PHILIPPIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Philippi Punchan Al-Alantan
11Niiyalang, ngurp ngatharam aak Philippi.angan wun-wunaniy, ngan Paul-a, a' Timothy.ang lat inan umpanan niiyant pam wanch Christians al-alantan, niiyan nungantang anman iiy-iiyaniy Jesus Christ.antangan, a' niiyant thamp ministers a' putha pam wanch manth-thayan churchan pi'-pi'aniy. Ngan inanganiy kuchama work Jesus Christ.antan iiy-iiyanan. 2Ngan kaangk paththama pul God.angan ngangk minangam iiy-iiyowpul niiyant, a' puth ngangk min anman yump-yumpowpul niiyang, pul God.ang piip ngamparamangan a' putha Jesus Christ.anga moom pi'an ngamparamangan.
Ngay Ma'-Yotam Mee'-Wuth-Wuthanamang God.antan Niiyantakana
3Ngay ngaantam-ngeey-ngeeyang niiyangan-a, a' ngay thankyou thaw-thawang God.antan niiyantama. 4Ngay mee'an-wuth-wuthanamāng God.antan niiyantaniy-a, ngayana ngangk minangam thaw-thawang nungant, 5puth niiyana nathpalman ma'-aath-aathan ngayang wik min God.antaman waa'-waa'an pam wanchantana, aak anpalan niiy ngangk God.antan thee'an-a, in-inman. 6Nil God.angan um palathan niiyang woyan way anpalan woyan minak. A' putha ngayan mee'miy nilan ma'-aath-aathow niiyang monkan anman wak-wakān nunang Jesus Christ.an aak-aakanakamana nil Jesus.an palaman wampow ngampar um nungantangan thanathow ngampang. Aak an-aniyangan-a, nilana pam wanch min-minam paththam yumpow niiyang. 7Ngay kaangk paththam wunang niiyanta, puth amanamana ngay ma'-yotaman ngaantam-ngeey-ngeeyang niiyang. Nil piip God.angan ma'-aath ngampang, ngamp karpam workan iiy-iiyamp nungant, wik Jesus.antaman waa'-waa'amp pam wanch wiyantana. Puth nanpalana than in-ngul thenchin ngayang jailang wun-wunang, puth niiyiya in-inman ngangk thay-thayanathaniy ngayang, niiy puth Jesus Christ.ana ngangk thayanam anman monkan-wak-wakaniy nunang. 8Nil piip God.aniya mee'miy ngatharam ngay kaangk paththaman wun-wunang niiyant. Nil Christ.ana in ngangk ngatharang wun-wunan, ngay nanpalan kaangk paththam wun-wunāng niiyant.
9Ngay niiyant inana mee'-wuthanamang nungant God.antan niiyan yipam kaangk paththaman wun-wunān niiyantakama, a' niiy yipam puy-puyam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang God.ana, a' putha niiy yipam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān want-wanttakan woyan min nungantaman wak-wakān. 10Yaa, puth nanpalana, niiyaman ngul mi'āna min want-wanttakan iiyāna, niiy ke' yipam mee'-wichān thanang pam wanch wiy anangan wayan yumpayna, niiy koochanam woyan min anman wak-wakān God.antaman aak-aakanakaman nil Christ Jesus.an palaman wampow. 11Nilam anman Jesus Christ.angana thonakam ma'-aath-aathan niiyang a' thay-thayanathan niiyang niiy yipam min anman iiy-iiyān, a' min anman yump-yumpāna. Than pam wanch wiyangan thathayn niiyangan minan iiy-iiyān-a, thanan putha God.an thaa'-kuump-kuumpayn nunang a' min-minam paththam waa'-waa'ayn nunang.
Ngay Kaangk Christ.angan Ngangk Min Yump-Yumpow Niiyang
12Niiyalang, ngay kaangk niiy mee'miy wunān wik inangan: nungkway ngayang aak in jailang thenchin-a, ngay puth wik min Jesus.antamana waa'-waa'ang thant wiyantan. 13Puth amanamana, than pam policemen anangan aak aawuch moom pi'anantaman pi'-pi'antan-a, puth than wiy inangan-a, mee'miy ngay in jailangan wun-wunanga anpalman ngay Jesus Christ.an monkan-wak-wakanga. 14A' putha, ngay in jailangan wun-wunang-a, nil Christ.angan ma'-aath-aathan ngayang ngangk thayanam monkan-wak-wakāng nunang, anpalana, pam wanch Christians yot al-alangana puy-puyam ngangk thayanam ngul monkan-wak-wakantan nunang Jesus Christ.an, thanan winynyang ke'-ngul mo'-mo'antan, ngangk thayanam wik min God.antaman waa'-waa'antan wiyantan.
15-17Wiyangana ngangk pal pekkuwaman wik Jesus Christ.antaman waa'-waa'antan, thanan puth kaangk piip God.ana ngangk min yumpayn nunang, a' puth ngayang thamp. Than puth mee'miy nil God.angan work inan thee' ngatha, wikan engkanathāng Jesus.antaman, puth than kaangk ngathar, a' putha than kaangk wik min Jesus.antaman waa'-waa'ayn thama. Puth pam wanch wiy anangana, mee'-wuntan ngathara. Than wik min Jesus.antaman waa'-waa'antan-a, than thawantan ke' than ngaantam-ngeeyantan nunang Jesus.an, puth ya'a, than thanttakam anman ngaantam-ngeey-ngeeyantan, an puth thanana pi'an yumpwuntana. An than ke' ngangk way yumpiythan ngayang, aak inan jailangan wunanga, a' kuchek way thaman yumpiythan ngayang.
18Puth ngayang ngangk way ke' yumpiythan, ya'a, puth ngay kaangk pam wanch wiyangana wik Jesus.antaman ngeeyayna. Pam wiyangan-a, wik kan-kanam waa'-waa'antan Jesus.antaman, ngangk pal pekkuwamana; puth pam wiyangana wik Jesus.antaman waa'antan, puth ngangkaman ke' waa'antan, than thanttakam ngaantam-ngeey-ngeeyantan, puth kana, ngay ngangk min wunang wik Christ.antaman waa'-waa'antan. 19Ngay puth ngangk min wunang puth ngay mee'miy niiyana mee'-wuthanamaniy God.antan ngatharakana, a' putha Ngeen-Wiy Min God.antam alangana ngul ma'-aath-aathow ngayang, putha amanamana than ngayangan ngul kuchayn yoon aak jailamana. 20Ngay kan-kanam kaangk work ngatharaman minam anman iiy-iiyāng God.antan, ngay kaangk ke' ngul-nyaa' iiyāng, ya'a. Ngay jailangan wun-wunang-a, ngay kaangk anman ngangk thayanam wik waa'-waa'āng Jesus.antaman ke' ngay ka'athaman wik waa'-waa'angan thanta, ngangk thayanam anman iiy-iiyangan. Nungkway ngay nath uthamingwey-a, nath ya'wey-a, ngay nathwey man-yetham iiy-iiying-a, an ngayana kaangka pam wanch wiy anangana mee'miy wunayn nil Christ.an moom wuut pi'an paththam iiy-iiyan ngampar, than yipam thaa'-kuumpayn nunang. 21Ngay yippak man-yethaman iiy-iiyang-a, ngayan kaangk woyan nungantam anman wak-wakānga, ngangk min yump-yumpāng nunang. Ngay nathwey uthamingan-a, an puth min ngathara, ngayan puth nungantangan wunāng aak Jesus.antamanga. 22-23Ngay kaangk uthamāngana, Jesus Christ.antang aak wunāng, an min paththam ngathar. Puth ngay yaaman man-yethaman wuningwey-a, yaa, ngayana puy-puyam workan iiy-iiying nungant God.antan. Ngaywey nath kaangk mi'ing man-yetham anman iiy-iiying-a, nath ya'weya, anan mi'ing mul wunāngan-a, ngay puth want-wanttinan mi'ing e? Ngay an puth ke' mee'miya, ya'a. 24Ngay mee'miya an min niiyanta ngay nath yaaman man-yethaman iiy-iiyāng, 25yaa, an ngay mee'miy ngul ngay ke' yippak uthamānga, puth ngay aak inam yippak wunānga ngay yipam ma'-aath-aathāng niiyanga niiy yipam puy-puyam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān nunanga Jesus Christ.ana, a' ngangk minangam woyan min nungantam anman wak-wakāna. 26Than ngayang ngulan kuchayn aak jailaman-a, ngayana puy ngul wampāng niiyanta, niiyana puth ngangk min-minam paththam iiy-iiyān ngatharamana, a' niiyana thaa'-kuump-kuumpān nunang Jesus Christ.an.
27Yaa, niiy in ngeeyān ngayanga! Niiy minam anman iiy-iiyān ke' nil Jesus Christ.angan kaangk thathow niiyang, ngay yipam wik min ngeeyāng niiyantama. Ngay nath nang wampāng niiyant-a, nath ya' yaaka', wik ngul nath minam ngeeyāng niiyantam niiy yotam ke' thonam anman iiy-iiyaniy, ngangk thayanam anman monkan-wak-wakaniy nunang Jesus Christ.an a' putha niiy karp work anman iiy-iiyaniy wik min God.antaman waa'-waa'aniy thant. Nungkway than pam wanch wiyangan waa'-waa'ayn niiyangan-a, an kana, ngay kaangk niiy murkanam anman wik min God.antaman waa'-waa'ān thanta than wiyangan yipam ngangk thee'ayn nungant Christ.antan. 28Niiy ke' winynyang mo'ān thanttam al-alantamana thanan thaampantan niiyanga, niiyaniya anman iiy-iiyān ngangk thayanama. Niiy ngangk thayanamwey iiy-iiyān-a, inan meenathan thant nil God.angan ngul wayathow thanang, kuchow thanang, puth niiyanganiy-a, nil kalow niiyang aak nungantamaka, angan yipam wunān nungantangan aak umpuyam. 29Niiyan ke' winynyang mo'ān thanttam, pam wanch al-alantamana, nil puth piip God.ana min paththam iiy-iiyan ngampar. Nil ump ngampang ngamp ngaantam-ngeeyāmpan Jesus Christ.an, ngangk thee'āmp nungant. Than wiyangan ngul nath way yumpayn ngampar, thaa'-thengkathayn ngampang, than puth Jesus Christ.an kaangk ke' nunang, puth nil kan ump ngampang aak thaampāmp ngangk thayanam anman monkan-wak-wakāmp nunang. 30Ka'athamaniya niiy kan thathan thananga wayan yump-yumpin ngathar -- aak anpalman-a, in-inmana way anman yump-yumpantan ngathar ke' ngay lat ilangan waa'angan niiyant. Thanana wayana niiyant ngul yump-yumpayn ke' ngathar anman way yumpantan, -- an ke' ngamp aak war kul pi'anangan pek-pekwunamp yimanangana. Ngampana ke' wantāmpa, ngangk thayanam anman monkan-wak-wakāmp nunang, Jesus Christ.ana.