Nil Jesus.angan Ke'am Ngaantam-Ngeey Nungantakaman Ke' Meekan Iiyow, Ya'a
21Niiy puth Jesus Christ.ana ngangkang pi'-pi'aniy nunang, nilana ngangk thay-thayanathan niiyang. A' puth nilana ngangk min yumpan niiyang, nil puth kaangk paththam wunan niiyant; a' nil Ngeen-Wiy God.antamana ngangk niiyantang wun-wunan, a' puth niiyana kaangk wunaniy niiyantakaman a' ngangk mamwuniy thampan. 2Ngay ke'-paal wik thayanam inan thawang niiyant: niiyana karp anman ngaantam-ngeey-ngeeyān niiyantakam. Niiy ke' thonam anman monkan-wak-wakān nunang Jesus Christ.an a' putha niiy kaangk wunān niiyantakam, kul ke' uwān niiyantakam, ngayang yipam ngangk min-minam paththam yumpāna. 3Niiyana niiyantakaman thonakam ke' ngaantam-ngeey-ngeeyāna, a' niiyan pi'an ke' yumpwun niiyantakam. Niiy ke' ngaantam-ngeeyān ke' niiy minan iiy-iiyaniya, a' puth wiy anangan ke' ya'ana. Niiyiya putha pam wanch wiy anangan minam ngaantam-ngeeyin thananga, 4a' niiy minam pi'-pi'ān thananga putha ma'-aath-aathān thanangweya. Niiyana ke' ngaantam-ngeeyān niiyantakaman thonakama.
5Niiy anman ngaantam-ngeey-ngeeyān ke' nilam Jesus Christ.angan ngaantam-ngeey-ngeeyan:
6-7Ka'athamana nil Jesus.ana piip God.antangan wun-wun aak ang kenyana, niliya ke' God anman,
puth nil ke'am ngaantam-ngeey nungantakaman meekan iiyow, ya'a.
Nilan ngaantam-ngeey nungantakaman palan ukow aak iikanakan,
nila ke'am week nungantakaman ngamparamana, ya'a,
nil ngangk minangam anman uk ngampar.
Nil pam iiy-iiy, a' work ngul iiy-iiy piip nungantamak, God.antan.
8Nil pi'an ke' yump nungantakam, ya'a,
nil wik piip nungantamantama ngeey-ngeey aak-aakanakamana nil mul ngulan wun.
Than puth yuk wuuyanangan waanchin nunang ke' nil pam way yimanangan waanchin nunang.
9Puth anpalaniya nil God.angana ekath nunang aakanak kenyan, aak min nungantam aakanakan aak achantang,
a' namp minan thee' nungant, nil puth moom wuut pi'an paththam waa' nunang, moom yotantana.
10Puth ma'mangkam anangana nath-nathan wuntana,
pungkang ngul thuchāmp nungant, a' thaa'-kuumpāmp nunang Jesus.an --
aak an kenyan wuntana, putha aak inman wunanamp earthangan,
a' putha aak pek-pekaman wun-wuntana,
ngamp yotamanga thaa'-kuumpāmp nunang Jesus.an.
11Than ma'mangkam anangan mee' yotantangana thawayn nil Jesus Christ.ana moom pi'an paththam Lorda,
puth anpalana thananiya thaa'-kuumpayn nunang piip God.an thampa.
Niiy Ke' Nganth Yimanangan Iiy-Iiyān Thant Wiyantan
12Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, ka'athaman ngay nangman niiyantangan yippak wunangan-a, niiy wik ngatharaman ngeey-ngeeyan. Nungkway ngay aak kech in-ngulan wunang-a, an puth min niiyanta niiy wik ngeey-ngeeyān ngayang. Niiy ke' ulp-ulpanangan ngaantam-ngeeyān niiyantakam niiyan ke' min iiy-iiyaniya, ya'a, niiy Lord.an ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang nil pi'an paththamana, a' anman wak-wakān woyan min Jesus.antaman, min anman yump-yumpāna -- a' anpalana nil Jesus.angana aak nungantamak ngul kalow niiyang, aak umpuyam nungantangan ngul wunān. 13Puth nilam God.ang anman ma'-aath-aathan niiyang niiy yipam minam anman wik ngeey-ngeeyān nunang puth woyan nungantam anman wak-wakāna.
14Niiy ngeen thakan yumpānwey-a, niiy ngangk minangam anman iiy-iiyān, a' kul ke' thawān, 15niiy yipam min-minam paththam iiy-iiyān, than pam wanch wiyangan way ke' yipam waa'ayn niiyang. Pam wanch yota way-wayam paththam iiy-iiyantan, puth niiyaniya puk God.antam, niiy puth minam koy'a iiy-iiyān mee' pam wanch wiy al-alantanga. Niiy ke' thunp yimanangan parkāna, woyan God.antaman meenathān thant. 16Niiyiya ke'-ngoongkam anman wik waa'-waa'ān thant wik minana, than yipam aak umpuyangaman wunayn God.antangana. Niiy yimanamanwey minam iiy-iiyān-a, ngayaniya putha ngangk minangam ulpanang iiy-iiyāng niiyantamana aak an-aniyangan nil Jesus.an wampow palamana. Ngay paththam mee'miy wunānga an mina ngathar ngay work kanaman iiy-iiyang ma'-aath-aathang niiyang niiyan yipam min-minam ngaantam-ngeeyān wik min God.antaman.
17-18Puth ngayaniya nath uthamānga, puth pam wiyangana nath mulathayn ngayang, puth anpalan ngayan wik min Christ.antaman waa'-waa'ang niiyant. Puth an kana, mak mulathayn ngayang. Ngay ngangk min ngul iiyānga, a' niiy thampaniya ngangk min ngul iiy-iiyāna. An ke' aak yimanangan wunowa, ke' ngay punch-aakaman theetathāng ngatharakam piip God.antan niiyantak, niiyan God.an ngangkangan pi'-pi'aniy nunang. Puth niiyana ke'am weekan niiyantakaman ya'a, niiy ngangk punch-aakam kan thee'an piip God.antan. Inan ke' than keenkanaman minhan thee'in God.antan kiingkanakan, ke'am weekin nungant, ya'a.
Ngay Inan Waa'āng Pulantama Timothy A' Puth Epaphroditus.antam
19Nil Jesus Christ.wey kaangk ngay Timothy in yip-yipam kuchāngan niiyant-a, ngay erkam ngul kuchāng niiyanta, ngay yipama wik min ngeeyāng niiyantama, puth ngangk thayan wunānga. 20Nil pam thonam inman Timothya, nilam thonakam ngaantam-ngeeyan ke' ngay anman ngaantam-ngeeyang -- nil thampa kon kenyangk wun-wunan niiyanta. 21Puth than pam wiy anangana thanttakam thonakam ngaantam-ngeey-ngeeyantan, than puth ke' ngaantam-ngeeyantan work minaman iiyayn nungant Jesus.antan. 22Puth nil Timothy.an ya'a, niiy kan mee'miy nunangana nil minam paththam iiy-iiyanan puth ngan karpam iiy-iiyanan wik min God.antaman waa'-waa'anan pam wanch wiyantan, nil ke' puk nhengk ngatharam ngan karpaman iiy-iiyanan, ngayana ke' piip nungantam yimanangan thampa. 23Ngay kaangk kuchāng nunang niiyantana -- kan ngay kuupānga wik minakana pam alantaman magistrate.antama, than nath kuchayn ngayang, nath ya'a -- amanamana ngay erkam kuchāng nunang niiyanta. 24Nil Christ.angweya kaangk kuchow ngayang thamp niiyantan-a, yaa, ngay puy wampāng niiyant. Ngayan puth ngaantam-ngeeyang nil kaangk kuchow ngayang niiyantana.
25Ngayan ngaantam-ngeeyanga mak koyam kuchāng nunang Epaphroditus.an niiyantan. Puth nilana ke' kuunch ngatharam yimanangan iiy-iiyan; nganana karpam work iiy-iiyanan God.antana, ke' pam soldiers God.antam yimanangan, way anangan um thaampanan. Niiy kanam kuchan nunang aak iikanakana ngayang yipam minam pi'owanya, 26puth niliya iingkwey niiyantam, a' putha nilana kuchek way wun nungant, ngaantam-ngeey-ngeeyan niiyangan niiyan puth wik ngeeyan nungantaman nilan weechan nunanga. 27An puth kan-kanama nilwey way-wayaman wun-wuna, a' putha war'am utham. Puth nil God.angana ngangk mam nunang, a' miyalath nunang ngul. A' putha nil ngayang tham ngangk mamanya, nilwey Epaphroditus.an uthamiyan-a, ngayaniy ngangk way-wayam paththam puy-puyam wuning. 28Ngayaniya puth kaangk paththam kuchāng nunang niiyantana, niiy yipmam ngurp thathān nunangweya, an niiyaniya ngangk kuupamāna! A' yipam ngayaniya ke'-ngul ngangk way wunāng niiyantamana. 29Yaa, nilan wampowan-a, niiyana umang wakān nunang ngangk minangama, nil puth piip God.angan minam pi'-pi'an nunang. A' putha niiy minam anman ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang, putha thanang pam wiy anangan thampa minan iiy-iiyantan ke' nil anmana, 30an puth nil war'am uthama nil puth work iiy-iiy Jesus Christ.antan. Nungkway nil kan mee'miy way anangan nath wampow nungantan-a, nilaniy-a, ke'-ngoongkam anman workan iiy-iiy Jesus.antan, a' putha ngayang thaman ma'-aath-aath. Niiy puth kaangk ma'-aathān ngayang, puth ya'a, niiy kech wunaniy, puth nanpalan niiy Epaphroditus.an kuchan nunang ngathara, nilan ep-paththam minam ma'-aath-aathan ngayang.