Pam Wanch Wiyangana Wik Ngul Ngeey-Ngeeyayn Oony Way Wiy Anangana
41Nil Ngeen-Wiy Min God.antamangan wik engkanang waa' aak ngul-ngulana than pam wanch wiyangan ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyayna wik God.antaman, thanan puth oony way anangan wik ngul ngeey-ngeeyayn, a' thanang ngul monkan-wak-wakayna. 2A' amanamaniy-a, than pam al-alangan wik way inangan ngul thaa'-aath-aathayn thanang, a' wik ngul uuy-uuyamayn thakan. Than wik uuyamaynan-a, ngangk wayan ke' wuniy thant, ya'a, than ke'-ngul ngaantam-ngeeyiythan thanttakamana than wayan iiy-iiyantan, an ya'a. 3Than wik way ngul thaa'-aath-aathayn thanang, yimanangan thawayn thant, “Niiy ke' ngentwuna, an way niiyanta! A' putha may wiy anangan niiyant ngencha! Ke' mungkāna!” Puth ngampaniya, Christians il-ilangana, wik God.antam kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeeyanamp, nil puth God.angan may yotam yump ngampar, ngamp yipam mungk-mungkāmp a! Ngamp mayan mungkāmpan-a, ngampaniya thankyou thaw-thawāmp nungant God.antan. 4Way min ma'mangkam nilan yump-yump-a, an min ngampar. Ngamp way ke' waa'āmpa, puth ke' thee'āmpa! Ngamp puth thankyou thaw-thawāmpanta, a' ngangk minangam mungk-mungkāmp. 5Puth nil piip God.an thaw may minh yotaman an min ngampar mungkanakan. Ngamp thankyou God.antan thaw-thawanampan-a, an ngamp ngaantam-ngeey-ngeeyanamp nunang puth nilan may thakan yump ngampar.
Nint Minam Ma'-Aath-Aathān Thanang Christians Wiy Anangan
6Timothy-ang, nint wik inangana waa'-waa'ān thantana pam wanch Christians al-alantana, nint yipam minam ma'-aath-aathān thanang, puth nil Jesus.angan work inan ma' nungkarang thee'a. Nint lat God.antaman thath-thathān, a' ngaantam-ngeey-ngeeyān, alangana yipam ngangk thay-thayanathow nintang woyan God.antaman wak-wakān. Wik nungantamana kan-kanam ngangkangam pi'-pi'āna a' wik ngeey-ngeeyān nunang. 7Pam wanch wiy al-alangana wik kath way thamp waa'-waa'antan. Nint wik kath way anangana al-alantaman ke' ngeey-ngeeyāna, a' ke' waa'-waa'ān thaka, an puth wik min ya'a. Puth nintaniy-a, woyan God.antam anman wak-wakāna, nint yipam minam iiy-iiyān mee' God.antangana. 8Ngamp miyal-miyalathwimpan-a, kemp minam yipam iiy-iiyāmp-a, an min ngampar. Puth God.an wik ngeey-ngeeyimp nunangan-a, a' puth woyan nungantaman wak-wakimpwey-a, inan min paththam ngampara, aak ingam wun-wunanak thonakaman ya'a, an ngulakam minaniy wun-wunow ngampar. 9Wik inangan kan-kanam paththam a! A' puth kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeeyāmp a! Ngangkangam pi'-pi'āmp a! 10Ngampana wik God.antam inangan ngangkangam pi'-pi'anamp, ngamp ke'-paal work puy-puyam iiy-iiyanampa, ke' ngangkang thee'anampa, ya'a, ngamp ngaantam-ngeey-ngeeyanamp nil God.angan ngul minam pi'-pi'ow ngampang. Puth nilam God anman thonakama man-yetham anman wun-wunan, puth inan thampa, nilam thonamang ep-paththam kaa'-piichanathiy ngampang way yot anpalan ngampan yump-yumpampa. Than puth wee'-wee'anangan wik nungantaman ngangkangan pi'-pi'antan-a, nil anangan paththam kaa'-piichanathow thanang way thanttam anpalan. 11Nint puth wik inangana waa'-waa'ān pam wanch wiy al-alantan, a' thaw-thawān thant wik ngeey-ngeeyayn.
12Nintana pam komp yippak iiy-iiyangan, wiy than nath thaa'-thengk-thengkathiythan nintanga, wik nungkaraman ke' ngeey-ngeeyiythan. Nint thawān thant ke' thaa'-thengkathayn nintang yimanangana, than wantayna, a' nintiya ke'-ngoongkam wik min anman thaw-thawāna, a' pam wanchant ngangk minangam iiy-iiyān thant; a' nint God.an ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang, woyan min nungantaman wak-wakāna, a' putha nintan minam anman iiy-iiyāna, pam koy'a, nint yipam woyan min God.antaman meen-meenathān thantana. 13Nintaniy-a, ngaa' thon-thonangan lat ngench thayan anpalana wich-wichān thant, wik God.antaman waa'-waa'ān thant, pam wanch Christians al-alantan. A' ngay ngul-ngulana wampāng nungk. 14Ka'athaman-a, pam wiy al-alangan waa'in nungkara, nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ngul min-minam ma'-aath-aathow nintang, puth work inan yipam iiy-iiyān nungantana. Than wuut manth-thayan al-alangan-a, ma' wunpin kuchek nungkaramangana, a' mee'-wuthanamin nungkar -- aak an-aniyangan nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ngangk thay-thayanathan nintang work inan iiy-iiyānana. Timothya, inana ke' kon-ngathow nintangweya, konangam pi'-pi'āna God.angan ma'-aath-aath nintangan, nint work min yipam iiy-iiyān nungant. 15Yaa, nint wik inangan ngangkangan pi'-pi'āna, a' minam anman iiy-iiyāna God.antan, ke' wantān nunanga, wiyangan yipam thathayn nintang, nintan min-minam paththaman iiy-iiyangan nungantana. 16Nint murkanam anman minam anman iiy-iiyāna, wikan waa'-waa'ān, ke' wantāna, ya'a, puth nintiy thampa min-min wun-wunān, nint ke' yipam wayamān, puth nintan yipam ngul wun-wunān nungantang God.antangana aak umpuyama, nintam thonakam ya'a, puth pam wanch wiy thampana, wik nungkaraman ngeey-ngeeyantanweya.