Nil God.angan Kuch Ngayang Niiyant Pam Wanch Jews Ya' Al-Alantan
31Ngay inan waa'ang niiyant: than ngayang aak jailang wunpina ngay puth wik min Christ.antaman waa'-waa'ang niiyant Jews ya' al-alantana. 2Niiy kan ngeeyana, nil God.an min iiy-iiy ngathar a' niiyant thamp putha nil work inan waa'ar wik minan waa'āng niiyant. 3Keenkanamana, than pam wanch anangan mee'miy ya'a nil God.angan Jews ya' anangan ngulan waa'ow thanang pam wanch nungantam thaman. Ka'athamana, nil God.angan wik nungantakam pi'-pi'a, puth nil ngathar kanam waa', a' ngay wik inan umpang niiyant. 4Niiy inan readimpungān wik ngatharaman-a, niiy puth thiichān ngula ngay minam ngaantam-ngeeyang wik ananganiy nil God.angan waa' ngathar. 5Nil God.angan keenkanaman ke'am yippak engkanang waa' thant pam wanchantan, ya'a, nil puth Ngeen-Wiy Min nungantamang wik kan-ngul engkanang pentath ngant, nganangan God.angan mi' a' kuch nganang wik minan waa'ān wiyantana. 6Nil God.angan keenkanaman kaa'ngak nganang nil Christ.angan kaa'-piichanathow nganang Jews anangan a' minam pi'-pi'ow nganang. Puth nil wik inangan thamp engkanang ngul pentath ngant: nil thamp kaa'-piichanathow niiyang, niiy Jews ya' anangan, a' minam pi'-pi'ow niiyang thampang -- niiyaniya ngangk kanaman thee'an Jesus Christ.antan. Puth ngamp karpam pam wanch nungantam ngul iiyanamp, ngamp puth karpam Christ.an ngangkangan pi'-pi'anamp nunang.
7Nil God.an min iiy-iiyan ngathar, nil puth work inan waa' ngathar wik Christ.antaman waa'āng pam wanchantana. A' nil God.angan ngangk thay-thayanath ngayang, work nungantaman iiy-iiyāng puth nilam thonakam pi'an paththam. 8Niiy nath ngaantam-ngeeyaniy ngayang ke' pam pi'an God.antaman, puth ya'a, ngay pam ke' niiy yimanangana, pam pi'an ya'a. Nungkway ngay pam pi'an ya'-a, nil God.angan work min inan waa'ar, aak thon-thonakan iiy-iiyāng, wik min Christ.antaman waa'-waa'āng niiyant Jews ya' al-alantana. Nil puth Christ.an kan-kanam paththam kaangk wunan ngampar, nil ke' eenchiy, anman ngulakam kan-kanam paththam kaangk wunan ngampar. 9Ngay wik God.antaman engkanang waa'-waa'āng pam wanch yotamant, wik anpalana nil God.angan ngulan yal-yalmathow thanang pam wanch anangan ngangk thanttaman thee'in nungant, Jews a' puth Jews ya' anangan than yipmam pam wanch nungantam iiyayn. Nil God.angan nathpalman wikan nungantakam pi'-pi', puth nil engkanang kan-ngul pentath ngampar -- God ngamparamangan, nil way min yotam inangan yumpa. 10Ngay wik inan waa'ang niiyant niiy yipmam anman monkan-wak-wakān nunang Jesus Christ.an. A' than ngaantiyongk nungantam al-alangan thathayn niiyang-a, inpal kenyan-a, niiy Jews ya' anangan karpam Christ.an monkan-wak-wakān nunang Jews al-alantangana, than ngaantam-ngeeyayn nil God.ana kuchek min paththam. 11Nathpalmana, nil God.angan aak inan ke'an yippak yump-a, nilan ngaantam-ngeey nil yalmathow ngampang pam wanch nungantam yipam iiyāmp. A' nil ngaantam-ngeey nil Jesus Christ.an moom pi'an ngamparaman kuchow nunang, ngamp yipam monkan-wak-wakāmp nunang. 12A' ngampaniya, ngangk kanam thee'amp nungant Christ.ant, a' nil God.angan karpath ngampang Christ.antang. Inpalana, ngamp ke'-ngul winynyang mo'āmp God.antaman ya'a, ngamp ngangk minangam ngul wampāmp nungant, a' mee'-wuthanamāmp nunganta, nilaniya ke' kenthiy ngampang, ya'a. 13A' ngay inan thawang niiyant: niiy ke' ngangk way wunān puth ngay in jailangan wun-wunang. Than ngayang inan wunpin puth ngay pam wanchant wik Christ.antaman waa'-waa'ang. Puth kanweya, puth niiya wik ngatharaman kan-ngul ngeeyan, anana min niiyant. Puth niiyan ngangk min wunān.
Nil Christ.an Kan-Kanam Paththam Kaangk Wunan Ngampar
14Ngay thaa'-thayanam mee'-wuth-wuthanamang nungant God.ant niiyantakana, puth niiyan pam wanch nungantam ngula. 15Ngampar piip thonam thonakam, nil ngampang pam wanch thaa'nganth thon-thonan yump, aak inganiy wunanamp, a' than ngaantiyongk in keny thampangan wuntan, ngamp yotam nungantam anpalman wampamp. 16Nil God.ana kan-kanam minam paththam a' pi'an niliya, ngay puth thaw-thawang nungant Ngeen-Wiy Min nungantaman kuchow niiyant, thay-thayanathow niiyang niiy yipmam min iiy-iiyān. 17-18A' ngay thaw-thawang nungant niiyan yipmam ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang Christ.an, nil Christ.an yipmam ngangk niiyantamang wun-wunow. A' ngay mee'-wuthanamang niiyant niiy yipam pam wanch God.antam yotam anangan kan-kanam kaangk wunān nungant God.antan, a' pam wanchant thamp a' niiy yipam thiichān nunang Christ.an nil kan-kanam paththam kaangk wunan niiyant. 19Ngamp kanak Christ.an ngaantam-ngeey-ngeeyanamp nunang, nilan kaangk wunan ngampar, ngamp puth min-minan ke'am yippak thiichanamp nunanga, puth nilan ep-paththam kaangk wunan ngampar. A' ngay thaw-thawang nungant God.antan nil yipam ngangk ngamparamang ngoonchow ngamp yipmam ke' nilam anman iiy-iiyāmp.
20Nil God.an kan-kanam thayanam paththam. Ngeen-Wiy Min nungantamangan ma'-aath-aathan ngampang yipmam ngangk thay-thayanathow ngampanga. Ngamp thawāmpantan-a, nil ep ma'-aath-aathow ngampang nilan puth thayan, pi'an paththam iiy-iiyan ngampar. Nil minam paththam ma'-aath-aathow ngampang ke' ngamp ke'an ngaantam-ngeeyimp, thawimp nungant thakan. 21Ngamp pam wanch nungantam God.antaman anman ke'-ngoongkam thaa'-kuump-kuumpāmp nunang, a' karpam iiy-iiyāmp Christ.antangan ke' thonam yimanangan. Inpalmana a' ngulakam ngamp God.an thaa'-kuump-kuumpāmp nunanga. Kan-kanam paththam a!