Nil God.angan Weentath Ngampang Yipam Woyan Christ.antaman Wakāmp
21Niiy ka'athamana ya' yaarkaman God.antam niiy puth woyan way wak-wakana, 2a' niiy puth oony way pi'an anan ngeey-ngeeyan nunang a' monkan-wak-wakan nunang. Nilaniya moom pi'an iiy-iiyan oony wiy al-alantan, a' in-inman tham nilan ma' nungantang pi'-pi'an thanang than God.an ke'aman ngeey-ngeeyantan nunanga. 3Ngamp keenkan yimanangan way tham iiy-iiyamp ke' than anangan. Ngamp keenkan ngamp-ngamparakam anman ngaantam-ngeey-ngeeyamp a' woyan ngamparakam anman wak-wakamp, ke' moom ngamparakaman iiy-iiyamp. A' in thampa: ngamp wayan ngaantam-ngeeyamp-a, yaa, an ngamp yumpampa. Way al-alangan ngampang ngangk mungkana way yumpanakan. Nil God.an ngangk kul pi'iy ngampar wayan iiy-iiyanamp, puth ya'a, kul ke' pi'an ngampar.
4Nil puth God.anganiya, kan-kanam ngangk mam ngampang, nilan kaangk ma'-aath-aathow ngampang nil puth kaangk wunan ngampar, kan-kanam paththama. 5Nil kaangk min iiyow ngampar, kaa'-piichanathow ngampang. Ngamp ka'athaman yippak woyan wayan wak-wakamp-a, nil God.anganiya anpalan kal ngampang, koyam weentath woyan Christ.antaman wakāmp. 6In ke' God.angan yimanangan ekath ngampang, a' kal ngampang aak nungantamak, a' nyiinath ngampang Christ Jesus.antang, moom pi'anantang puth ngampaniy pam wanch nungantaman. 7Nil God.angan kaa'-piichanath ngampang woyan way anpalan nil yipam meenathow thant pam wanchantan nil minaman iiy-iiyan ngampar, chil min ya'a, nil min-minam paththam iiy-iiyan ngampar. Nil Christ.an palaman wampow-a, pam wanch yotaman mee'miy ngulakam iiy-iiyayn nil puth minam iiy-iiyan ngampar. Nil kaangk wunan ngampar ngamp wee'-wee'anangan karpaman iiy-iiyanamp nungantangan. 8-9Ngamp ngamparakaman ke' kaa'-piichanathwimpa, ya'a, ngamp ulp-ulpanang ke' thawimpa yimanangan ke' ngamp minam iiy-iiyampa, anpalman God.angan kaa'-piichanath ngampang. Nil puth kaangk kaa'-piichanathow ngampang-a, yaa, anpalaniya nil kaa'-piichanath ngampang. Nil ke'am thaachan ngampang ngangk minangaman iiyāmp nungantan nil yipam puthangkan min iiyow ngampar ya'a, nil yimanaman ngangk minangam iiy-iiyan ngampara. 10Nil God.angan yump ngampang, a' nil wunp ngampang Jesus Christ.antang woyan min angan. Keenkanamana God.angan woyan minan ngaantam-ngeey a' nilan kaangk ngamp woyan anan wak-wakāmpa.
Ngamp Karpam Ngul Iiyanamp Christ.antang, Ke' Kuunch Yimanangan
11-12Niiy Jews ya' anangana, niiyang ke' kon-ngathow ka'athamaniya niiy God ke'aman mee'miy nunang ya'ana, niiy pam wanch nungantam ya'an yippak, niiy thanttam Jews.antaman pok-pokkapang kiikathwun. Than wiyangan niiyang ngeen-wiy pe'anan ke'am umpin, ya'a, ke'-paal than Jews al-alangan waa'antan niiyang kompan ke'ananga. Niiy ka'athaman Christ.an mee'miy ya'a, niiy ngangk ke'am yippak thee'an nunganta, niiy ke' Jews yimanangan ke'am iiy-iiyan, niiy puth ka'athaman pam wanch God.antam ya'an yippak. Niiy ka'athaman wik minan mee'miy ya'a, wik God.an thaw thant nil kan-kanaman ngul yumpow thant. Niiyaniy ke'am ngaantam-ngeeyana niiy ngulakaman wunin God.antangan. 13Niiy ka'athangaman kech iiy-iiyan God.antam, ke'am ngaantam-ngeeyan nunang, puth yimanangan ya'-ngula, niiy puth ngangk kan thee'an nungant Christ.antan, a' pam wanch nungantam ngul iiy-iiyaniy puth nil chaapar nungantam theetath niiyant, a' nil thintham wampath niiyang God.antan. 14-16A' nil Christ.angan ngampang yalmath Jews a' Jews ya' anangan -- ngamp ke' kuunch yimanang iiy-iiyanamp. A' nil ma'-aathan ngampang puth ngamp ngangk minangam iiy-iiyāmp ngamparakam. Ka'athamana Jews a' Jews ya' anangan ngamp ngangk-wayangam kalwump ngamparakaman, ngamp pok-pokkap kiikathwumpa an ke' wall achantang than menhangan ngampar. Wik thayan Moses.antaman ke' wall than-than yimananga. Keenkanamana ngan Jews.ang thonakam wik thayan Moses.antaman ngeey-ngeeyan puth niiy Jews ya' al-alangan ke'am ngeey-ngeeyan, ya'a. Nil puth Christ.an utham ngampar-a, nil wallan ya' keekath, a' ya'-ngul wun, ngamp yipam karpam ngul iiy-iiyāmp ke' kuunch yimanangan, ke' thonam ngul nungantang, Christ.antang. Nil karpam yalmath ngampang Jews a' Jews ya' anangan, a' Christ.an God.ant thaa'-pant thaw way ngamparaman, anpalana, ngamp ngangk minangam iiy-iiyāmp God.anta, a' ngamparakam thama. 17Nil Christ.an aak iikanakan uk, anpalana nil utham a' keny koyam mat. Anpalaniya, nil Ngeen-Wiy Min God.antaman wamp ngampar, waa' ngampar nil Christ.an thaa'-pant thaw-thawan way ngampan yump-yumpanamp, ngamp anangan wik thayan Moses.antaman ka'athaman thiichamp, a' puth ngamp wiy anangan wik ka'athaman ke'aman thiichamp. Yaa, ngamp karpam ngangk minangam ngul iiy-iiyāmp God.antang. 18Nil puth Ngeen-Wiy Minaniya ngangk ngamparamangan wunan ngul, a' God.angan ngangk minangam ngeey-ngeeyan ngampang - Jews a' Jews ya' anangan, puth nil Jesus.an utham ngampar a' nil karpam wampath ngampang God.antan.
19A' ngay puth thawang niiyant Jews ya' al-alantan, niiy Christians anangana, niiy ke'-ngul pokkapang wunān pam wanch God.antam al-alantaman niiy puth pam wanch God.antam ngul iiy-iiyaniy thampa. Christians wiy anangan-a, ke' kuunch niiyantam yimanangana, a' aak niiyantamaniya aak God.antam ngula. 20-22Iniya ke' God.angan aawuch pi'an kaachan. Nil keenkanamana pam kuch thanang wik nungantaman kalayn wiyantan. Anpalaniya nil Jesus Christ.ang pam wiy anangan kuch wik nungantaman waa'ayn pam wanchantan. Wik thanttamana ke' yuk yimanangan ka'athaman thanathantan aawuchan kaachantan. Nil Christ.aniya ke' yuk anangan aawuch pal pekkuw wuntan, nil aawuchan yipam thayan anman than-thanow, ke' keekiya. Ngampiya ke' yuk wiy anangan than karpaman than-thanathantan aawuch pal pekkuwamana. Nil God.angan ngampang ke' aawuch nungantakam kaach-kaachan, a' Ngeen-Wiy Min nungantaman angman wun-wunan ngamparang aawuchang angman. An ke' God.ang yimanangan yal-yalmathan ngampang karpam Christians anangan, a' karpathan ngampang nungantang Christ.antang, ngamp yipmam ke' aawuch thayan thanāmp a' nil yipmam ngampang ma'-aathow ke' aawuch min yimanangan wun-wunāmp nungant God.antan.