31Ngampaniy ke' karpam Christ.antang mul wunamp, a' ngamp karpam ngul ekamp nungantang mulaman, nanpalana ngampaniya aak in kenyan ngaantam-ngeey-ngeeyāmp puth nil Christ.an aak anan wun-wunan. Nil ma' mal God.antangan nyiin-nyiinan a' nil ngampang thaa'-wantanaman ma' nungantang pi'-pi'an ngula. 2Ngamp ma'-yotamana aak in kenyan ngaantam-ngeey-ngeeyāmp puth yuk way min aak imanamana ya'a, ke' ngaantam-ngeey-ngeeyāmp thananga. 3Ngampaniya ka'athamana ngangkan ke'am thee'amp nungant Christ.antan-a, ngamp anman kuyam way yumpanakanweya ngaantam-ngeey-ngeeyampa. Puth yimanang ngulana, ngamp yotam Christ.ant ngul iiy-iiyanamp. A' nil Christ.an nungantang God.antang a' nil min-minam pi'-pi'an ngampang nil ma'-aath-aathan ngampang ngampan minam iiyāmp ke' nilaman kaangk ngampan minaman iiyāmp. 4Nilan puth ngangk ngamparang ngul wun-wunan ngampaniya pam wanch nungantam ngul, puth ngampan karpam ngul nenchanathan ngampang nungantang Jesus Christ.antang. A' aak an-aniyangan nil palam ngulan wampow aak iikanakan-a, a' ngampaniya nungantang angman iiyāmp a' nganth nungantamana park-parkow ngamparang.
Ngamp Pam Wanch Nyiingkanam Ngul
5Ngamp aak keenkan way yump-yumpamp, yaa, ngampaniya way anangan puthaman ke'-ngul yumpāmp. Way anangan kan paththam wantāmp thanang ngula! Ngamp wanch wiy al-alantangan ke' wunāmp than wanch thum ngamparam ya'ana, a' putha pam wiy al-alantangan ke' wunāmp than pam thum ngamparam ya'ana. An way-wayam paththam a' an way thamp way inangan ngaantam-ngeey-ngeeyanakan ma'-yotama. Ngamp yangkan ke' weenāmp. Inaniya, ngamp ke' yuk ngeen-wiy anangan thaa'-kuump-kuumpanamp thanang yimanangan. 6Nil piip God.an nanpalan man kul ngulan wamp thant pam wanch al-alantan than way anmanan yump-yumpantan an puth nil God.angan kan-kanam paththam wayathow thanang. 7Puth ngampan keenkaman anman way yump-yumpampa, anman ngaantam-ngeey-ngeeyamp thakana.
8Puth yimanang ngulana ngamp wayan ke'-ngul yump-yumpāmpa. Ngamp ngangk-wayangaman ke' kal-kalwump a' ngangk kulana ke' wampow ngangk ngamparangana. Ngamp aak-ya'ang ke' nench-nenchwump a' ke' akwumpa, an thaa'aman ke' pentayn ngamparaman. 9Ngamp ke' wik uuy-uuyamāmp ngamparakamana ngamp puth woyan way kan wantampweya. 10Puth yimanang ngulana ngamp pam wanch nyiingkanam ngul iiy-iiyanamp, ngampan puth Christ.ant ngul. Nilan puth ngampang ma'-yotam ma'-aath-aathana ngamp yipam wayan ke' iiy-iiyāmp a' nilan ma'-aath-aathan ngampang minaman iiy-iiyāmp. An yimananga, ngampan yipam min-min thiichāmp nunang God.an a' puth minam anman iiy-iiyāmp ke' nilam anman iiy-iiyan. 11Wik inaniya min-minam paththam ngaantam-ngeeyanakana. Nungkway pam ke' Jew.wey-a, nath Greek.wey-a, nath ya'a, nath ngeen-wiyan umpin nungantamwey-a, nath ya'a, nil nath pam slave.wey-a, work anman iiy-iiyana, nath ya'a, an kana, ngamp yotam inangan nungant Christ.ant iiy-iiyanamp. Nil thonam anman pi'an paththam ngampar pam wanch yotamantan a' way min thakan umyompanaman wuntan.
12Ngamp yotam inangan pam wanch God.antam iiy-iiyanamp. Nil kaangk ngampang a' puth nil ngampang mi' pam wanch nungantakaman iiyāmp. Puth ngampan thanang pam wanch anangan ngangk mam-mamāmp thanang. Ngamp ngangk minangam iiy-iiyāmp thant. Ngamp mochanam iiyāmp thanta. Ngamp pam wanch wiy anangan ngaantam-ngeey-ngeeyāmp thanang a' puth min yumpāmp thant. Than ngampar wayan yumpayn-a, puthangkan way ke' yumpāmp thant. Ngamp wik itangam thawāmp thant koyamaniya. 13Ngamp kulan ke' thawāmp thant al-alantan than wayan yump-yumpantan ngamparana. Kon-ngathow ngampang way thanttam al-alantaman. Nil pamang way nath yumpow ngamparwey-a, ngampaniya yimanang thamp kon-ngathowwey ke' nil Lord.an kon-ngath nunang way ngamparam anpalana. 14Wik thon inan wik thayan paththama: ngamp kaangk wunāmp ngamparakam thon-thonantan. Ngamp kaangkan wunanamp ngamparakaman-a, yaa, ngamp yotaman karpam ngul nenchanamp. 15Nil God.angana ump ngampanga ngamp yipam ngangk minangam karpam wun-wunāmpweya, inaniy-a, ke' wayathāmp ngampamana, kul thakan ke' thawāmp. Ngamp thankyou.an ma'-yotam thaw-thawāmp nungant God.antan. 16Wik Christ.antaman min-minam thath-thathāmpwey a' puth min-minam ngeeyāmp puth an wik min-minam paththam ananganiy. Ngamp wik min anangan ngeeyāmpa, ngampana thaa'-aathwump. A' puth ngampan aak thak pathāmp nungant piip God.antan. Ngamp thaa'-kuumpāmpana, a' aak min pathāmpant God.antan, a' thankyou thawāmp nungant. 17Ngamp ngaantam-ngeeyāmp ngamp pam wanch Lord Jesus.antama, yaa, ngampan puth wik minam thawāmp a' putha minam iiyāmp ke' pam wanch nungantam anman iiyanamp, a' putha, thankyou.an ma'-yotam thaw-thawāmp nungant piip God.antan.
Ngangk Minangam Iiy-Iiyāmp Ngamparakamana
18Niiy wanchangana, pam thum niiyantam anangan wik ngeeyān thanang, nil puth God.angan kaangk niiy yimanangan iiyān.
19Niiy pamangana, wanch niiyantamak anman kaangk wunān a' niiy ke' man kulan wampān thant a' wayan ke' yumpān thant, ya'a, min-minam pi'-pi'ān thanangweya.
20Niiy puk manyiyangana, nil God.angan kaangk niiy kaath piip niiyantaman-a, wik ngeeyān puth minam iiyān thant, anpalaniya, nil piip God.an ngangk min paththam wunow niiyantamana.
21Niiy kaath piipanganiya, puk niiyantam nanangan ke' man-aathān thanang, puth niiy wayathin thanang, ngangk way ngul iiy-iiyiythana.
22Niiy pam wanch workan iiy-iiyaniya, niiy moom niiyantam al-alantamana wik ngeey-ngeeyān thanttama. Than nath thath-thathantan niiyangwey-a, nath ya'a, ke'am nath thath-thathantan niiyangwey-a, an kana, wik thanttamana anman ngeey-ngeeyāna. Work minam iiy-iiyān niiy puth pam wanch God.antam, niiy ngangk minangam workan iiy-iiyān, niiy puth wik God.an ngeeyaniy nunang. 23Work yotam niiyan iiy-iiyaniy-a, aniy-a, God.ant work iiy-iiyaniy nil moom ngamparam paththama, niiy work iiyaniy pamant thonakam ya'a, God.antan ep work iiy-iiyān, puth anpalan niiy work minam anman iiy-iiyānweya. 24Ngampiy-a, ngaantam-ngeeyāmpa nil Lord.an ngangk minangam ngul iiyow ngampara, a' nilana kalow ngul ngampang aak nungantamak, aak in kenyan aak angan wun-wunāmp ngul aak umpuyaman, a' yot ngul thee'ow ngampar nilana in kenyan keenkan pi'-pi'an ngamparana. Nil Lord Jesus Christ.an moom ngamparam paththaman. 25Nil piip God.angan way yumpow thant al-alantan than wayan yump-yumpantan. Nil puungk wiy ke' kaangkiyathan thanang thonakama ya'a. Ngamp nungkway pam pi'an nath iiyimpa, nath ya'a, pam manya, an kana, nil God.angana way yumpow thant al-alantan wayan yump-yumpantan.