngayang, a' nil wamp ngul ngathar. 18Aak an-aniyangana, nil God.angan pam wanch pukan thanathow um nungantangan-a, ngay kaangk niliya min iiy-iiyow nungant Onesiphorus alantan. Nint mee'miy thampa nil ma'-yotam ma'-aath-aath pam wanch anangan churchangan aak Ephesus angan.