PHILIPPIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Philippi Punchan Al-Alantan
1. (1:1 - 1:2)
2. Ngay Ma'-Yotam Mee'-Wuth-Wuthanamang God.antan Niiyantakana (1:3 - 1:11)
3. Ngay Kaangk Christ.angan Ngangk Min Yump-Yumpow Niiyang (1:12 - 1:30)
4. Nil Jesus.angan Ke'am Ngaantam-Ngeey Nungantakaman Ke' Meekan Iiyow, Ya'a (2:1 - 2:11)
5. Niiy Ke' Nganth Yimanangan Iiy-Iiyān Thant Wiyantan (2:12 - 2:18)
6. Ngay Inan Waa'āng Pulantama Timothy A' Puth Epaphroditus.antam (2:19 - 2:30)
7. Ngay Kaangk Wik Jesus.antam Anman Ngeey-Ngeeyānga (3:1 - 3:11)
8. Ngampiya Woyan Thonam Anman Wak-Wakāmpa (3:12 - 3:21)
9. Niiy Wik Inangan Ngeeyāna (4:1 - 4:9)
10. Ngay Thankyou Thawang Niiyant, Niiy Puth Ngaantam-Ngeey-Ngeeyan Ngayang (4:10 - 4:23)