1 THESSALONIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Thessalonica Punchan Al-Alantan
11Ngana, Paul, Silas a' Timothya, lat inaniy kuchanan niiyant, pam wanch church aak Thessalonica punchanant, puth niiyan pam wanch piip God.antam a' puth Lord Jesus Christ.antam. Ngan inan mee'-wuthanaman piip God.ant minam pi'-pi'ow niiyang a' puth ngangk min yumpow niiyang.
Ngananiya Puth Thankyou Thawanan Piip God.ant Niiyantamanweya
2Ngan mee'an wuthanamanan-a, nganan ma'-yotam God.antan thankyou thawanan niiyantamana 3puth niiyan kan-kanam ngangkang pi'-pi'aniy nunang puth niiya work tha'iy iiy-iiyaniy nungant. A' niiyana kaangk paththam wunaniy nungant ke'-paal niiy work tha'iy iiy-iiyaniy nungantwey. Nungkway aak wayan wampan niiyantan-a, niiyan puth anman Lord Jesus Christ ngamparaman ngangkangam pi'-pi'aniy nunang a' kuup-kuupaniy nungant palan wampow. 4Ngurp ngatharam niiyalang, ngan kan mee'miy nil God.ana kaangk paththam niiyant, an puth nilam thamp mi' niiyang niiy yipam pam wanch nungant iiyān. 5A' nganan ka'athaman wik min God.antam thampan wampan niiyant. Nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ngangk thayanath nganang ngan niiyantan wik waa'-waa'an, an puth niiy wik nganttaman ngeeyan a' niiyan paththam wikan ngangkangam pi'-pi'ana. Nganan kan mee'miy ngan wik kan-kanaman waa'-waa'an niiyant. Puth niiyan tham mee'miy ngan wik kan-kanaman thaw-thawan niiyan puth thathan nganangwey ngan minaman iiy-iiyan niiyantangan. Yimanangan-a, an min niiyant. 6Niiy thampana minam iiy-iiyana ke' nganam yimanangan iiy-iiyan, ke' nil Lord.angan kaangk ngamp want-wanttakan iiyāmp. Nungkway than pam wanchangan thaa'-thengkathin niiyangan-a, a' way thakan yumpin niiyant-a, niiyan putha anman wik minan ngeey-ngeeyan a' nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ngangk min yump niiyang. 7Than Christians wiy al-alangan aak Greece.angan wuntanan-a, a' puth aak Macedonia.angan wuntanan-a, thathin niiyangan niiy minam paththaman wun-wunaniy. Than puth al-alanganiya woyan niiyantaman ngul wakantan. 8Puth anpalaniya wik min God.antamana paa ngul we'aram niiyantaman thant pam wanch al-alantan aak Macedonia punchanant a' puth thant pam wanch aak Greece punchanant thamp a' puth aak nath-nathakama. An ke' bell yimanangan piik-piikin thanta, a' than pam wanch aak kechan wun-wuninan-a, thanana ngeeyin. Wik min niiyantaman yimanang thamp we'aram aak nath-nathakaman niiy God.an ngangkangaman pi'-pi'aniy nunang a' puth woyan minan wak-wakaniy. Nganiy-a, wik ke' waa'in niiyantaman thant pam wanchantanwey, puth thanan wik kan mee'miy ngula. 9Than pam wanch wiyangan wik niiyantaman waa'-waa'antan niiy wik nganttaman minam paththam ngeey-ngeeyaniy, a' puth niiy yuk ngeen-wiy al-alantaman weentan ngula, ke' thaa'-kuumpaniy ngula, ya'-ngula, a' puth yimanang ngulan-a, niiyan God anman monkan-wak-wakaniy nunang. Nil God inaniya, nilam thonam anmana, a' nil ngangk aak umpuyaman wun-wunan, ke'aman uthaman, ya'a. 10Puth yimanang ngulana niiyan nhengk God.antamakan kuup-kuupaniy, Jesus.anta, nil aak inpal kenyan-a, palam ngul ukow. Nil piip-kunchang God alangan ka'athaman mulaman ekath nunanga. Puth nil God.an man kul ngul wampow thant pam wanchant wayan yump-yumpantan. Nil puth Jesus.angan ngul kaa'-piichanathow ngampang, nil piip God.ana ke'-ngul yipam man kul wampow ngamparan.