1 TIMOTHY
Lat Inan Paul.angan Ump Timothy Alantan
11Ayyang, nhengk ngatharam Timoth.ang, ngay in Paul.ang lat inan umpang nungkar. Ngayang God.ang wik thampang kuchpul Jesus Christ.ang. Nil puth God.angan kanam kaa'-piichanath ngampang, puth nil Christ Jesus.angan ngul kalow ngampang aak-aakanak kenyan God.antangan wun-wunāmpa. 2Nintiy Timothya ke' nhengk ngatharam yimanangana, ngayan puth Jesus Christ.antam wik waa'-waa'ang nungkar, nint ngulan ngangk thee'an nungantweya. Ngay kaangk pul piip God.angan a' Lord Jesus Christ.angan ngangk minangam iiy-iiyowpul nungkar, ma'-aath-aathowpul nintang, a' puth ngangk min yumpowpul nintang.
Pam Wiy Aak Nanman Wun-Wuntanan-a, Wik Wayanang Thaa'-Aath-Aathantan Thanang
3-4Ngay inan thawang nungka, Timothya: nint aak Ephesus nangman wun-wunān. Ngay nungk ka'athangam wampangan-a, ngay wik thaa'-thayanam thaw-thawang nungkar nint aak Ephesus nangman wun-wunāna, a' ngay kan-ngul iiyangan aak Macedonia.akan. Ngay inan putham ngul thawāng nungkara. Than pam puungk wiyiy aak nangman wun-wuntanan-a, wik way-way thaa'-aath-aathantan thananga, wik God.antaman ke'am waa'-waa'antan thant, ya'a. Than ngaantam-ngeey-ngeeyantan wik kath pam wiyantam anangan keenkanaman waa'-waa'ina, wik than yaanan thanaman wik ngunchina. Nint wak-wakān thanang, a' thaw-thawān thant wik wayanang thanttaman wantayna. Thon inan thawān thanta: lat ongk wuut mangk thanttaman namp wun-wuntan-a, yaam ke' ngaantam-ngeey-ngeeyayn a! Than puth aak-ya'ang thaw-thawantan, aak-ya'ang mep-mepwuntan thanttakam, a' puth ke'am ma'-aath-aathantan thanang pam wanch Christians anangan yipam Jesus.an ngangkangan pi'-pi'ayn nunang. 5Ngay puth thawang nungk wik thaa'-thayanam thaw-thawān thant, than yipam wayan wantayn, a' minam iiy-iiyayn mee' God.antangan, a' way anangan kuchekangan ke' ngaantam-ngeey-ngeeyayn, a' than kan-kanam paththam ngaantam-ngeey-ngeeyayn wik God.antamana! Than nanpalan ngangk minangam ngul iiy-iiyayn thanttakamana. 6Puth than pam wanch wiy anangan minam ke'am iiy-iiyantan, ya'a, than way ngul ween-weentan, woyan God.antaman ke'-ngul wak-wakantan, than ma'-yotaman puth wik aak-ya'ang mep-mepwuntan thanttakaman. 7Than pam wanch inangan kaangk wik thayan God.antaman waa'-waa'ayn, ke' than pam pi'-pi'anam yimanangan ngaantam-ngeey-ngeeywuntan thanttakaman, puth ya'a, thanan ngoongk-ngoongkaman thaw-thawantan a!
8In ngeeyiy a! Ngamp ngaantam-ngeey-ngeeyanamp wik thayan God.antamana an min paththama! Ngamp puth wik nungantam minaman thaa'-aath-aathimp thanang wiy ananganwey-a, an min thanta. 9Ngamp kan ngeey-ngeeyamp nil God.angan wik thayan nungantaman want, pam wanch min al-alantakaman ya'a, puth pam wanch way al-alantan thampang, than yipam ngaantam-ngeey-ngeeyayn thanttakaman than wayan yump-yumpantan. Than puth wiyanganiy-a, wik thayan pam pi'-pi'anantama pip-pipantan, kulliy iiy-iiyantan; wiy anangana kaangk ke' God.an wik ngeey-ngeeyayn nunang. Wiy al-alangan ke' ngaantam-ngeey-ngeeyantan God.an nil pi'anana, ya'a, than way anman ke'-ngoongkam yump-yumpantan. Wiy anangana ke'am kaangk wun-wuntan nungant God.antana, than way waa'-waa'antan nunang. Wiyangan-a, mul-mulathantan thanang pam wanch wiy anangan; wiyangiy-a, kaath piip thanttam mul-mulathantan. 10Wiy anangan-a, maarich kee'-kee'antan; wiyiy-a, pul-pamam maarich kee'-kee'anpul. Wiyanganiy-a, than pam wanch puk wiy anangan mam-mamantan thanang a' kalantan thanang ngulwey aak thonaka work yipam iiy-iiyayn thantana. Wiy anangan-a, wik uuy-uuyamantan; a' wiyanganiy-a, wik thayan God.antaman pip-pipantan. Nil God.angan wik thayan anangan want pam wanchantana thanana way inangan yump-yumpantan, than yipam ngaantam-ngeey-ngeeyayn thanttakaman thanan way yump-yumpantan. 11Puth wik inanganiy-a, kuchek ngatharam inpalan ya'a, nil God.an thawar ngay waa'-waa'āng niiyantana, wik inangana min-minam paththam God.antam. Niliy-a, piip God inana pi'an, a' puth-a, min-minam paththam.
Ngay Thankyou Thawang Nungant Christ.antan Nil Puth Ngangk Minangam Paththam Iiy-Iiyan Ngathara
12Ngay thankyou thawang nungant, Christ Jesus.antan, pam moom pi'an ngamparam alantana, nil puth ngangk thay-thayanathan ngayang, ngay yipam work nungantan iiy-iiyāng. Nil puth ngayang ke'am ma'-pithanya, ya'a, nil kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeey ngayang ngay work nungantan iiy-iiyāng, ke'-paal nil work inan thee'ar ngay wik God.antaman waa'-waa'āng niiyantana. 13Ngay ka'athaman-a, wik wayanang kuyam waa'-waa'angan nunang Jesus.ana, nench-nenchangan thaka, a' pam wanch nungantam al-alantan way thak yump-yumpangan thant, puth thaamp-thaampangan thanang. Nungkway ngay pam way-wayaman iiy-iiyangan-a, nil Christ.angan-a, ngangk mamanya, puth ngaywey ka'athaman ngoongk-ngoongkam ngayan pam way iiy-iiyangan, ngay puth ke'aman yippak ngaantam-ngeey-ngeeyangan nunanganiya nil nhengk God.antaman. 14Puth moom ngamparaman-a, Christ.an-a, ngangk min-minam paththam iiy-iiyan ngatha, a' nil ma'-aath-aath ngayang kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeeyāng nunang nilan nhengk God.antaman, a' nil ma'-aath-aath ngayang ngangk minangam iiy-iiyāng nungant, puth pam wanch wiy al-alantan thampa.
15Yaa, wik thon inan ngeeyāna! Nil Christ Jesus.an-a, pal kenyuw uk aak iikanakan ngampar nil yipam aak umyompanaman way anpalana kaa'-piichanathow ngampang. Wik inangan-a, kan-kanama, ngamp kuchekangam pi'-pi'āmpa! Kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeeyāmpa! Ngay puth ka'athangaman pam way-wayam paththam iiy-iiyangan, 16nil puth God.angan-a, ngangk mamany. Nungkway ngay pam way-wayam iiy-iiyangan-a, nil Christ Jesus.an-a, ngangk kul erkam ke' wampant, nil yippak kuup-kuup ngathar, woyan thath-thathar, a' anpalana ngayan kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeeyang nunang ngula nilan nhengk God.antaman. Nilaniy putha kuup-kuup ngathar yimanangakana, yipam pam wanch wiyangan thathayna, ngaantam-ngeey-ngeeyayn ngula nil God.an kuup-kuupan thant, than yipam kan-kanam ngaantam-ngeey-ngeeyayn nunang Christ.an nil nhengk God.antamana, a' aak piip God.antang ngulakaman wun-wunayn.
17Ngamp God.an ngaantam-ngeey-ngeeyāmpana! Nil puth ma'mangkamana ma' nilam pi'-pi'an; nil moom pi'an paththam wun-wunan, nathpalmana, in-inmana, puth ngulakam wun-wunow a! Nil ke' uthamiy, ya'a, nil aak umpuyam yaamakam wun-wunow. Ngamp ke' thathimpana, mee' ngamparam il-ilangan ya'a, nil aak ya' yimanangan iiy-iiyana. Nil God thonam anman a! Thon ya'a! Ngamp yotangam thaa'-kuump-kuumpāmp nunang, inpalman-a, ngulakam a! Yey, kan-kanama!
18Timothy-ang! nhengk ngatharam-ang! Ka'athaman-a, pam wanchan thawin nungkar nil God.angan nintang mi' work nungantam inan iiy-iiyāna -- yaa, ngay puth inan thaw-thawāng nungka, wik inangan-a, ngaantam-ngeey-ngeeyāna, kuchekangam pi'-pi'ān thanang, ngangk thayanam yipmam work iiy-iiyān nungant God.antan, a' oony wayan-a, um thaamp-thaampān nunanga. Ke' soldiers al-alangan um thaamp-thaampantan thanang pam anangan kul thanan pek-pekwuntanan-a, nint yimanangan um thaamp-thaampān nunang oony way anana. 19Nint Christ.an ngangkangam pi'-pi'ān nunang, a' min anman yump-yumpāna mee' nungantang God.antangan. Puth pam wanch wiyangan woyan God.antamana kanam wantin, than ke'-ngul wik nungantaman ngeey-ngeeyantan, an ya' ngula. 20Pam kucham inangan pul Hymenaeus a' Alexander.angan-a, pulan yimananga woyan God.antaman kanam wantpul, woyan way ngul wak-wakanpul. Ngay ma'am kanam thee'angan pulang oony way alantan, ma' nungantang ngul iiy-iiyowpula, pul yipam thiichowpul pulantakaman pulan wayan yump-yumpanpul, a' yipam ke'-ngul wayan waa'-waa'owpul nunang, God.an, ya'a.