COLOSSIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Colossae Punchan Al-Alantan
11Ngurp ngatharam niiyalang, ngan Timothy.angana, nil ngurp ngamparama, ngan lat inan umpanan niiyant. Nil God.angan ngayang mi', a' kuch ngayang wik Jesus.antaman waa'-waa'āng pam wanchantana. 2Ngan inan lat kuchanan niiyant ma'mangkamantan ngurp nganttam nanan wun-wunaniya, aak Colossea.angana, nil God.angan puth niiyang ump puk nungantam waa' niiyang, a' puth niiyaniya Christ anman monkan-wak-wakaniy nunanga. Yaa, nganan putha kaangk nil God.an min iiyow niiyant, yipam ngangk enyanam wunow niiyant yotamantana.
Ngan Ma'-Yotam Thankyou Thawanan God.antan Niiyantamana
3Ngan inan mee'-wuth-wuthanamanan piip God.ant nila piip Lord Jesus Christ.antamana, moom ngamparam alantamana, a' puth ngan ma'-yotam thankyou thaw-thawanan niiyantamana. 4Ngan thankyou thaw-thawanan nungant puth ngan wik min ngeeyan niiyantam niiy puth Jesus Christ.an ngangkangam pi'-pi'aniy nunang a' niiyan pam wanch God.antam al-alantan kaangk wunaniy thant ngul. 5Niiy puth kan wik min God.antaman ngeeyana, wik min kan-kanaman nil God.angan kaangk ngampang kaa'-piichanathow way ngamparam anpalan a' nil kalow ngampang ngul aak nungantamakan aak umpuyam yipam wunāmp nungantangana. Niiy nanpalan God.an ngangkangan pi'-pi'aniy nunang a' kaangk wunaniy nungant a' puth thant wiyant thampan kaangk wunaniyana. 6Pam wanch aak nath-nathan wuntana, than thamp wik min God.antaman ngeey-ngeeyantan. Puth in-ngulana, than pam wanch yotangana, than nunang God.an kan ngangkangan pi'-pi'antan nunang a' than kaangk thamp wuntan nungant a' puth than thanttakam yotamantan thamp kaangk wuntan ke' niiyam yimanangan yotamant kaangk wunaniy niiyantakaman. Niiy ka'athaman wik minan ngeeyan, niiy kan thiichan nunang God.aniya nil min iiy-iiyan ngampar ma'mangkamantan. Aak anpalman-a, in-inman niiy God.aniya ngangkangam pi'-pi'aniy a' niiy kaangk paththam wunaniy nungant. 7Nil puth ngurp min ngamparam Epaphras.angana ma'-aath ngampanga, nil puth wik min inangan waa' niiyant nil God.angan ngangk minangaman iiy-iiyan ngampar. Ke' ngan iiyin niiyantan-a, puth ya'a, ngul nil iiy niiyantana. Nilan puth kan-kanam wik min God.antaman waa'-waa'. 8A' nilan puth wik kan waa' ngant Ngeen-Wiy Min God.antam alangan ma'-aath-aathan niiyang niiy yipam kaangk wunān nungant God.antan, a' puth niiyantakam tham kaangk wunānwey.
9Puth nanpalmana nganan ma'-yotaman mee'-wuth-wuthanaman niiyantwey. Aak anpalman ka'athaman ngan wikan ngeeyan niiyantaman-a, ngan mee'-wuthanaman niiyant. Ngan puth God.antan kan thawan nil meenathow niiyang niiy yipam thiichān ma'mangkamana niiy want-wanttakan woyan minan wakān God.antaman. Ngan kan mee'-wuthanamanan piip God alantan nil yipam Ngeen-Wiy Min nungantam alangan ma'-aath-aathow niiyang a' kuchek min yumpow niiyang woyan God.antam aakanakan. 10Anpalana, niiyan yipam minam anman wunān ke' nilam Lord.angan kaangk niiy want-wanttakan wunān, a' niiyan min anman iiy-iiyān a' nil God.an ngangk min paththam ngul weenow puth niiyantam anpalanwey. Niiyan ngul paththam mee'miy nunang God.ana, a' niiy thamp thiichān minaman iiyanakan. 11Nil piip God.ana min-minam paththam a' thayan paththama, nganan puth mee'-wuthanamanan niiyant nilan yipam thayanathow niiyangana aak wayan ngulan wampow niiyantan niiyan yipam thayanam anman iiy-iiyāna, kulak thakan ke' yipam wenkān thant wiyantan a' puthangk ke' yipam piikān thanangweya. A' niiy yipam ngangk minang ngul iiy-iiyāna, 12a' thankyou thaw-thawān nungant piip God.antan puth nilana kan min yump niiyang way anpalana, niiyan yipam nungantang ngul wun-wunān aak angan nganth thampan park-parkan in kenyana. Nil God.angan aak min paththam aakanakan ngul kalow ngampang ngamp puth puk nungantam ngula, a' yot ngul thee'ow ngampar nilana in kenyan keenkan pi'-pi'an ngamparana. 13Ka'athaman-a, nil oony way Satan alangan ke' ma' thayanangan yimanangan aak ngaa' nyimang pi'-pi' ngampang, nil puth piip God.angan kaa'-piichanath ngampangan oony way Satan alantamana, a' puth yimanang ngulana, nil ngul nhengk nungantamangan nil God.an kaangk nung-nungantakaman-a, an nil ngul moom ngamparam aniya, ngampanganiya ma' nungantang ngul pi'-pi'an. 14Nil utham a' chaapar nungantaman theetath ngampara, nilan yipam oony way Satan alantaman-a, ma'am piiyow nunang ngampanganwey, a' putha nil way ngamparam anangan kanam ngul kon-ngathan, ke'-ngul ngaantam-ngeeyana, a' puth ngampaniya ma' nungantang ngul iiy-iiyanamp, Christ.antang.
Nil Christ.ana Ke' God Yimanangman
15Ngamp piip God.an ke' thathimp nunang, ya'a, puth nil Christ.an ke' pam yimanangan uka aak inpal kenya aak iikanakan ngampan yipam thathāmp nunang nil piip God.an ke' want-wanttakan nila. Nil Christ.aniya, puk nhengk kaa'-ngeecham nungantam God.antama, nilaniya wuut pi'an paththama. Nil God.angan way min thaa'-wantanam yump thanang, a' pam wanch ngul yump thanang, puth than pi'an ya'a an than manya, nil Christ.an epa pam pi'an paththama! 16Nil God.an thaw puk nhengk nungantamakan way min ma'mangkam aak in kenyan yumpow a' putha way min ma'mangkam aak ingan earthangan yumpow thamp. Nilan yump-a, wiy ananganiy-a, ngamp thathanamp thanang, a' putha wiy anangan-a, ke' thathimp thanang ya'a. Nil oony yotaman yump thananga, a' moom pi'-pi'anaman oony al-alantaman yumpa a' puth oony wiy anangan wik thanttaman ngeey-ngeeyantan thamp. Nil God.angan waa' nhengk nungantamant way min ma'mangkaman yumpowa, nil yipam pi'-pi'ow thanang, Christ alanganiya. 17Nil Christ.an ka'athaman nathpalman man-yetham anman wun-wuna, nil yuk way min ke'aman yippak yump, a' putha nilam Jesus.ang thonamang way min ma'mangkam nilaman yump thanang-a, ananganiya ma' nungantangan pi'-pi'an thanang. 18Nil pam wanch nungantam anangan min-minam pi'-pi'an thanang thampa. Nil waa'an thanang church nungantama. Ngamp ma'mangkam pam wanch nungantaman ke' ngamp kemp paththaman iiy-iiyanamp nungant Christ.antwey, a' niliya ke' kuchek iiy-iiyan ngamparaniya. Iniya wik yimanangan wunan: nil Christ.aniya moom ngampar; ngampiy-a, wik ngeeyāmp nunang, a' min yumpāmp. Nil puth thonamang pam wanch nungantaman thayanam pi'-pi'an thanang. Nilan ka'atham paththam mulamaniy eka, wiy ananganiy-a, an koy-koyyuw mulaman ek-ekantana. A' nil aak umpuyamak ngul man-yetham iiy-iiyan, nil yipam moom pi'an paththam iiyow aak umyompanamakan. Nilaniya wuut pi'ana paththam, ngampana ya'a, ngamp many paththam, puth way min nilan yump-a, an many thamp. 19Nilam God.an thaw nil nhengk nungantaman ke' nilam anman Goda, nil yimanangan thampa. Nilan puth ngangk min wun nhengk nungantam alantan, puth nilan kaangk nil ke' nilam yimanangan iiyow. 20Nil God.angan nilam ngaantam-ngeey nhengk nungantaman uthamow, chaapar nungantaman theetathow pam wanchantan yipam way min nilan yump-a, an ma'mangkaman-a, koyam wunayn nungant God.anta. Yotam aak in kenyan-a, a' puth yotam aak in pekan, ngangk minangam wunayn nungantang God.antangan, nil puth Jesus.angan chaapar nungantam theetath yuk wuuyanangan mul wun, anpalana.
21Niiyaniya keenkan kecham kuyam iiy-iiyan God.antamana a' niiyiya ngangk-wayangam kal-kalan nunang God.an a' niiyana way yump-yumpan a' way thakan niiyan ngaantam-ngeey-ngeeyan kuchek niiyantamangan. 22Puth yimanang ngulana, God.angan ngurp nungantam ngul waa'an niiyang. Puth Christ.an utham a' chaapar nungantam theetath. Nilan utham niiyanta, nilan yipam thintham wampathow niiyang piip God.anta, nil yipam God.angan min-minam paththam yumpow niiyanga, a' putha ngangk pach-pacham yumpow niiyang, wiyangan ke' yipam pam wanch wayan waa'ayn niiyanga. 23A' niiy nath kaangkwey wunān nungantangan-a, an puth niiya ke'-ngoongkam God anman ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang, a' puth kan-kanam ngangkangam pi'-pi'ān nunang, a' thayanam iiy-iiyān. Niiy ke' eenchān nungantam, a' puth-a, monkanamana ke' thee'ān nungant God.antan thamp. Nil God.angan kaangk niiyang ngangk aak umpuyam wunān nungantang. Wik inan min paththam ngayan waa'-waa'ang niiyant. Than pam wanch yotangan kan wik min inan ngeeyin. Niiy puth wik inman kan ngangkangam pi'-pi'ān ngul, puth wiyangan ke' thaachayn niiyang wik wayanang anangan ngaantam-ngeeyanakana, ya'a.
Nil God.angan Kuch Ngayang Wik Nungantaman Waa'-Waa'ānga
24Than pam wanchangan way yumpin ngathar, puth anpalan ngay wik God.antaman waa'-waa'ang thant pam wanch wiyantan. Than way yump-yumpantan ngathara, a' puth wiyiya, ngayanganiy-a, weechanwey, puth an kanweya, an puth ngayan ngangk minangam iiy-iiyangweya, puth than wiyangan yimanang way yump-yumpin nungant Jesus.antan thamp. Puth anpalaniy-a, nil puth kaa'-piichanath ngampanganiya way ngamparam al-alantaman. Than pam wanchangan way mak yump-yumpayn ngatharana, ngayiy-a, ngangk minangam iiy-iiyanga, puth nanpalan than pam wanchan yipam weentayn nungant God.ant ngul. 25Nil God.angan work min paththam thee'ar ngay yipam pam wanch nungantam anangan ma'-aath-aathāng thanang. Work ngathaniy-a, inan wik min ma'mangkam God.antaman minam waa'-waa'āng niiyanta. 26Aak nathpalman nil God.angan wik inan ma'-mupam pi'-pi', pam wanchang ke'am wik nungantaman thiichin, ya'a. Puth yimanang ngulana, nil kaangk pam wanchangan wikan kan-ngul thiichayn. 27Nil ka'athamana wik mupaman pi'-pi', puth yimanang ngulana, nil God.angan kan-ngul ngaantam-ngeey than pam wanchangan kan-ngul wikan ngeeyayn. Wik nungantaman min paththam pam wanch umyompanamant, pam wanch Jews.ant thonakam ya'a. Nil wikan inan: nil Christ.an ngangk niiyantamang wun-wunan a' puth ngulaniya, nil keny kalow niiyang. Niiyaniya aak umpuyaman ngul wun-wunān nungantang. 28Ngan wik Christ.antaman pam wanch yotamantan waa'-waa'anan, ngan puth kuchek minangam waa'-waa'anan, puth-a, ngan wik thay-thayanathanan thanang, a' thaa'-aath-aathanan thanang, thanan yipam minam wun-wunayn a' puth minam ngaantam-ngeey-ngeeyayn Christ.ana puth nilan ngangk thanttang wun-wunan. 29Ngay work anman iiy-iiyanga ke'-ngoongkam anman iiy-iiyang workaniya wik min piip God.antaman thaa'-aath-aathanga a' nil ngayanganweya thayanathan anman.