GALATIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Galatia Punchan Al-Alantan
1. (1:1 - 1:5)
2. Wik Min God.antam Thonakam Ep-Paththam Ngeeyāmpa, Wiyantamana Ya'a (1:6 - 1:10)
3. Ngay Inan Waa'ang Niiyanta Ngayang God.ang Kuchany Wikan Waa'āng (1:11 - 1:24)
4. Nil Paul.an Koyam Ngul Iiy Aak Jerusalem.akan (2:1 - 2:10)
5. Nil Paul.ang Wak Nunang Peter.an Aak Antioch Angman (2:11 - 2:14)
6. Than Jews Anangana Putha Than Jews Ya' Thampana Nil God.angan Kaa'-Piichanathow Thanang Than Ngangkangaman Pi'antan Nunangana (2:15 - 2:21)
7. Ngampiy Paththama God.an Ngangkangam Pi'-Pi'āmp Nunang (3:1 - 3:14)
8. Nil God.angan Keenkanaman Wikan Kaa'ngak Nunang, Abraham.an (3:15 - 3:20)
9. Nil God.angan Wik Thayanan Ngeenak Thee' Moses.antana? (3:21 - 4:7)
10. Kuchek Ngatharamana Way Wunar Niiyantamana (4:8 - 4:20)
11. Niiy Kan In Ngeeyiya Wik Kath Pulantam Hagar.anga A' Sarah.anga (4:21 - 4:31)
12. Niiy Christ.an Ngangk Minangam Monkan-Wak-Wakān Nunang (5:1 - 5:15)
13. Ngampiya Wik Ngeen-Wiy Min Alantaman Ngeeyāmpa (5:16 - 5:26)
14. Ngamp Ma'-Aath-Aathāmp Thon-Thonana (6:1 - 6:10)
15. Wik Inangan Min Paththama Ngeeyāmpa! (6:11 - 6:18)