EPHESIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Ephesus Punchan Al-Alantana
11-2Ngay Paul.ang lat inan umpang niiyant Christians.ant aak Ephesus.angan wunaniy, niiy pam wanch God.antaman puth niiy ngangkangan pi'-pi'aniy Jesus Christ.ana. Nil God.angan ngayangan kuch wik waa'āng niiyant Jesus.antaman. Ngay thawang piip God.ant a' Jesus Christ.ant moom ngamparamant, ngangk minangam pi'-pi'owpul niiyang niiy yipmam ngangk minangam iiy-iiyāna.
Nil God.angan Ngampang Ma'-Aath-Aathan, Ngangk Thay-Thayanathan Ngampang
3Nil God.ana inpal kenyana, nilan piip Jesus Christ.antamana, moom ngamparamantama. Nil pi'an paththama. Ngamp thankyou thaw-thawāmpant a' thaa'-kuump-kuumpāmp nunanga. Nil puth ngampang ma'-aath-aathan, a' ngangk thay-thayanathan ngampang, puth ngamp karpam ngul Jesus Christ.antang iiy-iiyanamp ke' ngamp thonam yimanang ngula. 4Ka'athamaniya, nil God.angan aak inan ke'aman yippak yump-a, nil ngampang mi' ngamp yipmam puk nungantam iiy-iiyāmp. Nil puth ka'athaman kan ngaantam-ngeey ngampang ke' thonam yimanang ngul iiy-iiyāmp Jesus Christ.antangan. Nil mi' ngampang ngamp yipmam minam iiy-iiyāmp mee' nungantangan, wayan ke' yump-yumpāmp.
5Nil God.angan aak inan ke'aman yippak yump-a, nil kaangk wun ngampar a' nilaman puth thaw ngamp yipmam puk nungantaman iiy-iiyāmp, nilam puth Christ.an kuchow uthamowan ngampar. Nil-nilaman ngaantam-ngeey, puth nil min yipmam iiyow ngampar. 6Ngamp thaa'-kuumpāmp nunang God.an nil puth min iiy-iiyan ngampar. Nil ngangk minangam waa' ngampang ke' nhengk nungantam yimanangan nungantang Christ.antangan, puth nilan nhengk nungantaman kuch ngampar, nhengk nungantam nilan kan-kanaman kaangk wun nunganta. 7Nil nhengk God.antamangan chaapar nungantam theetath, a' mul wun yipmam God.angan ke' kuchow ngampang aak way aakanak, nil yipmam ke'-ngul ngaantam-ngeey-ngeeyow way ngamparaman. Nil puth ngangk minangam paththam iiy-iiyan ngampara, nil ma'-yotam ma'-aath-aathan ngampanga.
8-9Aak keenkanamana nil God.angana ngaantam-ngeey nil puk nhengk nungantaman kuchow ngampar. Nil wik anana mupam pi'-pi' nungantakam, a' anpalaniya nilana wik engkanang ngul waa' ngampar, nilan putha puk nhengk nungantaman kuch ngampar, puth nil kaangk wun paththam ngampar, manyam ya'a, nil kan-kanam kaangk wun ngampara. 10Nil God.angan nathpalman inan ngaantam-ngeey, “Ngay Christ.an wunpang nunang moom wunow ma'mangkamantan ngayan yumpang way min in kenyan a' in pekan tham. Aakan kanan wampow-a, ngay ngul meenathāng nil moom pi'an paththam, a' nil kan-kanam moom pi'an iiy-iiyow mee' niiyantangan,” nil God.angan wik yimanangan ngaantam-ngeey.
11Keenkanamana nil God.angan nil-nilaman ngaantam-ngeey, nilan mi' ngampang pam wanch nungantam iiyāmp, karp ke' thonam yimanang iiyāmp Christ.antang. An puth aak God.antan aak nung-nungant, kaangk nilan pam wanch wee'-wee'anangan mi'ow thanang-a, yaa, nilaman mi'ow thanang. 12Yaa, ngamp wiy inangan ka'athangaman ngaantam-ngeeyamp nunang Christ.an-a, ngamp thaa'-kuumpāmp nunang God.an nil puth min iiy-iiyan ngampar.
13Niiy nanangan aak Ephesus.angana, niiy wik ka'athaman ngeeyan nil God.angan kaa'-piichanathow niiyang-a, yaa, niiy ngangkan kan-kanam thee'an nungant Christ.antan. Anpalana, nil God.angan Ngeen-Wiy Min nungantaman kanam ngul kuch niiyant ngangkangan ngoonchow niiyantang, ke' nilan keenkanaman kaa'ngak. Ke' nil pamang minh bullocks nungantam anangan brandimpungan yipam wiyangan thathayn minh bullocks nungantam anangana, nil God.angan yim-yimanang Ngeen-Wiy Min nungantam kuchan niiyant yipmam niiy mee'miy wunān niiy pam wanch God.antaman. 14Nil Lord.angan yot min-miniy pi'-pi'an ngampar in kenyana, heavenangan, puth ngamp ke' yippak uwimp ma'mangkama, ya'a. Puth nil Ngeen-Wiy Min God.antaman ngangkang kanam ngoonch ngamparang, yaa, anpalana, ngamp puth mee'miy nil God.angan kan-kanam paththam ma'mangkaman ngul thee'ow ngampara, ke' nilan keenkanaman kaa'ngak. A' ngampaniya thaa'-kuumpāmp nunang God.an puth nil minam paththama.
Ngay Ma'-Yotam Mee'-Wuth-Wuthanamang God.antan Niiyantakana
15Ngay mee'an wuth-wuthanamang God.antan-a, ngay ngaantam-ngeey-ngeeyang niiyang, a' ngangk min wunan ngathar, puth wiyangan waa'in ngathar niiyan monkan-wak-wakaniy nunang Jesus.ana. 16Ngay puth nanpalan niiyantam ma'-yotam thankyou thaw-thawang nungant God.antan. 17Ngay mee'-wuth-wuthanamang God.antan, nil God Jesus Christ.antaman, moom ngamparamantam, nilam thonam min a' pi'an paththam piip God.an. Ngay puth thawanganta, nil Ngeen-Wiy Min nungantaman kuchow niiyant, yipmam ma'-aath-aathow niiyang minam ngaantam-ngeey-ngeeyān wik nungantam anangan, 18niiyan yipmam kan-kanam mee'miy nunang God.an. A' ngay mee'-wuthanamang nungant niiy yipam mee'miy nil kan-kanam kalow ngampang aak nungantamak, nil puth kan waa' ngampang puk nungantaman. Ngay God.ant thamp thawang yipmam niiy mee'miy aak nungantaman min ngul wunow ngampara. Nil piip God.ana min-minam paththam ngul iiy-iiyow ngampara, ke' nil keenkanaman kaa'ngak nil minaman iiyow pam wanch nungantamaka. 19A' ngay mee'-wuthanamang niiyanta niiy yipmam mee'miy nil God.angan ngampang ngangk thay-thayanathana, ngamp wee'-wee'anangan Christ.an ngangkangan pi'-pi'anamp nunang, puth nil God.an chil thayan ya'a, nil thayan paththam anman. 20Nil God.angan Jesus.an ekath nunang mulaman, a' koyam kal nunang aak nungantamaka, nil meenath nungamang nil thayan paththama. Nil wunp nunang Christ.ana moom pi'an paththam iiyowa nungantang, piip-kunchantang.
21Nil Christ.an moom pi'an paththam. Than pam moom yotan iiy-iiyantan aak ingana, puth than manyiya, nil ep pi'an paththam. Than puth ngaantiyongk anangan iiy-iiyantan, a' maany anangan a' puth oony manyiy anangan thakan iiy-iiyantan. Thana manyiy, puth nil Christ.an ep-paththam pi'an paththam. Nil in-inman a' ngulakam moom pi'an iiy-iiyan ngampar. Aak inan ya'-ngulan wunow ngampar-a, nilaniy moom pi'an anman iiy-iiyow ngampar. 22Nil God.angan ma'mangkam want ma' Christ.antang. Nil Christ.an puth moom pi'an ngampar, ngampar al-alantan monkanan-wak-wakanamp nunang. 23Ngamp Christ.antang karpam iiy-iiyanampa ke' thonam yimanangan. Nilaniya ke' kuchek yimanangan, a' ngampaniya ke' kemp yimanangan, tha' a' ma' thakan nungantang. Kuchekan pokkapang ke' iiy-iiyiw, ya'a, puth kemp ma'mangkam karpam work iiy-iiyantan. A' nil Christ.angan ma'mangkam ma' nungantang pi'-pi'ana, aak umyompanamangan.