Niiy Ke' Nganth Yimanangan Iiy-iiyaniy Thant Wiyantan
51A' niiyiya pam wanch God.antama, nil kan-kanam paththam kaangk wunan niiyant, yaa, anpalana niiyiya puth yimanangan iiy-iiyān ke' nil anmana. 2Niiy puth anman kaangk wunān wiyantana, ke' nil Christ.an kaangk wunan ngampara. Nil ke'am week nungamang ya'a, nil theetath nungamang uthamowan way ngamparamakan. Nil God.an ngangk min wunan nungant, puth nil Christ.an yimanangan kaangk wunan ngampara.
3Niiyaniya pam wanch God.antamana, niiyan puth woyan wayan wantāna, ke' maarich kee'āna, ke' yangk mo'āna! Way wiy tham anangan kan wantāna! Niiy ke'-ngul ngaantam-ngeeyān woyan way anan, a' niiy wik way thakan ke' waa'-waa'ān niiyantakamana, ya'a. 4Niiy ke' akāna! Ke' weenthamāna! Niiy way thakan ke' thawān, an puth way niiyanta. Minam anman thaw-thawān a' thankyou thaw-thawān nungant God.antana. 5Niiy yotamangan wik inangan kan-kanam ngaantam-ngeeyāna: nil pamangan nath way yump-yumpiy-a, nil nathwey maarich kee'-kee'iy-a, nil nathwey yangk mo'-mo'iy-a, yaa, nilana puth ke'am ma' pulantangan iiy-iiyan God-a, Christ.antangana, ya'a, a' nil ke' wunow pulantang. Nil pam yangk alangan-a, wukal thak anman ngaantam-ngeey-ngeeyan, puth God.ana ya', ke'am ngaantam-ngeey-ngeeyan nunang.
6Pam wanchang nath wik way waa'iythan niiyant-a, ke' muukamathiythan niiyang way yumpanakan-a, an niiy ke' ngeeyān thanang. Puth nil God.angan kan-kanam wayathow thanang pam wanch wik nungantaman ke'an ngeey-ngeeyantan nunanga. 7Yaa, nanpalana, niiyan puth ke' waa'-enchān thanttang than wayan yump-yumpantan. 8Niiyana ka'athangam way anman iiy-iiyan, ngangk niiyantan ke' aak ngaa'ang wun-wun. Puth niiyan ngangk thee'an ngul nungant Christ.antan, a' nilaniy ngangk min yump niiyangan ke' nganth yimanangan park-parkan ngangk niiyantamangan. Yaa, minam iiy-iiyāna, meen-meenathān wiyantan niiy ke' nganth yimanangana. 9Ngamp nath woyan minan wak-wakimpwey-a, ngampaniy min anman yump-yumpāmpa, koochanam iiy-iiyāmp, koyaman ke' weentāmp woyan way aakanakana ya'a. Ngamp kan-kanam thawāmp, ke' wik uuyamāmp ya'a. 10Ngamp anman ngaantam-ngeey-ngeeyāmp want-wanttakan minaman iiyāmp ngangk min yipam yump-yumpāmp nunang God.ana. 11Ngamp way ke' iiyāmp wiyantangan, than pam wanch al-alangan ngangk ke'aman yippak thee'in nungant Christ.antan, ngamp wakāmp thanang than yipmam woyan wayan ke'-ngul wakayna. 12Than wiyiy mee' thenchanam way yump-yumpantan, yaa, puth ngamp way thanttaman ke' waa'-waa'āmp ngamparakama, an min ya'a, ngamp puth ngul-nyaa' ngul wunimp. 13Ngampwey nganth meenathimp aak ngaa'angan-a, an minam thathimp. In puth yimanangana: ngampwey min iiy-iiyimp-a, ma'-aathimp thanang wiy anangan woyan minan thiichaynan-a, yaa, thanan minam ngul ngaantam-ngeeyayn, a' thathayn woyan thanttaman puth waya. 14In ngeeyāna: pam manth-thayan ngamparam thonam wik inan thaw:
“Niiy ke'am ngeeyaniy nunang God.an-a, niiy ke' weep thayan yimanangan wunaniy.
Niiy kan-kanang ekāna! Woyan way niiyantamana kan wantāna!
Christ.angan woyan minan meenathow niiyanta.
Nilaniya ke' nganth yimanangan meenathow niiyant.”
15Yaa, ngamp puth minam ngaantam-ngeeyāmp ngamp wanttakan iiyāmpa, ngamp yipmam minam iiy-iiyāmp. Kuchek minangam iiy-iiyāmp. Ngamp ke' kuchek waap ke'ananga ke' iiyāmpa. 16-17Nungkway pam yotangan way yump-yumpantan-a, ngamp minam anman iiyāmp, ke' eenchāmpa. Ngaa' thon-thonangana, ngamp thath-thathāmp want-wanttakan ma'-aathimp thanang pam wanch wiy anangana. Ngamp minam ngaantam-ngeey-ngeeyāmp woyan God.antaman, ngamp thaw-thawāmpant ngamp want-wanttakan minaman iiy-iiyāmp mee' nungantangana.
18Ngamp ke' drunk yumpwumpa. Puth ngak wayangan wayathow ngampang. Ngamp ma' nungantang Ngeen-Wiy Min God.antamang iiy-iiyāmp, mi'āmp nunang moom pi'an ngamparamaka. 19Ngamp wik God.antaman waa'āmp ngamparakam psalmsama, a' hymnsam-a, a' putha songs wiy al-alantamana. A' ngangk minangam aak-path-pathāmp nungant God.antana. 20Ngeen nathwey wampow ngampar-a, min nathwey-a, nath way-a, yaa, ngamp anman thankyou thaw-thawāmp piip God.antan, puth ngamp Christ.an monkan-wak-wakāmpan.
Ngay Wik Inan Thawang Pam Wanch Ma' Thumanta
21Ngay thon in waa'ang niiyanta. Niiy mee'miy nil Christ.an moom pi'an ngamparam. Niiy puth niiyantakam thonakam ke' ngaantam-ngeey-ngeeyān ya'a. Puth than Christians wiy anangan thawayn niiyantwey-a, yaa, niiyan ngeeyān thanang paththama.
22Niiy wanch thumang minam ngeeyān thanang pam thum niiyantam anangana, ke' niiy God.an yimanangan wik ngeeyaniy nunang. 23Puth than pam thumangan ma' thanttangan pi'-pi'antan wanch thum thanttamana ke' Christ.angan yimanangan ma' nungantangan pi'-pi'an pam wanch nungantam anangana. A' nil Christ.angana, nilam kaa'-piichanath ngampang pam wanch nungantam anangana. 24A' ngampaniya ngeey-ngeeyanamp nunanga Christ.ana. Yaa, niiy puth wanch thum al-alanganiya yimanangan ngeey-ngeeyān pam thum niiyantam anangana.
25A' niiy pam thum ananganiya niiy kaangk wunān thant wanch thum niiyantamakan. Nil Christ.ang theetath nungamang mul wunow ngampar, pam wanch nungantam al-alantana, nil puth kaangk wun ngampara. Niiy pam thumangan yim-yimanam wanch thum niiyantam min-minam pi'-pi'ān thanang, ke' Christ.ang yimanangan minam pi'-pi'an ngampang pam wanch nungantam anangana. 26-27Nil Christ.angan chaapar theetath, yipam God.angan ke'-ngul ngaantam-ngeeyow way ngamparam, pam wanch nungantam al-alantaman a' nil yipam waa'ow ngampang pam wanch nungantam anangan. Nil wik nungantam anangan want ngampar. Ngampaniy wik nungantam minam ngeeyāmp-a, nil Christ.angan min yumpow ngampang ke' ngakang yimanangan pachathow ngampanga, a' nil ngangk ngamparam yimanang pachathow ngampang way anpalman. A' ngul-ngulaniya, nil yipam aakanak kenyan yalmathow ngampang ngul nungantakam. Ngamp anpalmana, minam anman iiy-iiyāmp, wayan ke'-ngul yumpāmp, puth nilan min yumpow ngampanga.
28Yaa, niiy pam thumangan minam pi'-pi'ān thanang wanch thum niiyantaman ke' niiyan minam pi'-pi'aniy niiyantakamana. Nil pam thumang nath wanch thum nungantam minam pi'-pi'iy-a, nil tham nungamang minam pi'-pi'ana. 29-30Nil wee'ang nath kaangk ke'an nungantakam a? An ya'ama. Nil wee'ang nath ke'an minam pi'-pi'an nungantakam a? An ya'ama. Ngamp yotamangan min-minakam pi'-pi'wunampa. A' ngamp ke' thonam yimanangan Christ.antang iiyanamp, a' nanpalana nil Christ.angan yim-yimanangana minam pi'-pi'an pam wanch nungantam anangana. 31Than lat ngench thayanangan wik inangana keenkanaman waa'ina, “Nil pamang kaath piip nungantam wantow, nil puth minam pi'-pi'ow wanch thum nungantam. A' pulana karpam ngul iiyowpul ke' thonam yimanangan iiyowpula.” 32Wik inangan an kan-kanam min a! Ngay wik inangan thath-thathāngan-a, ngayan ngaantam-ngeey-ngeeyāng Christ.an iiy-iiyan ke' thonam yimanangan pam wanch nungantamantanga. 33Puth wik inanganiya niiyant thama. Niiy pam thum yotamangan wanch thum niiyantam anangan min-min pi'-pi'ān thanang, ke' niiy niiyantakaman pi'-pi'aniy, a' niiy wanch thum yotamanganiya minam ngeey-ngeeyān pam thum niiyantaman.