Ngan Wik Min Waa'-Waa'an Niiyant
21Ngurp nganttam niiyalang, niiyaman puth kan mee'miya, nganan wampan-a, ngan niiyang ma'-aathan, niiy yipam thiichān nunang God.ana. 2Ka'athamana nganan yippak ke'aman wampan niiyantan-a, nganan kan aak Philippi.angan wampan. Niiy kan mee'miy thanttam, than pam wanchangan waa'-waa'in nganangan a' puth ngangk-wayangaman kal-kalin nganang. Puth nungkway than pam wanchangan ngangk-wayangaman kal-kalin nganang-a, nil piip God.angan ngangk thayanath nganang, nganan yipam wik min nungantaman waa'-waa'ān niiyant. 3Ngan wik anangan waa'-waa'an niiyant-a, nganan ke'am wik uuyaman niiyant, ya'a, nganan minam iiy-iiyan aak niiyantamangan. Ngan ke'am muukamathan niiyangweya, ya'a, 4wik God.antaman kan-kanam waa'-waa'an niiyanta. Puth nil God.angan ngangk nganttaman thath-thathana, nilan puth kan thiich nganang kan-kanaman monkan-wak-wakanan nunang puth nanpalan nilan nganang kuch yipam wik min nungantaman waa'ān niiyantan. Pam wiy anangan than kaangk ngan wik thanttaman waa'ān thanan yimanangan ngaantam-ngeeyantan, puth ya'a, ngan wik thanttam ke' waa'in, ngan ep wik God.antam anman waa'-waa'ān. Nilam thonamang ngangk nganttaman thath-thathan a' puth nilan mee'miy nganang. 5Niiy puth mee'miy ngan ke'am thaa' mich-michaman thawan niiyant, ya'a, a' puth-a, nganwey nganttakaman ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyan wukalan yipam uwāna wik God.antaman waa'anan, an ya'a. Nil God.angan mee'miy nganang a' puth nil mee'miy inan kan-kanaman. 6Puth nganan ke'am thawan niiyant work nganttaman thaa'-kuumpāna, puth wiyantan ke'am thawan thamp, ngan wik inan thonakam waa'-waa'anan niiyant, God.antaman. 7Nil Christ.angan kuch nganang ngan yipam wik min God.antaman waa'-waa'ān niiyant, puth anpalana, ngan thawin niiyantan mayak, putha aak wunanakan, puth ya'a, ngan yimanangan ke' thawin niiyant, ya'a. Puth ngananiy-a, min-minam pi'-pi'an niiyang ke' puk manyiy kaath-kunchangan pi'-pi'an minama. 8Nganan puth kaangk paththam niiyang nanpalan ngan kaangk wik min God.antaman waa'ān niiyant. Puth wikam thonakam ke' waa'anan, ya'a. Ngan niiyangam ngaantam-ngeeyanana, nganttakam ya'a, ngan niiyang minam pi'an niiyang, ngan puth kaangk paththam wunanan niiyant. 9Niiy inan kuchekangam pi'āna: nganan work tha'iy paththaman iiy-iiyan wukal yipam yumpān may nganttakam yipam piiyān. Nganwey kinchang a' puth ngutang thaman work iiy-iiyana, niiyan yipam ke' ma'-aathān nganangana ngan wik minan waa'-waa'an niiyant God.antamana.
10Niiy puth Christians.angan kan thathan nganang ngan want-wanttakan wunan aak niiyantangan a' putha nil God.angan thath nganangan ngan want-wanttakan wunan. Niiyan puth thathan nganang minam wunan ke' nilam God.angan kaangk ngan minam wunān aak niiyantangan. Puth niiyana tham kan thathan nganang ngan minakaman pi'-pi'an niiyang. 11Niiy puth kan mee'miya, ngan want-wanttakan iiy-iiyan niiyantwey thon-thonantan. Nganan ke' piipiy niiyantam yimanangan iiy-iiyan, ke' nil piipiy wunpanaman iiy-iiyan puk nhengk nungantamakan, min yimanangan iiyan niiyant. 12Puth nganan ngangk thay-thayanathan niiyang a' anman thaa'-aath-aathan niiyang, niiyan woyan min anman wak-wakān ke' nilam God.angan kaangk niiy wanttakan iiyān. Nil God.angan nungantak ump niiyang nilan yipam ma' nungantang pi'ow niiyang a' puth niiy yipam thathān nil min paththam ke' nganth yimanangan park-parkan ngampar yotamantan.
13Ngan wik minan waa'an niiyantan-a, niiyan puth kanam ngangkangam pi'an an wik God.antama, ngan thankyou thawan nungant God.antan iikanakana. Niiyan puth wik nganttaman ngangkangam pi'an an puth wik God.antamana, wik pamantam ya'a. Ee'a, wik God.antam iniya, a' nil God.angam epankathan ngangk min yumpan niiyang, niiy ngangkangan pi'aniy nunang. 14Niiyalang, ngurp nganttam-ang, kampan niiyantamangan way yump-yumpantan niiyant ke' kampan thanttam Jews al-alangan way yump-yumpantan thant pam wanch Christians al-alantan, aak Judea.angana. 15Than Jews al-alangaman Lord Jesus.an mulathin nunang. A' puth than pam pi'an prophets anangan thamwey mul-mulathin thanang a' puth yimanang ngulana, ngampar ngul way yump-yumpantan, a' aak thon-thonak kenthantan ngampang. Than pam wanch al-alangan pam wanch yotaman thaampantan thanang. An nil God.angan kaangk ke' paththama, than nunang ngangk way yumpantan! 16Than kaangk wayathayn nganang wik God.antaman ke' waa'ān wiyantana. Thanan kaangk ke' ngan wik min God.antaman waa'ān niiyant Jews ya' al-alantan nil God.angan kaangk kaa'-piichanathow niiyang way yot niiyantam anpalan. Than wayan yumpantan-a, ke' paath thaa'-piimpanakam yumpantan yip-yipaman ke' aakang ngul keekayna. Puth yimanang ngulana, nil God.an kan-ngul man kulan paththam wampan nungant.
Ngan Kaangk Putham Thathān Niiyang
17Ngurp nganttam niiyalang, ngan inangan iingk wunan niiyanta ke' pul kaath piip yimanangan iingk wunanpul puth puk pulantaman aak kech wunan. Ngamp yaan yaark-yaarkan wunanampa, puth nganwey niiyang ma'-yotam ngaantam-ngeey-ngeeyanan. Ngan ke' putham wampin niiyant thathin niiyangwey, puth ya'a, 18nganan puth kaangk paththam wampān a' puthaman thathān niiyangweya. Ngay Paula ya'angam paathang ma'-yotam nangan wampāng niiyantana, puth ya'a, nil oony way alangan ak-wich nganang. 19Puth ngan kan ngaantam-ngeeyan ngan ngulan wik minan ngeeyān niiyantama niiyan puth Jesus.an monkan minam paththaman wak-wakaniy nunang, puth work nganttam anpalana. Niiy nal-nalangan ngangk min paththaman yumpaniy ngananga. Nil Jesus palam ngulan wampow aak earth iikanakaman-a, ngantana ngangk min wunow niiyantam anpalan, puth ngan il-ilangan wik min nungantaman waa'-waa'an niiyantan. 20Than pam wanch puungk wiy anangan ngangk kuupamantan puth ngan niiyant wik min God.antaman waa'-waa'an thamp. Ee'a, niiy nganang ngangk min paththam yumpaniya.